پایان نامه درمورد PEG، PPy+PEG، PVAc، PPy+PVAc
آذر 14, 1397 Comments..0

استات


PPy
آب
۲۰
PEG
کامپوزیت PPy+PEG
آب+اتیل استات
۶
PEG
کامپوزیت PPy+PEG
متیل استات
۶
PEG
کامپوزیت PPy+PEG
استونیتریل
۲۰
PEG
کامپوزیت PPy+PEG
اتیل متیل کتون+آب
۲۰
PEG
کامپوزیت PPy+PEG
آب
۶
PVAc
PPy+PVAc
متیل استات
۶
PVAc
PPy+PVAc
اتیل

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهPb2+&CNT(6,0)، انولوله، نانولوله، LUMO

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.