پایان نامه درمورد t/q_t، K_2، وq_e، t
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

نویسی کرد:
t/q_t =1/(K_2 q_e^2 )+t/q_e ( 1-11)
که در آن t(min) زمان ،K_2 (g/(mg.min)). ، ثابت معادلهی درجه دو است. پارامترهای K_2 وq_e با استفاده از رسم نمودار خطی t/q_t بر حسب t بدست میآید. معادلات شبه درجه یک و شبه درجه دو، قابلیت

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد Fe، Cl3به، آب،، اتیل

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.