پایان نامه رایگان با موضوع دورهای، گرداب، ۱۰۰۰، نمونه،

بررسی گردید. نمودار (۴-۴) تاثیر این عامل را به خوبی نشان می‌دهد. سرعت ۶۲۵ دور بر دقیقه به عنوان سرعت چرخش بهینه انتخاب شد. (۱۴ و ۲۰ و ۲۵ و ۲۶) قابل ذکر است در دورهای بالاتر از ۱۰۰۰ به علت ایجاد حالت گرداب در محلول نمونه، در نتیجه حرکت دادن فیبر از سر میکروسرنگ و نهایتاً ورود فاز آلی به فاز گیرنده، از انتخاب دورهای بالا صرفنظر

پاسخی بگذارید