پایان نامه رایگان با موضوع (۴-۵)، Nacl، (۷، افزایش،
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

ممکن است باعث افزایش، کاهش و یا عدم تغییر راندمان استخراج شود (۷ و ۶ و ۳ و ۲۳).
در این تحقیق اثر افزایش نمک، با افزودن نمک Nacl در محدوده ۱۰-۰% وزنی- حجمی بر روی راندمان استخراج بررسی شد. از روی نتایج نشان داده شده در نمودار (۴-۵) می‌توان مشاهده کرد که افزودن نمک تا حد مشخصی موجب کاهش استخراج دارو شده است.
با توجه به نتایج

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، محدودهppm، ۵۴/۱-۸۷/۱،، ۷۵/۳

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.