پایان نامه رایگان با موضوع (۴-۷)، ۴۰درجه، تغلیظ، ۲۵-۶۰

تغلیظ به دلیل افزایش ضریب انتشار آنالیت به دیواره فیبر شود و از سوی دیگر زمان رسیدن به تعادل کاهش یابد. در این تحقیق اثر دما بر راندمان استخراج در محدوده ۲۵-۶۰ درجه سانتی‌گراد در نمودار (۴-۷) بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش دما تا ۴۰درجه سانتی گراد سبب افزایش راندمان استخراج می شود ولی دماهای بالاتر از ۴۰ درجه راندمان استخراج

پاسخی بگذارید