سپتامبر 2018

همه چیز برای برگزاری یک مراسم عروسی عالی

معیارهای یک تالار عروسی مناسب برای مراسم عروسی امکانات تالار پذیرایی 1-نورپردازی مناسب و زیبا2-داشتن پارکینگ عمومی3-داشتن جایگاه زیبا برای عروس و داماد4-سرویس دهی منظم و دقیق5-داشتن اتاق پرو لباس […]

بررسی نقش دانش در مدیریت دانش

ادالسن[1] می گوید: مردم همواره دانش داشته اند و از آن استفاده کرده اند. اما دقیقا دانش چیست ؟ دانش، دانستنی است که در تجربیات، مهارت ها، قابلیت ها، توانایی […]

نقش ساختار سازمانی از دیدگاه علمی

ساختار سازمانی سه نقش اصلی رابر عهده دارد:1- مهمترین وظیفه ساختار اینست که بوسیله آن اهداف سازمان تحقق پیدا می کند.2- ساختار به خاطر این امر برنامه ریزی می شودکه […]

مبانی نظری توانمندسازی

توانمند سازی در دوران مدیریت علمی در کانون توجه صاحب نظران مدیریت نبوده است . بعداز نهضت روابط انسانی مسائلی مانند رضایت شغلی ، غنی سازی شغل و رهبری دموکراتیک […]

عوامل موثربر شخصیت

  عوامل متعددی بر شکل گیری شخصیت تأثیر گذارند که شرح آنها در ذیل آمده است.  عوامل ژنتیکی به نظر می رسد که عوامل ژنتیکی آینده فرد را رقم می […]