فهرست بستن

دسته: پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد عسر و حرج، رسول خدا (ص)، غائب مفقود الاثر، فسخ نکاح

زناشویی برای زن غیر قابل تحمل است قانون استثناء به او اجازه داده است که بتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.درمورد غائب مفقودالاثر: در شرح…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بارندگی، رودخان، ایستگاه، میانگین

ارتفاعیمساحتدرصد مساحتدرصد تجمعی مساحتکمتر از 1002.012.022.02100-2007.487.509.51200-3008.428.4417.96300-4006.046.0524.01400-5006.556.5630.57500-6006.156.1736.74600-7005.565.5742.31700-8004.694.7047.01800-9004.394.4051.41900-10004.664.6756.081000-11004.294.3060.381100-12004.304.3164.701200-13004.314.3269.021300-14005.275.2974.301400-15003.773.7878.081500-16003.803.8181.891600-17003.633.6485.521700-18003.413.4288.951800-19003.293.3092.241900-20002.412.4194.652000-21001.992.0096.652100-22001.091.0997.742200-23001.181.1998.932300-24000.420.4299.352400-25000.410.4199.75بیشتر از 25000.240.24100.00 نمودار 4-1 آلتی متریک حوضه گشت رودخان نمودار 4-2 هیپسو متریک حوضه گشت رودخان 4-6-2-11 شیب حوضه…

پایان نامه رایگان درمورد LUMO، HOMO، نانولوله، a)HOMO

Al3+&BNNT-Ga1.09-2.53-3.62 Pb2+&BNNT-Ga3.51-3.06-6.57 Co2+&BNNT-Ga1.18-2.52-3.7 Pb2+&CNT(5,5)1.82-2.85-4.67 Co2+&CNT(5,5)2.22-2.64-4.86 Hg2+&CNT(5,5)1.08-2.46-3.54 Al3+&CNT(5,5) شکاف انرژی HOMO&LUMO در یونها قبل از برهمکنش با نانولولهها زیاد و بعد از برهمکنش آن کاهش پیدا…