منابع و ماخذ پایان نامه ناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان
آذر 7, 1397 Comments..0

بیان مفاهیم خود سود می‌جوید (وولن، 1389: 113) هنر به طور کلی و فیلم به طور خاص دست‌کم در سه نقطه با واقعیت بستگی دارد: 1)هنرمند در دنیای واقعی زندگی می‌کند و از زندگی و تجربیات خود الهام... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع و ماخذ پایان نامه ایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی
آذر 7, 1397 Comments..0

در ارتباط است، اثرگذار می‌داند. پنج اصل اساسی تحلیل انتقادی گفتمان را به صورت زیر بیان می‌کنند: 1) فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی تاحدی ویژگی زبانی – گفتمانی دارند. کردارهای گفتمانی که... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع و ماخذ پایان نامه صدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی
آذر 7, 1397 Comments..0

ه کم‌رنگ شدن ارزش‌ها و هنجارهای حاکم منجر گردد و هم موجب کج‌فهمی پیام‌های فرهنگی این رسانه در زمینه‌ی تغییر و تحول فرهنگی و اجتماعی جامعه شود. در مورد برنامه های تلویزیونی باید... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.