سايت مقالات فارسی - 
عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی و  ...

فاصلهای ρ=۰ ρ≠۰ پیرسون ۶ بین پاسخگو بودن خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی و وفاداری مشتریان آن رابطهای وجود دارد. پاسخگو بودن خدمات بانکداری الکترونیک فاصلهای وفاداری مشتری فاصلهای ρ=۰ […]

دسته بندي علمی - پژوهشی : 
عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی و  ...

گویههای مربوط به در دسترس بودن خدمات بانکداری الکترونیک در پرسشنامه در بخشی جداگانه به همین نام قرار گرفته است و شامل ۴ گویه میباشد.۳-۷-۱-۵- اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیکبه […]

دسته بندي علمی - پژوهشی : 
عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی و توسعه  ...

قبول سپرده (دیداری- مدتدار) یا تجهیز منابع پولی.ایجاد تسهیلات (وام- اعتبار).خرید و فروش فلزات قیمتی.اجاره دادن صندوق امانات.نقل و انتقال پول در داخل یا خارج از کشور.نگهداری و انجام امور […]