اردیبهشت 19, 1398 Comments..0
اردیبهشت 17, 1398 Comments..0
متن پایان نامه : ضامنان
بهمن 20, 1397 Comments..0

نشده ولی در مواردی که حق تجزیه ناپذیر از آن چند تن باشد امکان این وجود دارد،هر یک به تنهایی نسبت به کل آن طلب حق مطالبه داشته باشند. بند دوم : تضامن بدهکاران تضامن دین، ضم ذمه است... متن کامل | Share it now!

Read More

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع غاصبین
بهمن 20, 1397 Comments..0

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد مسئول منافع زمان تصرف خود می باشد. زیرا منافع مال است و طبق قاعده کلی کسی که مال در دست او تلف شده ضامن... متن کامل | Share it now!

Read More

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع دائن
بهمن 20, 1397 Comments..0

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد نادیده گرفت. پس ناچار باید گفت مسئولیت سایر غاصبان به رد عین، نوعی تعهد به فعل غیر یا تضمین فعل غیر است... متن کامل | Share it now!

Read More

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع غصب
بهمن 20, 1397 Comments..0

از مدیون اصلی و چه از ضامن مطالبه کند. از مزایای این نوع ضمان، مضمون له را از خطرهای ناشی از ورشکستگی و اعسار و فرار مدیون و ضامن مصون می دارد زیرا ضرورتی ندارد که طلبکار ابتدا به... متن کامل | Share it now!

Read More

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع دائن
بهمن 20, 1397 Comments..0

دارد. 2- ضمانی که در نتیجه انجام ندادن تعهد ناشی از عقد برای متعهد ایجاد می شود که به موجب آن باید خسارات عهد شکنی را جبران کند .(م 221ق.م) 3- ضمان عقدی- که به موجب قراردادی شخص ملتزم می شود... متن کامل | Share it now!

Read More

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع دائن
بهمن 20, 1397 Comments..0

ع ادامه می یابد تا ضمان بر عهده مدیون اصلی استقرار یابد. نتیجتاً باید گفت در این نوع ضمان، ضامنینی که مجبور به پرداخت دین به طلبکار شده اند به دلیل آنکه بدهکار اصلی نیستند در رابطه فی... متن کامل | Share it now!

Read More

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ضامنان
بهمن 20, 1397 Comments..0

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  باید گفت تضامن طلب اصولا وجود ندارد وبه صراحت در قوانین از آن ذکر نشده ولی در مواردی که حق تجزیه ناپذیر از آن چند تن باشد... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع نظام کیفری اسلام
بهمن 20, 1397 Comments..0

آمدن شبهه در نزد مُجرم معتبر است یا نزد حاکم یا نزد هر دو یا آن‌ که‌ پیش آمدن شبهه در هر کدام به تنهایى، کفایت کرده و موجب اسقاط حد می‌شود؟ برای نمونه؛ آیا قاضی باید شبهه‌ای در تحقق... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع رابطه نامشروع
بهمن 20, 1397 Comments..0

کسى ایجاد شود؛ قاضى، متهم یا هردو؟ پس در جستجوى مراد شارع، این بحث به میان می آید که مخاطب «ادرءوا الحدود بالشبهات» کیست؟ این مساله در فهم مبانی و بسترهای اعمال قاعده درء اهمیت زیادی... متن کامل | Share it now!

Read More

منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری
بهمن 20, 1397 Comments..0

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  است که قانون به مصلحت متهم تفسیر شود و عمل به قاعده گاهی به تخفیف و مجازات مجرم و گاهی به تبرئه مجرم منجر می‌شود. از... متن کامل | Share it now!

Read More

فوکا | Postmag سبز فایل.