اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده- قسمت ۲

– متاآمفتامین ها ………………………………………………………………………………………………………….۳۰
– افیون ها ………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
– تریاک …………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
– مورفین ………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
– هروئین ……………………………………………………………………………………………………………….۳۱
– عملکرد خانواده ………………………………………………………………………………………………………۳۱
– رویکردهای مهم رایج در پیشگیری از سوء مصرف مواد……………………………………………….۳۲
– ۱۲ قدم …………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
– ۱۲ گام الکلی های گمنام …………………………………………………………………………………………۳۲
– رویکردهای شناختی-رفتاری ………………………………………………………………………………….۳۲
– خانواده و اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………۳۳
– رویکردهای درمانی خانواده محور …………………………………………………………………………….۳۴
– جامعه درمانی …………………………………………………………………………………………………………۳۵
– ارتباط بین عملکرد خانواده و سوء مصرف مواد ………………………………………………………….۳۵
– ابعاد عملکرد خانواده ……………………………………………………………………………………………….۳۶
– انواع مدل های خانواده درمانی برای درمان وابستگی به مواد …………………………………………۳۶
– خانواده درمانی راهبردی مختصر ……………………………………………………………………………….۳۶
– خانواده درمانی چندبعدی ………………………………………………………………………………………..۳۷
– خانواده درمانی راه حل-محور ………………………………………………………………………………….۳۸
– تاریخچه درمان راه حل-محور ……………………………………………………………………………….۳۸
– اصول درمان راه حل-محور …………………………………………………………………………………..۳۹
– اهداف درمان راه حل- مدار ………………………………………………………………………………….۴۱
– فرایند درمان ……………………………………………………………………………………………………….۴۱
– فنون درمانی ………………………………………………………………………………………………………..۴۲
– پرسش معجزه ………………………………………………………………………………………………………۴۲
– پرسش های استثنایاب …………………………………………………………………………………………..۴۳
– پرسش قیاس گر …………………………………………………………………………………………………..۴۳
– تمجید کردن …………………………………………………………………………………………………………۴۳
– خانواده درمانی ساختاری ……………………………………………………………………………………….۴۴
– مفروضات نظری …………………………………………………………………………………………………..۴۴
– ساختار خانواده …………………………………………………………………………………………………….۴۵
– زیرمنظومه های خانواده ………………………………………………………………………………………….۴۶
– مرزها……………………………………………………………………………………………………………………۴۷
– اتحادها ………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
– نقش درمانگر و اهداف درمانی خانواده درمانی ساختاری…………………………………………….۴۸
– فرایند درمان …………………………………………………………………………………………………………۴۹
– الحاق ………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
– قانون گذاری ……………………………………………………………………………………………………۵۰
– اصلاح یا تغییر ساختاری …………………………………………………………………………………..۵۰
– چارچوب و منطق خانواده درمانی راه حل مدار ساختاری ……………………………………..۵۰
– پژوهش های صورت گرفته داخلی ……………………………………………………………………..۵۳
– پژوهش های صورت گرفته خارجی مرتبط با پژوهش …………………………………………..۵۴
– فصل سوم: روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………..۵۶
– روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………..۵۷
– جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………..۵۷
– گروه نمونه و شیوه گزینش آن …………………………………………………………………………..۵۷
– ابزار اندازه گیری پژوهش و نحوه اجرا و ارزشیابی آن …………………………………………..۵۸
– پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده ……………………………………………………………………….۵۸
– روایی پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده ……………………………………………………………..۵۹
– آزمایش اعتیاد ……………………………………………………………………………………………………۵۹
– روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………..۶۰
– فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………..۶۲
– مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..۶۳
– روش آماری توصیفی ……………………………………………………………………………………….۶۳
– تحلیل توصیفی داده ها ……………………………………………………………………………………..۶۶
– بخش دوم آمار استنباطی ………………………………………………………………………………..۶۹
– فرضیه اول: خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در درمان افراد وابسته به مواد مؤثر اس…..۶۹
– فرضیه دوم: خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در پیشگیری از عود مواد مخدر مؤثراست…۷۰
– فرضیه سوم: خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در افزایش عملکرد خانواده افراد وابسته به مواد مؤثر است………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
– فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………۷۵
– پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………۸۰
– پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………..۸۱
– منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………۸۲
– منابع خارجی ……………………………………………………………………………………………………………..۸۸
فصل اول
کلیات پژوهش

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.