اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به …

مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش ،
۱-ماده پنتیلن تترازول (PTZ) تهیه شده از شرکت دارویی SIGMA
۲-الکل اتیلیک جهت ضد عفونی محل تزریق
۳-آب مقطر
۴- کلروفرم جهت بیهوشی و کشتن حیوانات پس از انجام آزمایش
۵- اسید پیکریک جهت علامت گذاری موش ها
۲-۳-۲ ابزار و وسایل :
۱-ترازوی دیجیتال با دقت یک ده هزارم(۰۰۰۱/۰) برای توزین دقیق PTZ
۲- ترازوی سه اهرمی با دقت یک دهم گرم (۰۱/۰) جهت توزین موش ها
۳-کورنومتر دیجیتال جهت محاسبه زمان در مراحل مختلف
۴-سرنگ انسولین cc 1 (100 واحدی)
۵- سطل مخصوص برای شنای موش ها (یکی از مراحل استرس)
۶- ظرف مخصوص Restraint برای محدود کردن حرکت موش
۷- بن ماری دیجیتال سرولوژی به منظور داشتن آب با دمای مشخص
۲-۴ گروه های مورد آزمایش :
در این تحقیق دو دسته گروه بندی انجام گرفته است. یکی گروهبندی موش های ماده که به منظور باروری و زایمان مورد استفاده قرار گرفته اند و در دوره های مختلف بارداری خود استرس دیده اند و در ۴ گروه طبقه بندی شده اند. و دومین گروهبندی مربوط به نوزادان نر موش های ماده ایست که استرس دیده اند و در۵ گروه آزمایشی از موش های نر مورد بررسی قرار گرفته و یک گروه شاهد از نرهای خریداری شده که هیچگونه استرسی را تجربه نکرده اند طبقه بندی شده اند تعداد نمونه ها در هر گروه بین ۱۰ تا ۱۶ عدد بوده است
۲-۴-۱ گروه بندی ماده ها:
برای این کار ۱۶ موش ماده در ۴ گروه ۴ تایی قرار گرفته و علامت گذاری شدند و هر موش ماده نیز برای باروری به مدت ۳روز با یک موش نر در یک باکس مخصوص قرار گرفته و پس ازمدت مذکور و سپری شدن دوره بارداری و زایمان، تعداد نوزادان وجنس آنها ثبت گردیده است. در این پژوهش نوع استرس صورت گرفته برای گروه ماده ها مدل استرس هتروژن است که دوره ۹ روزه داشته و طبق برنامه زمانی درج شده درجدول ۱-۲ انجام می گرفته است.گروه بندی ماده ها و زمان مواجه شدن با استرس به صورت زیر انجام گرفته است.
موش ماده و نوزادانش : شکل ۱-۲
جدول ۱-۲: جدول زمانی و نوع استرس هایی که در فرایند استرس هتروژن، موش های ماده با آن مواجه بودند. این کار در ۹ روز متوالی صورت می گرفته است.]۶۷[

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Duration Agent used Day of treatment
۱۰ min Forced swimming ۱
۳ h Restraint ۲
۲۴ h Water deprivation