اهمال کاری تحصیلی-دانلود کامل پایان نامه

شده است.
تمدنی و همکاران (1389) در پژوهشی به بررسی خودکارآمدی عمومی،اهمال کاری تحصیلی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش نمونه برداری مرحله ای 389 دانشجوی دختر و پسر به پرسشنامه مربوطه پاسخ دادند. نتایج نشان دادند میانگین نمره های پسران بیشتر از دختران است.
سیمیاریان و همکاران (1390) در پژوهشی به ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
گلستانی و همکاران (1390) در پژوهشی به رابطه تعلل ورزی (اهمال کاری) تحصیلی با باورهای فراشناختی پرداخته برای این منظور تعداد نمونه پژوهش 374 دانشآموز بودند که با بهره گرفتن از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون تی مستقل نشان داد که بین دو گروه دانشآموزان دختر و پسر در تعللورزی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.
تمنایی فر ، ﺻﺪﻳﻘﻲ و ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ(1391) در پژوهشی به تبیین اهمال کاری تحصیلی بر اساس ابعاد سازش یافته و سازش نایافته کمالگرایی که برای اندازه گیری اهمالکاری تحصیلی و از سیاهه کمالگرایی هیل و همکاران برای اندازهگیری کمالگرایی و ابعاد آن استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از وجود رابطه معنادار مثبت t آزمون میان اهمالکاری تحصیلی و نمره کل کمالگرایی وبعد سازش نایافته آن و یک رابطه معنادار منفی میان بعد سازش یافته کمالگرایی و اهمالکاری تحصیلی میباشد.
توکلی (1392) در پژوهش خود به
غلامعلی ، آذرنییاد ،مهمان پذیر (1392) در پژوهشی به نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیش بینی میزان وابستگی به اینترنت پرداخته اند که. خودکارآمدی تحصیلی در پیشبینی میزان وابستگی به اینترنت نقش اصلی را دارد و در گام دوم اهمالکاری در انجام تکالیف توانست نقش معنیداری ایفا کند.
ولی زاده، احدی، حیدری، مظاهری ، کجباف (1393) در پژوهش شان به این یافته ها رسیدند که: متغیرهای تردید در کارها، و ارزشگذاری بیرونی نسبت به اهداف، پیش بینی کننده های مثبت اهمال کاری و متغبرهای خودکارآمدی، علاقه به رشته، سازماندهی، جهت گیری مهارت مدار گرایشی، و جهت گیری عملکرد مدارگرایشی، پیش بینی کننده های منفی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان هستند.
نصری، دماوندی، عاشوری (1393) در پژوهش شان نشان دادند که وظیفه شناسی، روان رنجوری، انعطاف پذیری و تعهد توانستند به طور معناداری متغیر اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی کنند. با توجه به این یافته ها، می توان گفت که با افزایش میزان روان رنجوری و انعطاف پذیری در دانش آموزان، میزان اهمال کاری تحصیلی نیز در آن ها افزایش می یابد و با افزایش میزان وظیفه شناسی و تعهد در دانش آموزان، میزان اهمال کاری تحصیلی در آن ها کاهش می یابد.
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش

مقدمه
تصمیم‌گیری درباره روش تحقیق بستگی به هدف تحقیق، ماهیت مسئله موردمطالعه و روش‌های مختلف بررسی آن دارد. پس روش تحقیق باید با توجه به مسئله موردمطالعه انتخاب شود. در فصل حاضر به بحث پیرامون روش تحقیق، جامعه، نمونه، روش نمونه‌گیری، شیوه اجرا و جمع‌آوری داده‌ها، ابزار پژوهش و روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود.
روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش پژوهشی آزمایشی با بهره گرفتن از پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. این پژوهش از دو گروه آزمایش و کنترل تشکیل‌شده بود که هر دو گروه، دو بار مورداندازه‌گیری قرار گرفتند یعنی آزمون اهمال کاری تحصیلی قبل و بعد از آموزش به‌صورت (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) از آن‌ها گرفته شد، سپس میانگین تفاوت نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش که تحت آموزش قرارگرفته بودند و میانگین تفاوت نمرات گروه کنترل که آموزش ندیده بودند با یکدیگر مقایسه شد تا تأثیر آموزش مشخص گردید.
جامعه موردپژوهش
جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات که در سال تحصیلی 94-93 به تحصیل اشتغال داشتند.
نمونه و روش نمونه‌گیری
روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری دردسترس بوده است. بدین‌صورت که از بین دبیرستان‌های دولتی پسرانه شهرستان ،2 دبیرستان انتخاب شد. سپس پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی در بین دانش آموزان پایه دوم اجرا و سپس با توجه به نمرات به‌دست‌آمده از بین کسانی که بالاترین نمرات را در پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی کسب کرده بودند 30 نفر انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند (تعداد هر گروه 15 نفر بوده است). گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 2 ساعته تحت آموزش‌های خودکارآمدی قرار گرفت درحالی‌که گروه کنترل هیچ نوع مداخله‌ای دریافت نکرد. بعد از پایان کار آموزش از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. برای رعایت ضوابط اخلاقی پژوهش در پایان کار آموزشی، گروه کنترل نیز طی 3 جلسه آموزش دیدند.
ابزار پژوهش
پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)
این مقیاس را سولومون و راثبلوم (1984) ساخته و آن را مقیاس اهمال کاری تحصیلی نام نهادند. این مقیاس را دهقان (1387 ، به نقل از مطیعی و همکاران 1392) برای اولین بار در ایران به کار برده اند. مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی دارای 27 گویه می باشد که سه مولفه را مورد بررسی قرار می دهد : مولفه اول ، آماده شدن برای امتحانات ؛ شامل سوالات 1 تا 6 می باشد . مولفه دوم ، آماده شدن برای تکالیف می باشد و شامل سوالات 9 تا 17 می باشد و مولفه سوم ، آماده شدن برای مقاله های پایان ترم سوالات 20 تا 25، به صورت تکالیف تحقیقی و پژوهش های کلاسی برای دانش آموزان ایرانی نگاه شد و این گزینه برای پاسخ دهندگان به این مقیاس توضیح داده شد .لازم به ذکر است که در ادامه هر یک از موارد دو سوال ارائه شده است که سه سوال اول (26،18،7) احساس و عاطفه دانش آموز در مورد تعلل ورزی و سه سوال دوم (27،19،8) تمایل آنها را برای تغییر عادت تعلل ورزی شان می سنجد. نحوه پاسخدهی به گویه ها به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان موفقیت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه های «به ندرت» ، «بعضی اوقات » ، «اکثر اوقات» ، «همیشه» ، از نمره1 تا 4 تعلق می گیرد همچنین در این مقیاس گویه های 4-6-11-15-16-21-23-25 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. این پرسشنامه توسط جوکار و دلاور پور (1386) ، به فارسی ترجمه شده و اعتبار و روایی آن به ترتیب 61/0 و 88/0 به دست آمده است. در پژوهش دهقان (1387 ، به نقل از مطیعی و همکاران 1392) پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ 82/0 شده است. این مقیاس با پرسشنامه افسردگی بک ، مقیاس شناخت های غیر منطقی الیس ، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و مقیاس اجتناب روزانه همبستگی معناداری دارد (سولومون ، روثبلوم ، 1984).
روش اجرای پژوهش
برای اجرای این پژوهش 2 دبیرستان در دسترس انتخاب شد پس از هماهنگی با مسئولین 2 دبیرستان مراحل زیر انجام شد:
تدوین برنامه و آماده‌سازی ابزار مناسب سنجش و آموزش.
نمونه‌گیری برای تعیین 2 گروه آزمایش و کنترل به‌صورت دردسترس بود بدین صورت که گروه آزمایش در یک دبیرستان و گروه کنترل در دیگری بود.
اجرای پیش‌آزمون بر روی هر 2 گروه آزمایش و کنترل.
برگزاری 10 جلسه کارگاه آموزشی برای گروه آزمایش.
با اتمام جلسات گروه آزمایش پس یک هفته از هر 2 گروه (آزمایش و کنترل) پس‌آزمون به عمل آمد.
سنجش اثربخشی کارگاه از گروه آزمایش بعد از 2 ماه (پیگیری)
جدول 1-3.شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی
جلسه
اهداف جلسات
اول
معارفه، اجرای پیش آزمون ، بیان مقررات گروهی و اهداف
دوم
آشنایی با مفاهیم اصلی خودکارآمدی، آشنایی با ویژگی های افرادی که خودکارآمدی بالایی دارند
سوم
آشنایی با فرآیند رشد خودکارآمدی، تقویت خودکارآمدی و آگاهی از ویژگی های مثبت خود
چهارم
آگاهی نسبت به اهمیت و لزوم تعیین هدف ، ویژگیهای اهداف مناسب و توانمندسازی در تعیین هدف
پنجم
آشنایی با یک فرد موفق
ششم

آشنایی با مفهوم استرس و عوامل مقابله ای آن و تصویر سازی ذهنی ، توانمندسازی در زمینه خودآرام سازی
هفتم

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آگاهی با علائم خلق منفی و افسردگی ، توانمندسازی در زمینه مبارزه با افکار خودآیند منفی
هشتم
آشنایی و توانمند سازی در زمینه خودکارآمدی تحصیلی
نهم
آشنایی دانش آموزان در زمینه مدیریت زمان ، توانمندسازی جهت تنظیم وقت
دهم
اختتامیه جلسات مداخله ای خودکارآمدی و اجرای پس آزمون
روش تحلیل یافته‌ها
در این روش پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود که در سطح آمار توصیفی از جدول میانگین و انحراف معیار و ترسیم نمودار استفاده می‌شود. با توجه به اینکه طرح پژوهش، طرح آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد؛ و در سطح آمار استنباطی پس از بررسی مفروضات آماری از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش

پاسخی بگذارید