بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های- قسمت ۴۹

همان طور که جدول نشان می دهد دیدگاه کلی مخاطبان در زمینه اثربخشی درس عملیات کشاورزی پایین تر از میانگین است (۹/۲ از ۵) می باشد که در این بین بیشترین اثربخشی مربوط به گویه تقویت روحیه کار جمعی و آشنایی عملی با عملیات آماده سازی زمین می باشد و کمترین مربوط به گویه” آشنایی با فرصت های اشتغال در خارج از دانشگاه” می باشد.
۴-۳-۶-فرضیه۶: بین سن، معدل دیپلم ، معدل دانشگاه، تعداد واحد گذرانده با اثربخشی درس عملیات در کشاورزی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ۴-۲۵ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه سن، معدل دیپلم ، معدل دانشگاه، تعداد واحد گذرانده با اثربخشی درس عملیات در کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای مستقل شاخص‌های مورد بررسی اثربخشی درس عملیات
سن ضریب همبستگی .۵۱۱**
سطح معنیداری .۰۰۱
معدل دیپلم ضریب همبستگی -.۲۴۱**
سطح معنیداری .۰۰۴
معدل دانشگاه ضریب همبستگی .۰۳۹
سطح معنیداری .۶۴۵
تعداو واحد گذرانده ضریب همبستگی .۲۶۴**
سطح معنیداری .۰۰۲

 

جهت بررسی ارتباط بین سن، معدل دیپلم ، معدل دانشگاه، تعداد واحد گذرانده با اثربخشی درس عملیات در کشاورزی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد (جدول۴–۲۵). نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان میدهد که بین سن و اثربخشی درس عملیات به صورت کلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r =.51 ؛ p < 0.01) به این معنا که با احتمال افزایش دانشجویان میزان اثربخشی در عملیات نیز بیشتر میشود و همینطور هر چه سن دانشجویان کمتر باشد میزان اثربخی درس عملیات را کمتر میدانند. همچنین بین تعدا واحد گذرانده و اثربخشی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد یعنی افرادی که واحد بیشتری گذرانده اند اثربخشی درس عملیات را نیز بیشتر میدانند و بالعکس.همینطور نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین معدل دیپلم و اثربخشی درس عملیات رابطه منفی و معناداری وجود دارد به عبارت دیگر دانشجویانی که معدل کمتری دارند اثربخشی درس عملیات را بیشتر میدانند. ولی بین معدل دانشگاه و اثربخشی درس عملیات رابطه معنی داری مشاهده نشد .
۴-۲-۷-فرضیه۷: بین دیدگاه پاسخگویان در مورد اثربخشی درس عملیات برحسب مؤلفههای جمعیتشناختی آنها (جنسیت، سن، محل سکونت، بومی وغیر و بومی، رشته تحصیلی دبیرستان، ، اولویت در کنکور ، سابقه کار کشاورزی قبل دانشگاه ، اشتغال به کار کشاورزی ) تفاوت معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه ده متغیر جمعیتشناختی برای بررسی این فرضیه مدنظر بود، لذا در ادامه وضعیت اثربخشی درس عملیات بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی، به تفکیک و بر حسب این ده متغیر مورد بررسی گرفته است.
۴-۴-وضعیت اثربخشی درس عملیات کشاورزی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی