بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد(مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه۱۳۸۶-۱۳۹۰)- قسمت ۴

۳-۹- اعتبارپرسشنامه (پایایی): ۶۹
۳-۱۰- روشآماریتجزیهوتحلیلاطلاعات ۷۰
فصلچهارم
مقدمه ۷۲
الف: یافته‌هایتوصیفی ۷۲
۴-۱ توصیفخصوصیاتجمعیتنمونه: ۷۲
۴-۱-۱- جنسیت ۷۲
۴-۱-۲- میزانتحصیلات ۷۳
۴-۱-۳- طیفدرجاتییارتبهخدمتی ۷۳
۴-۱-۴- وضعیتشغلیاحرفه ۷۴
۴-۱-۵- سنواتخدمتی ۷۴
۴-۲- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامه. (پرسشنامهشماره۱): ۷۵
۴-۲-۱- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالاولپرسشنامه (۱): ۷۵
۴-۲-۲- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالدومپرسشنامه (۱): ۷۶
۴-۲-۳- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالسومپرسشنامه (۱): ۷۷
۴-۲-۴- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالچهارمپرسشنامه (۱): ۷۸
۴-۲-۵- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالپنجمپرسشنامه (۱): ۷۹
۴-۳- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامهتکمیلی: ۸۰
۴-۳-۱- بررسیوضعیتسختنمودنارتکابجرمقتلعمددرشهرکرمانشاه: ۸۰
۴-۳-۲- بررسیوضعیتاجرایینمودنمواردافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه ۸۱
۴-۳-۳- بررسیوضعیتکاهشمنافعمجرمیندرشهرکرمانشاه ۸۲
۴-۳-۴- بررسیوضعیتکاهشتحریکپذیریمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه: ۸۳
۴-۳-۵- بررسیوضعیتحذفبهانهمجرمیندرارتکابقتل‌عمددرشهرکرمانشاه ۸۴
۴-۴- نتایجاستنباطی: ۸۵
۴-۴-۱- آماراستنباطی: ۸۵
فرضیه‌هایتحقیق: ۸۵
الف) فرضیهاصلی: ۸۵
ب) فرضیهفرعی: ۸۵
آزمونفرضیه‌هایتحقیق: ۸۶
۴-۲-۲-۱- آزمونفرضیه‌هایفرعی: ۸۶
۴-۲-۲-۱- آزمونفرضیهاول: ۸۶
۴-۲-۲-۲- آزمونفرضیهدوم: ۸۷
۴-۲-۲-۳- آزمونفرضیهسوم: ۸۸
۴-۲-۲-۴- ازمونفرضیهچهارم: ۸۸
۴-۲-۲-۵- آزمونفرضیهپنجم: ۸۹
۴-۲-۳- آزمونفرضیهاصلی ۹۰
فصلپنجم:
۵-۱- خلاصهتحقیق ۹۴
۵-۲- نتیجهگیریازارزیابیفرضیاتتحقیق: ۹۵
۵-۲-۱- نتایجتوصیفی ۹۵
۵-۲-۲- نتایجاستنباطی: ۹۷
۵-۳- بحثوتحلیلیافتهها: ۹۷
پیشنهادها: ۹۹
فهرستمنابع ۱۰۰
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۴-۱-۱) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبجنسیتآنها ۷۲
جدول (۴-۱-۳) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبطیفدرجاتییارتبهخدمتیآنها ۷۳
جدول (۴-۱-۴) توزیعافراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبشغلیاحرفهآنان ۷۴
جدول (۴-۱-۵) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبسنواتخدمتیآنها ۷۴
جدول (۴-۲-۱) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشتلاشوزحمتارتکابجرمقتل ۷۵
جدول (۴-۲-۲) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشخطرهایقابلپیش‌بینیجرم ۷۶
جدول ۴-۲-۳-درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفکاهشمنافعقابلپیش‌بینیاعمال
خشونت‌آمیزبه ویژهقتلعمد ۷۷
جدول ۴-۲-۴- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهکاهشتحریکمجرمان ۷۸
جدول ۴-۲-۵- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهحذفبهانه‌هایموجوددرارتکابقتلعمد ۷۹
جدول ۴-۳-۱- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیمواردموثردرسختنمودنارتکابجرمقتلعمددرشهرکرمانشاه ۸۰
جدول ۴-۳-۲- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیمواردمؤثردرافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه ۸۱
جدول ۴-۳-۳ درصدفراوانیوضعیتکاهشمنافعمجرمیندرارتکابقتلعمددرشهرکرمانشاه ۸۲
جدول ۴-۳-۴: درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسئوالاتکاهشتحریکپذیریمجرمیندرشهرکرمانشاه ۸۳
جدول ۴-۳-۵- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیوضعیتموجودمواردمؤثردرحذفبهانهمجرمین ۸۴
جدولشماره (۴-۲-۲-۱) آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرکاهشمنافعدرکاهشوقوعقتلعمد ۸۶
جدولشماره ۴-۲-۲-۲: آ‌مارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرافزایشخطربرایمجرمیندرکاهشوقوعقتل ۸۷
جدول ۴-۲-۲-۳- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکاریوتدابیرافزایشتلاشوزحمتبرایمجرمیندرکاهشوقوعقتلعمد ۸۸
جدول ۴-۲-۲-۴- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرحذفبهانهبرایمجرمیندرپیشگیریازوقوعقتلعمد. ۸۹
جدول ۴-۲-۲-۵- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرکاهشتحریک‌پذیریدرکاهشوقوعقتلعمد ۸۹
جدول ۴-۲-۳-۱- آزمونفریدمنجهتدسته‌بندیوضعیتموجودعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمد ۹۱
اولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان ۹۱
جدول ۴-۲۱ آزمونفریدمنجهتاولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان ۹۱