بررسی تطبیقی شیوه داستان پردازی در مثنوی مولانا، مصیبت نامه عطار و حدیقه سنایی (با رویکرد داستانهای هم مضمون)

دانشگاه پیام نورمرکز فریمان
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته زبان و ادبیات فارسی
بررسی تطبیقی شیوه داستان پردازی در مثنوی مولانا، مصیبت نامه عطار و حدیقه سنایی (با رویکرد داستانهای هم مضمون)
علی اکبر دانش محمدی
استاد راهنما : دکتر محمد جواد عرفانی بیضائی
استاد مشاور: دکتر نصرت ناصری مشهدی
خرداد ماه ۱۳۹۴

تقدیم
شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم .
این پایان نامه را که حاصل ما‌هها تلاش شبانه روزی اینجانب است، در کمال افتخار و امتنان تقدیم می‌نمایم به:
– به روح پاک مادرم که اجل فرصت درک او را نداد. – به پدرم به خاطر زحماتی که درتمام زندگی و طول دوران تحصیل برایم کشیده است. – به همسر مهربانم که در طول تحصیل همراه و همگام من بوده است. به فرزندان عزیزم ، سینا و سجاد به خاطر صبر وشکیبائی شان. –
و
به استادان فرزانه و فرهیخته‌ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند. –
– به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند.
– به آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه‌ی راهم بود.
– پروردگارا حسن عاقبت ، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما.
تقدیر و تشکر
از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر عرفانی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛ از استاد صبور و با تقوا ، سرکارخانم دکترنا‌صری مشهدی ، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان،این پروژه به نتیجه مطلوب نمی‌رسید؛
و از استاد فرزانه ؛ جناب آقای دکتر بساک که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم
باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
چکیده
در بسیاری از آثار ادب فارسی، حکایت ‏هایی وجود دارد که دارای مضامین مشترکی هستند. به کارگیری این مضامین هیچگاه به معنی ضعف و نقصان این آثار نیست اما مضامین مشترک این آثار از لحاظ شیوه‏های پرداخت، قابل بررسی و مقایسه است.
در میان شاعران ‌زبان فارسی، سنایی، عطار و مولوی از جمله شاعرانی هستند که در سه اثر حدیقه، مصیبت‌نامه و مثنوی مضامین مشترکی را به کار برده‏اند. برای سنجش و مقایسه شیوه‏های داستان پردازی این آثار، مقایسه، تحلیل و نتیجه‌گیری عناصر سازنده‌ی داستان لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
مولوی در بکارگیری عنصر گفتگو به دلیل حجم گفتگوها و ذکر جزئیات بیشتر در اثنای آنها و در بکارگیری عنصر تک‌گویی موفق‌تر بوده است. عطار در شروع داستانها به دلیل اینکه بیست درصد داستانهایش باحادثه شروع شده است از مولوی موفق‌تر عمل کرده است زیرا در هیچیک از داستانهای مورد مقایسه مثنوی با مصیبت‌نامه شروع داستان با حادثه نبوده است. سنایی به دلیل ذکر تعداد بیشتری از محل‏های جغرافیایی داستان، در مقایسه با عطار، فضاسازی موفق تری دارد.
واژگان کلیدی: داستان پردازی؛ عناصر سازنده؛ مضامین مشترک؛ سنایی؛ عطار؛ مولوی.
فهرست مطالب

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه

 

مقدمه: ۱
سؤالات ۳
فرضیات ۳
هدف تحقیق ۴
پیشینه تحقیق ۴
روش پژوهش ۶
فصل ۱ : تعریف ها ۷
پیرنگ (طرح) ۷
۱-۱٫عناصر ساختاری پیرنگ (طرح) ۸
۱-۱-۱٫ شروع ۸
۱-۱-۲٫گره افکنی(ناپایداری) ۸
۱-۱-۳٫ گسترش ۹
۱-۱-۴٫ تعلیق یا شک و انتظار ۱۰
۱-۱-۵٫ نقطه اوج یا بزنگاه ۱۱
۱-۱-۶٫گره‏گشایی ۱۱
۱-۱-۷٫ پایان ۱۲
۱-۲٫ عناصر داستان ۱۳
۱-۲-۱٫ موضوع ۱۳
۱ -۲-۲٫ درون مایه/مضمون ۱۳
۱-۲-۳٫ شخصیت ۱۴
۱-۲-۳-۱ . نظریۀ کنشی ۱۴
۱-۲-۳-۲٫ نظریه معنایی ۱۵
۱-۲-۲-۳٫ نظریه اسمی (اسم گرایانه): ۱۵
۱-۲-۳-۴٫ انواع شخصیت ۱۷
فصل ۲: مقایسه ی پیرنگ و عناصرداستانها ی هم مضمون ۳۶
۲-۱٫ مقایسه‏ی عناصر داستان درمثنوی وحدیقه ۳۷
۲-۲٫مقایسه‏ی عناصر داستان در مثنوی ومصیبت نامه ۴۲
۲-۳٫ مقایسه‏ی عناصر داستان درحدیقه و مصیبت‌نامه ۴۹
۲-۴٫ مقایسه عناصر پیرنگ در مثنوی وحدیقه ۵۴
۲- ۵ . مقایسه عناصر پیرنگ در مثنوی و مصیبت نامه ۵۵
۲-۶٫ مقایسه عناصرپیرنگ در حدیقه و مصیبت نامه ۵۷
فصل ۳ : تحلیل و نتیجه گیری ۵۹
۳-۱٫ نتایج مقایسه‏ی آماری عناصر داستان در حدیقه و مثنوی ۵۹
۳-۲٫ نتایج مقایسه‏ی آماری عناصر داستان درمثنوی و مصیبت‌نامه ۶۱
۳-۳٫ نتایج مقایسه‏ی آماری عناصر داستان در حدیقه و مصیبت‌نامه ۶۵
۳-۴٫ نتایج مقایسه‏ی آماری عناصر پیرنگ در حدیقه و مثنوی ۶۷
۳-۵ . نتایج مقایسه‏ی آماری عناصر پیرنگ در مثنوی و مصیبت نامه ۶۸
۳-۶٫ نتایج مقایسه‏ی آماری عناصر پیرنگ در حدیقه و مصیبت نامه ۶۹
منابع و مآخذ ۷۳