بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد

کد شناسایی پایان نامه:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
دانشکده علوم انسانی- گروه آموزشی مدیریت دولتی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)
گـرایش مالی
عنــوان :
بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد
عکس مرتبط با منابع انسانی
استاد راهنما:
دکتر ماشاالله ولیخانی
استاد مشاور :
دکتر محمدرضادلوی
نگــارش:
محسن رحیمی سمیرمی
زمستان۱۳۹۱

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Dehaghan Branch
Faculty of Management – Department of Public Administration
«M.A» Thesis
In financial
Studying Of The Human Resource Management On The Financial Performance Of Isfahan City Melli Bank According To Harvards Model
Thesis Advisor:
Mashaallah Valikhani Ph . D
Advisor :
Mohammadreza Dalvi Ph . D
By:
Mohsen Rahimi Semiroomi
Winter 2014

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
دانشکده علوم انسانی- گروه آموزشی مدیریت دولتی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)
گـرایش مالی
عنــوان :
بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد
نگــارش :
محسن رحیمی سمیرمی
زمستان ۱۳۹۱

۱- استاد راهنما : دکترماشاالله ولیخانی
هیات داوران:
۲- استاد مشاور : دکتر محمد رضا دلوی
۳ – استاد داور: سرکار خانم زهره اقابابایی

سپاسگزاری
سپاس خدای راکه اول اوست وقبل ازاوچیزی نیست،ظاهراست وظاهرترازاوچیزی نیست وباطن است وباطن ترازاوچیزی نیست ،خداوند متعال که مرا توفیق داد تا با کمک اساتید بزرگوار این پژوهش را به پایان رسانده واز درگاهش مسئلت دارم تا مرا در راه کسب علم و دانش و عمل به آن یاری نموده تا بتوانم برای جامعه فردی مفید باشم .
در اینجا بر خود لازم می دانم که از زحمات ارزشمند استاد راهنمای محترم ، جناب آقای دکتر ولیخانی که با دقت و توجه و نظرات سازنده فعالیت محقق را هدایت نموده اند همچنین از راهنمایی های استاد مشاور محترم جناب آقای دکتر دلوی که با نقطه نظرات سازنده خود به غنی کردن پژوهش کمک نموده اند تقدیر و تشکر نمایم .
و همچنین ازاستادان بزرگوار آقایان دکترشیروانی، دکترانصاری، دکتر آقاداود وسرکارخانم آقابابایی وسایراساتیدمحترمی که درانتخاب وادامه راه مرادلگرم ساختند،کمال امتنان رادارم.
ازمدیرکل بانک ملی استان اصفهان وهمچنین اداره آموزش بانک که بادقت وتوجه ویژه موجبات همکاری دربانک ملی رادرتکمیل وتوزیع پرسشنامه فراهم نمودندسپاسگزارم ودرآخرازتمامی کارکنان ومجموعه مدیریت دانشگاه آزاددهاقان که بسترمناسبی راجهت تحصیل دانشجویان فراهم نمودندصمیمانه سپاسگزارم
محسن رحیمی سمیرمی
بهمن ۱ ۱۳۹
تقدیم :
تقدیم به ساحت مقدس آقاامام زمان (عج) وبزرگ آموزگاران زندگیم آنانکه درآبی نگاهشان آرمیدم ودرآسمان وجودشان بال وپرگرفتم
پدربزرگوارم : پدری که هرروزدرمکتبش آموختم ایستادگی وایثاررا
مادرمهربانم : اوکه مرادرمراتب کمالا ت برای سپاس وقدردانی عاجزوناتوان ساخته
بردستان خسته تان بوسه می زنم وپاس می دارم عشق ومحبتی راکه سالهانثارم کردید
تقدیم به همسرم شریک شادی و مونس دردهایم .
به برادران و خواهرانم که زیبنده سپاسند.
و تقدیم به :
همه کسانی که تا امروز به بهار زندگی ام وسعت بخشیدند ، در مسیر زندگی ام چراغ راهم بوده اند و هنر اندیشیدن را به من آموختند تاجرعه نوشی دریای بیکران علم وادب گردم.

فهـرست مطـالــب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه ۳
بیان مسئله ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
اهداف تحقیق ۱۰
فرضیه های تحقیق ۱۰
متغیرهای تحقیق ۱۱
روش تحقیق ۱۱
محدودیت های تحقیق ۱۲

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.