بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۴۹

سه متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی، کنترلهای اجتماعی و آگاهی از قوانین متغیرهایی هستند که نه به صورت مستقیم، بلکه به صورت غیرمستقیم و به واسطهی متغیرهای وابستهی میانی بر روی سطح بازدارندگی قوانین تأثیر گذاشتهاند. میزان تأثیر هر یک از متغیرها بر سطح بازدارندگی قوانین به این صورت است:
۱-۱- متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی به واسطهی متغیر ناکامی منزلتی با ضریب ۰۱۵/۰- و فشار ساختاری- اجتماعی با ضریب ۰۵۲/۰- بر روی سطح بازدارندگی قوانین تأثیر گذاشته است که با توجه به جهت ضریب مسیر این متغیرها میتوان گفت که این تأثیر به صورت کاهشی است. بدین معنی که هر چه قدر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان بیشتر باشد، ناکامی منزلتی و فشار ساختاری- اجتماعی کمتر شده، در نتیجه سطح بازدارندگی قوانین افزایش مییابد.
۱-۲- متغیر کنترلهای اجتماعی به واسطهی متغیر وابستگی و پایبندی به خانواده و نهادهای اجتماعی با ضریب ۰۰۲/۰ و اثرپذیری مجازاتهای رسمی با ضریب ۲۳۳/۰ بر روی سطح بازدارندگی قوانین تأثیر گذاشته است که با توجه به جهت ضریب مسیر این متغیرها میتوان گفت که این تأثیر به صورت افزایشی است. بدین معنی که هر چه قدر کنترلهای اجتماعی بر روی رانندگان بیشتر باشد به میزان ضعیفی وابستگی و پایبندی آنها به خانواده و نهادهای اجتماعی بیشتر میشود. در نتیجه سطح بازدارندگی قوانین افزایش مییابد.
همچنین، هر چه قدر کنترلهای اجتماعی بر روی رانندگان بیشتر باشد، اثرپذیری مجازاتهای رسمی بیشتر شده، در نتیجه سطح بازدارندگی از قوانین افزایش مییابد.
۱-۳- متغیر آگاهی از قوانین نیز، با واسطه متغیر اثرپذیری مجازاتهای رسمی با ضریب ۱۱۹/۰ و وابستگی و پایبندی به خانواده و نهادهای اجتماعی با ضریب ۱۷۵/۰، بر روی سطح بازدارندگی قوانین تأثیر گذاشته است که با توجه به جهت ضریب مسیر این متغیرها میتوان گفت که این تأثیر نیز به صورت افزایشی است. و این بدان معناست که هر چه قدر آگاهی از قوانین رانندگان بیشتر باشد، اثرپذیری مجازاتهای رسمی و وابستگی به خانواده و نهادهای اجتماعی بیشتر شده، نتیجتاً، سطح بازدارندگی قوانین افزایش مییابد.
۲- متغیرهایی که هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم بر سطح بازدارندگی قوانین تأثیر می‌گذارند:
۲-۱- متغیر وابستگی و پایبندی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی، علاوه بر تاثیر مستقیم، به صورت غیر مستقیم و با واسطه متغیر ناکامی منزلتی با ضریب مسیر ۳۲۲ /۰- بر روی سطح بازدارندگی قوانین تاثیر گذاشته است. یعنی هر چه قدر وابستگی و پایبندی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی بیشتر باشد، احساس ناکامی منزلتی او نیز کمتر شده، در نتیجه سطح بازدارندگی قوانین بیشتر میشود.
۲-۲- دومین متغیری که توانسته است در کنار تاثیر مستقیم، به صورت غیر مستقیم بر روی سطح بازدارندگی قوانین تاثیر بگذارد، متغیر فشارهای ساختاری- اجتماعی است که با واسطه متغیر ناکامی منزلتی با ضریب مسیر ۲۷۱/۰ ، متغیر وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی با ضریب مسیر ۲۱۳/۰– و متغیر اثرپذیری مجازاتهای رسمی با ضریب مسیر ۱۲۱/۰- است. بدین معنی که هر چه فشارهای ساختاری- اجتماعی بر روی افراد بیشتر باشد، احساس ناکامی منزلتی آنها بیشتر شده در نتیجه سطح بازدارندگی قوانین کاهش مییابد. علاوه بر این، هر چه فشارهای ساختاری- اجتماعی بر روی افراد بیشتر باشد، وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی کمتر شده، نتیجتاً، سطح بازدارندگی قوانین نیز، کاهش مییابد. همچنین، با افزایش فشارهای ساختاری- اجتماعی، اثرپذیری مجازاتهای رسمی کمتر شده و سطح بازدارندگی قوانین کاهش مییابد.
۳-۲- سومین متغیر هم احساس ناکامی منزلتی است که با واسطه متغیر وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی با ضریب مسیر ۳۱۳/۰- بر روی سطح بازدارندگی قوانین تاثیر می‌گذارد. این بدان معناست که هر چه احساس ناکامی منزلتی در بین رانندگان بیشتر باشد، وابستگی آنها به خانواده و نهادهای اجتماعی کمتر شده در نتیجه سطح بازدارندگی قوانین کاهش مییابد.
۴-۲- چهارمین متغیری که توانسته است هم مستقیم و هم غیر مستقیم بر روی سطح بازدارندگی قوانین تاثیر بگذارد، متغیر اثرپذیری مجازاتهای رسمی است که به واسطه وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی با ضریب مسیر ۱۵۳/ ۰ بر روی سطح بازدارندگی قوانین تاثیر دارد. بدین معنی که هر چه قدر اثرپذیری مجازاتهای رسمی بیشتر باشد، وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی هم افزایش یافته، سطح بازدارندگی قوانین نیز بیشتر میشود.
جدول ۴-۵۴) میزان تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر وابسته

 

عکس مرتبط با اقتصاد