بررسی نقش تدریس خصوصی و معلم خصوصی در بنیه علمی دانش آموزان

 

 

 

یک معلم خصوصی خوب کسی است که این را از با ارزش ترین افراد بداند و نقش های مهم یک معلم علوم کمک به دانش آموز در درک مجموعه اطلاعات و فرایندهای تحقیق علمی. این معلم با تدریس خصوصی دانش آموزان واقعاً یک مفهوم یا اصل را درک می کنند بسیار لذت می برند و از نقشی که تحقیق علمی در توسعه آن داشت ، قدردانی می کند. در پشت صحنه ، میزان درک دانش آموزان مشخص می شود. تدریس با کیفیت بستگی به آنچه توسط معلم خصوصی انجام می شود قبل از قدم گذاشتن در کلاس درس. آماده سازی مهم است. اهداف را از نظر نتایج مفهومی و فرآیندی تعیین کنید. تصمیم بگیرید که دانش آموزان برای رسیدن به این اهداف در کلاس چه خواهند کرد. در مورد چگونگی ارزیابی دستیابی به اهداف ، از جمله اهداف ، تصمیم بگیرید نقش هر دو ارزیابی تکوینی و جمع بندی. نگاه مثبت داشته باشید و انعطاف پذیر باشید.  تهیه مطالب موضوعی توالی و همبستگی با استانداردها. وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی را آماده کنید. نقش اصلی یک معلم ایجاد یک محیط یادگیری است جایی که همه دانش آموزان قادر به یادگیری هستند و انگیزه یادگیری دارند ، محیطی که چالش برانگیز و پشتیبانی کننده است.

یک جامعه یادگیرنده متشکل از معلم خصوصی و دانش آموزان و تدریس خصوصی است. تنوع را در دانش آموزان بشناسید و جشن بگیرید. استراتژی های متنوع آموزشی را متناسب با آنها طراحی یا انتخاب کنید سبک های مختلف یادگیری طرح مداوم مدیریت کلاس را ایجاد و اجرا کنید. به ایده های دانش آموزان گوش دهید و برای پرداختن به آنها آماده باشید. دانش آموزان را برای مشاهده جایگاه خصوصی در سطح وسیع علمی راهنمایی کنید جهان  دانش آموزان را در کشف مفاهیم تشویق و حمایت کنید در صورت امکان به طور مستقل. روش های مناسب ارتباط با والدین را حفظ کنید تا آنها را از پیشرفت و نگرش دانش آموزان مطلع کرده و به هر گونه آدرس دهی بپردازید مسائلی که ممکن است بوجود بیاید. اطمینان حاصل کنید که تدریس خصوصی به دانش آموزی چالش برانگیز و در عین حال عملی است ، و این دانش آموزان می توانند پیشرفت خود را پیگیری کنند. اطمینان حاصل کنید که دانش آموزان می توانند با معلم خصوصی ارتباط برقرار کنند فعالیت های کلاس و تجربیات روزمره. روشهای ایمنی را با دانش آموزان مرور کنید. پیشرفت دانش آموزان را به صورت تکوینی و جمع بندی ارزیابی کنید. برای دانش آموزان مهم است که در کلاس احساس راحتی کنند.

این مطلب را هم بخوانید :
دارالترجمه رسمی

معلم خصوصی خوب باید در حین تدریس خصوصی با دانش آموزان ارتباط برقرار کند اصیل و اصیل باشید. اسامی همه دانش آموزان را زود یاد بگیرید و هر کدام را با هر دانش آموز صحبت کنید روز موفقیت های موقت دانش آموزان را که منجر به آن هستند ، تشخیص و تأیید کنید درک نهایی مفاهیم و اصول. برای کمک بیشتر در دسترس باشید و مایل به پاسخگویی باشید سوالات همه دانش آموزان را درگیر فعالیتهای کلاس کنید و آنها را درگیر کنید. در رفتار با هر دانش آموز منصفانه و ثابت قدم باشید. در ارزیابی پیشرفت دانش آموزان دقیق و مشخص باشید. تدریس خصوصی فقط در داخل کلاس اتفاق نمی افتد. معلمان علوم هستند متهم به تولید مصرف کنندگان آگاه علم است که قادر خواهند بود هر زمان علم سیاست های عمومی را قطع می کند ، تصمیم بگیرید بنابراین معلم باید یک ناظر آگاه و منتقد علم باشد ، توسعه سواد علمی از منابع جامعه استفاده کنید. به عنوان معلم خصوصی از طریق بلندگو با دانش آموزان خارج از کلاس ارتباط برقرار کنید و سفرهای میدانی. فرصت هایی را برای یادگیری ، انتخاب و به کارگیری در اختیار دانش آموزان قرار دهید موفقیت برنامه های معنی دار و کارهای قابل مدیریت را برای دانش آموزان فراهم کنید.