بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گیلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
( گرایش کودکان )

عنوان:
بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰
استاد راهنما:
سرکار خانم مینو میترا چهرزاد
استاد مشاور:
سرکار خانم فریبا عسگری
پژوهش و نگارش:
ساره پرتو
اسفند ۹۱
شماره ثبت: ۸۸۱۹۸
تقدیم به
استاد عزیز و بزرگوارم
سرکار خانم مینو میترا چهرزاد
که در انجام این پژوهش رهنمون من بودند…
تقدیم به
پدر عزیزم و مادر مهربانم
که همواره پشتیبان، همیار و همراه من در تمام فراز و نشیب زندگی بوده اند وسختی ها را به جان خریدند تا آرامش را به من هدیه کنند …
تقدیم به
خانواده همسرم
که همچون همیشه گرمی بخش و مشوق من بوده اند و در پیمودن این راه دشوار مرا یاری نمودند…
تقدیم به
برادرم
سعید
که همیشه یاریگر و پشتیبانم بود…
تقدیم به
همسرم؛ امین
هدیه ای بی نظیر از سوی پروردگار
صبر، شکیبایی، دلگرمی و همراهیش آرامش بخش راهم بود…
با سپاس فراوان از
ریاست محترم، معاونت محترم آموزشی و پژوهشی و اساتید گرانقدر دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و همکاران بخش آموزش این دانشکده که در تأمین منابع جهت اجرای این مطالعه مرا یاری نمودند و نیز از دانشجویانی که با شرکت خود در این پژوهش، گامی به سوی هر چه بهتر شدن وضعیت تحصیلی برداشتند …
همچنین؛
با سپاس بیکران از
دوست عزیز و نازنینم؛ آرزو منفرد
که وجودش سرشار از مهربانی و بخشندگیست
برایش موفقیت و سربلندی آرزومندم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

شماره ثبت: ۸۸۱۹۸
عنوان: بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰
استاد راهنما: سرکار خانم مینو میترا چهرزاد
استاد مشاور: سرکار خانم فریبا عسگری، سرکار خانم دکتر زهرا عطرکار روشن
نویسنده: ساره پرتو

چکیده
مقدمه: با توجه به نقش دانشگاه ها در تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، بررسی وضعیت نظام آموزشی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف و کاستی ها در فرایند تحصیل دانشجویان، جهت طراحی و اجرای برنامه های مناسب آموزشی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی ۲۰۴ نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده شهید بهشتی رشت انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسش نامه سه بخشی شامل عوامل فردی، خانوادگی و آموزشی بود. جهت سنجش وضعیت تحصیلی از شاخص میانگین معدل کل ترم های تحصیلی (GPA) استفاده شد. بطوریکه معدل کل بالای ۱۶ به عنوان وضعیت تحصیلی مناسب و معدل کل پایین تر از ۱۶ به عنوان وضعیت تحصیلی نامناسب درنظر گرفته شد. داده ها توسط نرم افزارSPSS نسخه ۱۸ و با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که اکثریت دانشجویان (۷۴%) مونث، با سن ≥ ۲۲سال (۷۹%) بودند. ۱۷% از دانشجویان سابقه افتادن از واحدهای درسی و ۶% آنها سابقه مشروطی به خصوص در ترم اول و دوم داشتند. اکثریت دانشجویان(۶۱%)دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت وضعیت تحصیلی نامناسب داشتند. بین وضعیت تحصیلی دانشجویان و عوامل فردی از جمله جنس زن(۰۰۱/۰ p <)،وضعیت تاهل(۰۲۳/۰ p <)،معدل دیپلم(۰۰۱/۰ p <)، فاصله اخذ مدرک پیش دانشگاهی تا ورود به دانشگاه(۰۰۲/۰ p <)،افتادن از واحدهای درسی(۰۰۱/۰ p <)، مشروط شدن(۰۰۳/۰ p <)،علاقه مندی به رشته تحصیلی(۰۱۱/۰ p <)،داشتن برنامه منظم برای مطالعه(۰۰۲/۰ p <)، بومی بودن (۰۴۶/۰ p <)،شاغل بودن حین تحصیل(۰۰۱/۰ p <) و مسئولیت تامین مالی خانواده(۰۰۹/۰ p <)، عوامل خانوادگی مانند میزان درآمد ماهانه خانواده(۰۴۶/۰ p <) و نیز عوامل آموزشی حیطه فراگیر از جمله خودکارآمدی تحصیلی(۰۰۱/۰ p <)، استرس و فشار زمانی(۰۰۷/۰ p <) و مشارکت در فعالیت های دانشگاه(۰۱۴/۰ p <) ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بین وضعیت تحصیلی دانشجویان و برخی عوامل فردی، خانوادگی و عوامل آموزشی حیطه فراگیر ارتباط معنی دار آماری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود عوامل فوق در برنا مه ریزی آموزشی دانشجویان پرستاری و مامایی و جذب آنها در نظر گرفته شود .
کلید واژه ها: وضعیت آموزشی، دانشجویان پرستاری، آموزش پرستاری
فهرست مطالب
(الف)
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
۱-۱ زمینه پژوهش ………………………………………………………………………………… ۲
۲-۱ اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه) ……………………………………………. ۹
۳-۱ سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………… ۱۰
۴-۱ تعاریف نظری و عملی واژه ها …………………………………………………………… ۱۱
۶-۱ پیش فرض های پژوهش …………………………………………………………………… ۱۳
۷-۱ محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………… ۱۳
فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق
۱-۲ چهارچوب پژوهش …………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲ مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………………….. ۳۱
فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.