تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

دانشگاه پیام نور
دانشکده علوم انسانی
مرکز قشم
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی
گروه علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان پایان نامه :

تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

محمد مهدی تمدن
استاد راهنما :
دکتر لقمان کشاورز
استاد مشاور:
دکتر لیلا قربانی قهفرخی

دیماه ۱۳۹۲

اینجانب .محمد مهدی تمدن دانشجوی دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۰ مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر ، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم منبع و ماخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر کرده ام . بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می دانم و جوابگوی آن خواهم بود .
دانشجو تائید می نماید که مطالب مندرج در این پایان نامه نتیجه تحقیقات خودش می باشد و در صورت استفاده از نتایج دیگران مرجع آن را ذکر نموده است .
محمد مهدی تمدن
تاریخ و امضاء
اینجانب محمد مهدی تمدن دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۰مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی گواهی می نمایم چنانچه بر اساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله ، کتاب ، و … نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما ، با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله ، کتاب ، و … و به صورت مشترک و با ذکر نام استاد راهنما مبادرت نمایم .
محمد مهدی تمدن
تاریخ و امضاء
کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات ، آزمایشات و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه مطعلق به دانشگاه پیام نور می باشد .
دیماه ۱۳۹۲
تقدیم به:
اندک مایه پیشکشی است به مادر، همسرم وتنها فرزندم یلدا
سپاسگزاری:
خدای راسپاس می گویم که مرا درراه مقدس تحصیل قرارداد وراه پرفراز ونشیب آموختن رابرایم پر حلاوت ساخت.سپاس بیکران معلمان واساتید محترمی راکه ازخرمن علمشان خوشه ها چیدم.آنان که راهم را روشن نمودند تاتوان پیمودن بیابم.اساتید گرانمایه ای که بابذل دانش خویش افق های نوینی دربرابراندیشه ام گشودند وهنرخوب اندیشیدن رابه من آموختند.
ایزد یکتا راسپاس می گویم که توفیق درک محضراساتید گرامی جناب آقای دکتر لقمان کشاورز استادراهنما ، سرکار خانم دکتر لیلا قربانی استاد مشاور و جناب آقای دکتر ابوالفضل فراهانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور و مدیر گروه تربیت بدنی که درتمام مراحل پژوهش نهایت همکاری ومساعدت راداشته اند،به من داد
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۱۰ نفر از دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز بودند. برای نمونه گیری از روش تصادفی استفاده شد . بر اساس جدول نمونه گیری مورگان ۸۷ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سواد اطلاعاتی در آموزش عالی سیامک استفاده شد. اساتید و متخصصین حوزه سواد اطلاعاتی روایی این پرسشنامه را مورد تایید قرار داده اند. پایایی(آلفای کرونباخ) پرسشنامه ۸۳/۰ بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی شامل آزمون t یک نمونه ای ،همبستگی پیرسون ، رگرسیون خطی و آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پایان نامه از نرم افزار spss نسخه ۱۶استفاده شد.
یافته های پژوهش نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی پایین تر از حد مطلوب است، عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در سطح مطلوبی قرار دارد و بین میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی و عملکرد تحصیلی اشان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
به طور کلی سواد اطلاعاتی نقش مهمی در فرایند یادگیری دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی دارد و با عملکرد تحصیلی آنان نیز ارتباط مثبت و معناداری دارد.
کلید واژه ها: سواد اطلاعاتی ، عملکرد تحصیلی، یادگیری مادام العمر ، دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱ـ فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ـ مقدمه ۲
۱-۲ـ بیان مسأله ۵
۱-۳ ـ ضرورت و اهمیت تحقیق ۹
۱-۴ ـ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۵- سوالات پژوهش ۱۲
۱-۶ ـ فرضیه های پژوهش ۱۳
۱-۷- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………….۱۳
۱-۸- موانع پژوهش ……………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۹ ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات ۱۴
۲ـ فصل دوم : مبانی نظریه و پیشینه پژوهش
۲ـ۱ ـ مقدمه ۱۸
۲ـ۲ـ تاریخچه مفهوم سواد اطلاعاتی ۱۸
۲ـ۳ـ استانداردهای سواد اطلاعاتی ۲۳
۲ـ۴ـ اهمیت سواد اطلاعاتی ۲۸
۲ـ۵ـ یادگیری مادام العمر و سواد اطلاعاتی ۳۶
۲ـ۶ـ پیشینه پژوهش در ایران و جهان ۴۴
۲ـ۶ـ۱ـ پیشینه پژوهش در ایران ۴۵
۲ـ۶ـ۲ـ پیشینه پژوهش در خارج از کشور ۵۷
۳ـ فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳ـ۱ـ مقدمه ۶۹
۳ـ۲ـ روش پژوهش ۶۹