تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت- قسمت ۱۹

مدیریت هزینه

 

 

۸

 

 

۳۶٫۱۸

 

 

۱۹٫۰۱

 

 

۰٫۰۸۷

 

 

۰٫۰۸۲

 

 

۰٫۰۸۷-

 

 

۰٫۶۱۳

 

 

۰٫۸۴۶

 

 

 

T’Q

 

 

۸

 

 

۰٫۶۹

 

 

۰٫۳۶

 

 

۰٫۱۰۹

 

 

۰٫۱۰۹

 

 

۰٫۷۷-

 

 

۰٫۷۶۸

 

 

۰٫۵۹۸

 

 

بررسی فرض نرمال بودن متغیرها
از آن جایی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛ لازم است قبل از پردازش مدل، نرمال بودن آن کنترل شود.
جدول( ۲-۴) نتایج آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای سه متغیر وابسته پژوهش
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:
توزیع داده ها نرمال است 
توزیع داده ها نرمال نیست 
جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است.در این آزمون هر گاه سطح معناداری
کمتر از ۵% باشد فرض صفر در سطح ۹۵% اطمینان رد می شود .
بر اساس مقادیر ارائه شده (جدول۲-۴) از آنجایی که مقادیر سطح معناداری، برای تمامی متغیرهای وابسته
مدل بیشتر از ۵% است (۰٫۰۵ Sig.> یا P- value)، بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیرها رد
نمی شود.
خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرضیه اول:
فرض اول: حذف اقلام فاقد ارزش افزوده بر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو تاثیر معنی داری دارد.
فرضیه اول:
حذف اقلام فاقد ارزش افزوده بر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو تاثیر معنی داری دارد.
H0: بین حذف اقلام فاقد ارزش افزوده و عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو، رابطه معناداری وجود دارد.
H1: بین حذف اقلام فاقد ارزش افزوده و عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول (۳-۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون
بین دو متغیر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو و پایداری هزینه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

حسابداری