تحقیق درباره اقدامات تروریستی

گیرد
2) چیزی که ممکن است یک عمل تروریستی بر علیه افراد غیر نظامی محسوب شود ممکن است عملی مشروع و و مجاز بر علیه نظامیان تلقی شود.
لذا به نظر می رسد در کل دایره حمایت از نظامیان در مخاصمات مسلحانه کمتر باشد. اما با وجود این مهمترین ممنوعیت در این خصوص، ممنوعیت بکار بردن وسائل و شیوه های جنگی است؛ مثل ممنوعیت بکارگیری سلاحهای ممنوعه و ممنوعیت زنهار ندادن یا انجام عمل خائنانه. لذا در این محدوده اگر اقدامات تروریستی صورت گیرد به شدت ممنوع بوده و ممکن است آنها یک جنایت جنگی تلقی شوند.

الف- نحوه بر خورد با بازداشت شدگان
در خصوص اسراء نیز، هر گونه خشونت بر علیه آنها، شدیداً ممنوع شده است. بر طبق ماده 17 کنوانسیون سوم ژنو، هیچگونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچگونه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد آید. اسیرانی که از دادن اطلاعات خودداری می کنند نباید مورد تهدید یا دشنام قرار گرفته و در معرض ناراحتی قرار گیرند. لذا اقدامات تروریستی که منجر به ارعاب و وحشت میان اسراء شود، ممنوع می باشد.
چنین اسیرانی نبایستی به خاطر صرف مشارکت در جنگ محاکمه و مجازات شوند. تنها اگر آنها مرتکب جنایات جنگی شوند بایستی مورد محاکمه واقع شوند. اما اگر در خصوص وضعیت اسیر بودن آنها شکّی حاصل شود یک مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع بایستی ایجاد شود.
در خصوص غیر نظامیانی که در جریان یک مخامصه مسلحانه و در چارچوب مبارزه باتروریسم دستگیر می شوند نیز ماده 33 مقرر می دارد:
تنبیهات دسته جمعی بر علیه اسراء و ارعاب و ترور آنها ممنوع است لذا بر علیه آنها هیچگونه اقدام تروریستی قابل توجیه نیست اینها مشمول کنوانسیون چهارم ژنو می باشند. بر خلاف اسرا صرف مشارکت مستقیم این افراد در مخاصمات مسلحانه می تواند جرم محسوب شده و مورد محاکمه و مجازات واقع شود. این گونه افراد ممکن است حتی پس از پایان مخاصمات و تا زمان انجام محاکمه در اختیار کشور بازداشت کننده قرار داشته باشند.

ب- وضعیت جنبش های آزادیبخش ملی
مبارزات نهضتهای آزادیبخش ملی بر طبق پروتکل الحاقی اول، یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی شده و در صورت مبارزه با آنها در قالب مبارزه با تروریسم، کلیه قواعد حقوق بشر دوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر آنها حاکم خواهد بود. لذا ممنوعیت اقدامات تروریستی در حین مخاصمه بر جنگ های آزادیبخش ملی نیز اعمال می شود.
بر طبق مواد 43 و 44 پروتکل الحاقی اول، هیچگونه تفکیکی میان نیروهای مسلح نظامی و شبه نظامیان صورت نگرفته است. لذا اعضای نهضت های آزادیبخش ملی حتی در قالب نیروهای شبه نظامی نیز نبایستی مرتکب اقدام تروریستی شوند و ارتکاب چنین اقداماتی ممنوع می باشد. لذا هر کسی در یک مخاصمه مسلحانه شرکت کند ملزم به رعایت قاعده ممنوعیت ارتکاب اقدام تروریستی می باشد.

بند سوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی
قواعدی که اقدامات تروریستی را در چارچوب مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی ممنوع می کند اساساً مشابه آن قواعدی هست که این اقدامات را در مخاصمه مسلحانه بین المللی ممنوع می کند. ماده 3 مشترک در یک عبارت پردازی کلی بدون اشاره مستقیم به تروریسم بسیاری از اقدامات تروریستی را عملاً ممنوع می کند. بر طبق آن با غیر نظامیان بایستی با اصول انسانیت رفتار شود. گروگانگیری، رفتار بی رحمانه،آزار، شکنجه و ….. ممنوع است.
همچنین ماده 4 ( پاراگراف2) و ماده 13 (پاراگراف 2 )پروتکل الحاقی دوم نیز موید این امر هستند. به موجب این مواد اعمال و تهدیدات خشونت آمیزی که هدف اولیه آن گسترش ترور و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی باشد ممنوع است. مواد 4و13 بصراحت از عناوین ترور و تروریسم استفاده می کنند.
البته اگر این اقدامات تروریستی در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی منجر به نقض فاحش کنوانسیون ها و پروتکل های الحاقی شوند می تواند جنایت جنگی تلقی شده و مشمول صلاحیت جهانی کشورهای عضو و یا حتی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری واقع شوند. سوال اصلی در این خصوصی این است که این تعهدات بر کدام یک از طرفین بار می شود. در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی حداقل یکی از طرفین دولت نیست. برای طرف دولتی کلیه تعهدات معاهده ای (بر طبق اصل وفای به عهد) و آن قسمت از قواعدی که جنبه عرفی یافته است بار می شود. ماده 3 و پروتکل دوم چنین تعهداتی را برای نیروهای مخالف دولت واعضاء شان بار می کند. چرا که یکی از شرایط تلقی یک درگیری داخلی به عنوان یک مخاصمه مسلحانه توانائی طرفین به رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه می باشد. لذا بایستی اعضاء گروه های مخالف دولت نیز به ممنوعیت اقدامات تروریستی توجه کنند. فرمانده نیروهای مسلح مخالف به اجرا و رعایت این قواعد متعهد هستند و بایستی همه اقدامات لازم را برای اجرای قاعده ممنوعیت اقدامات تروریستی انجام دهند. این گروه ها بایستی اقدامات ضروری را برای پیگیری و مجازات مرتکبین اقدامات تروریستی بالاخص آن مرتکبینی که جزء نیروهای آنها بوده یا تحت کنترل آنها می باشند انجام دهند. لذا ممنوعیت انجام اقدامات تروریستی در یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی برای هر دو طرف بارشود؛ چه دولت و چه سازمان های مسلح مخالف دولت. در کل بایستی خاطر نشان ساخت که ممنوعیت توسل به اقدامات تروریستی منطقاً در حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نیز همچون مخاصمات مسلحانه بین المللی تثبیت شده است. در مخاصمه مسلحانه داخلی نیز اقدامات تروریستی ممنوع می باشد. این حتی در خصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مهمتر نیز است چرا که مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی عمدتاً مبتنی بر جنگ نامتقارن بوده و آبستن ارتکاب اقدامات تروریستی است. دولتهاها اولاً بایستی هم از ارتکاب عمل تروریستی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی اجتناب ورزند و ثانیاً کلیه تلاشهای لازم را برای جلوگیری از ارتکاب عمل تروریستی توسط افراد خصوصی یا در سرزمین تحت صلاحیتشان انجام دادند.
*وضعیت بازداشت شدگان در جریان مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی در چارچوب مبارزه با تروریسم
در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی وضعیت اسیر جنگی وجود ندارد. به عبارتی وضعیت رزمنده قانونی که مستحق مشارکت مستقیم در مخاصمه است . چرا که دولت ها تمایلی به اعطاء مصونیت از رسیدگی ها به اعضاء نیروهای مخالف دولتی ندادند. لذا این گونه اشخاص در صورت دستگیری ممکن است بر طبق حقوق داخلی کشور دستگیر شونده محاکمه شوند. البته در چنین مواقعی نیز مفاد ماده 3 مشترک ،پروتکل دوم الحاقی، حقوق عرفی بشر دوستانه و حقوق بشر مربوط به تضمین دادرسی عادلانه بایستی رعایت شود.

بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون
الف- حقوق بشر دوستانه در فاصله سال 2001 تا سال 2002
1-حقوق قابل اعمال:
حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه
2-وضعیت بازداشت شده گان:
الف)رزمندگان قانونی: کنوانسیون سوم- صرف مشارکت قابل محاکمه ومجازات نیست.
ب )رزمندگان غیر قانونی: کنوانسیون چهارم: صرف مشارکت قابل محاکمه و مجازات است.
دولت ایالات متحده تصمیم گرفته است تا وضعیت اسیر جنگی را به بازداشت شده گان ندهد. انکار وضعیت اسیرجنگی برای رزمندگان دشمن آنها را از لحاظ قانونی با خلا مواجه نمی کند.آنها در غیر اینصورت بایستی به عنوان غیر نظامی تلقی شده و مشمول کنوانسیون چهارم باشند.بازداشت شدگان غیر نظامی نیز بایستی مشمول کنوانسیون چهارم ژنو باشند. اما در صورتی که این اسیران متهم به ارتکاب جنایت جنگی باشند بایستی بعد از رسیدگی از سوی مرجع صالح مورد مجازات قرار گیرند. تنها نکته مهم این است که در خصوص کلیه بازداشت شدگان در فرایند مبارزه با تروریسم در چارچوب مخاصمه مسلحانه بایستی کنوانسیون های ژنو، اعمال شوند.

ب- حقوق بشر دوستانه از سال 2002 تا به امروز
1-حقوق قابل اعمال:
حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
2-وضعیت بازداشت شده گان:
*رزمنده قانونی: مفاد ماده 3 مشترک ، پروتکل دوم و حقوق عرفی ناظر بر این مخاصمات
قطعنامه 1373 شورای امنیت و طرح پیشنهاد اصلاح کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی:
قطعنامه 1373 در قالب یک سند ضد تروریستی یکسری موازینی در خصوص فرایند مبارزه با تروریسم ایجاد نمود. به موجب این قطعنامه دولت ها موظف به همکاری با یکدیگر، ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در این راستا، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تصویب قوانین داخلی در این باره هستند.اما این قطعنامه چیزی فراتر از کنوانسیون های چهار گانه ژنو در مبارزه با تروریست مقرر نمی دارد. لذا علیرغم تأثیر این قطعنامه روی حقوق توسل به زور، به نظر می رسد قطعنامه 1373 تاثیری در خصوص چگونگی اعمال حقوق بشر دوستانه بر مخاصمات مسلحانه در قالب مبارزه با تروریسم نمی گذارد. بطوریکه طرح مسئله War On Terror مورد اجرای حقوق بشر دوستانه را کم و زیاد نمی کند و تاثیری بر آن ندارد.

ج- واکنش کشورهای ثالث به اقدامات تروریستی در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه
بر طبق کنوانسیون های ژنو، دولت های عضو نه تنها متعهد به اجرای مفاد این کنوانسیون ها هستند بلکه موظف به تضمین اجرای آن نیز می باشند. لذا دولت های عضو بایستی کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتکاب این گونه اقدامات انجام دهند و اگر اقدامات تروریستی نقض شدید کنوانسیون های ژنو بوده کلیه کشورها موظف به پیگیری و مجازات مرتکبین آنها می باشند. ارتکاب اقدامات تروریستی زمانی که یک جنایت جنگی باشد می تواند مشمول صلاحیت جهانی کشورها بوده و یا در مراجع کیفری بین المللی مورد رسیدگی واقع شود.
در نهایت باید اذعان داشت که حقوق بشر دوستانه اعم ازکنوانسیون های چهارگانه ژنو، پروتکل های الحاقی، حقوق عرفی و سایر معاهدات موجود در این زمینه بدون هیچ استثنائی اقدامات تروریستی ارتکاب یافته در جریان یک مخاصمه اعم از داخلی یا بین المللی را ممنوع می کنند. حقوق بشر دوستانه نقض های عمده کنوانسیون های ژنو در قالب اقدامات تروریستی را یک جنایت جنگی معرفی کرده و دولت ها را موظف می کند تا متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را در قالب صلاحیت جهانی نزد محاکم خود تعقیب و مجازات کنند. از سوئی دیگر اقدامات صورت گرفته در راه مبارزه با ترورسیم و محاکمه افراد متهم به اقدامات تروریستی بایستی با رعایت حقوق بشر دوستانه باشد و در خصوص کلیه کسانی که در فرایند مبارزه با تروریسم دستگیر می شوند بایستی حقوق بشر دوستانه را رعایت نمود. رعایت کامل حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم و اقدامات ضد تروریستی نقش موثری در کاهش اقدامات تروریستی دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم
حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید