دانلود تحقیق با موضوع عوامل شناختی، خودگویی مثبت

ورزشکاری که کنترل عوامل شناختی مثل توانایی تمرکز، پردازش علائم مرتبط و تمرکز روی خودگویی مثبت را از دست می‌دهد، توانایی اجرای مهارت ورزشی خود را نخواهد داشت، حتی اگر از نظر فنی و مهارتی در سطح مطلوبی باشد. در تحلیل چنین ورزشکاری باید گفت که نامناسب برانگیخته شده است. قبول این که هر یک از ما می‌توانیم رقتار خود را کنترل نماییم به

پاسخی بگذارید