دانلود تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری

اختیار رفتن و آمدن است در مدت نسبتاً کوتاه»
ماده 24 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور کیفری مصوب 1378 مقرر داشته:” ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیابد می تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم بعمل آورند ، لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند. چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می نماید. همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.”
برابر قانون آیین دادرسی کیفری جدید سال 92 چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، برای تکمیل تحقیقات ضرورت باشد، ضابطان دادگستری حق تحت‌نظر قرار دادن وی را دارند. تدوین‌کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری، برای حفظ حقوق شهروندان و کنترل اقدامات سالب آزادی مذکور، در صورت استفاده ضابطان از این حق، علاوه‌بر حکم ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری، که طی آن «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود»، رعایت نکات زیر را برای آنان الزامی نموده‌اند:
-اطلاع موضوع تحت نظر بودن فرد در اولین فرصت به دادستان یا قاضی کشیک (برای اتخاذ تصمیم‌ قانونی)،

– تأمین امکانات لازم برای اعمال نظارت دادستان بر فرد تحت‌نظر
– تفهیم اتهام و ادله آن به متهم، به صورت کتبی و بلافاصله پس از تحت نظر قرار گرفتن،
– رعایت حداکثر مدت تحت‌نظر بودن (بیست و چهار ساعت)،
– درج مشخصات سجلی، شغل، آدرس و علت تحت‌نظر قرار گرفتن متهم حداکثر ظرف یک ساعت و گزارش آن به دادسرای محل،
– اجازه ملاقات خصوصی متهم با وکیل خود به مدت حداکثر یک ساعت؛ در مورد جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد و قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، وکیل مدافع یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن،حق ملاقات با موکل خود را خواهد داشت.
– اخذ ملاحظات کتبی تهیه شده توسط وکیل پس از ملاقات او با متهم و درج آن در پرونده تشکیل شده
– تفهیم حقوق متهم به وی (و در اختیار قرار دادن آن به صورت مکتوب) و اخذ رسید از متهم و انضمام آن به پرونده.
– اجازه آگاه کردن افراد خانواده یا آشنایان متهم از تحت‌نظر بودن وی به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن؛ در صورت مخالفت ضابطان با این خواسته متهم، باید مراتب جهت اخذ دستور مقتضی به مقام قضایی اعلام شود.
– موافقت با درخواست فرد تحت‌نظر یا یکی از بستگان وی جهت انجام معاینات پزشکی از متهم توسط پزشک منتخب دادستان و اخذ گواهی از پزشک و ضبط آن در پرونده .
– پاسخگویی به والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم در مورد اطلاع یافتن از تحت‌نظر بودن وی.
– ذکر اظهارات شخص تحت‌نظر، در این مورد، «ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، علت تحت‌نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثرانگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفن تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت‌نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند». (ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری).
به موجب ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمانت اجری تخلف از برخی موارد فوق، که در مواد 47 تا 53 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌اند، محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی می‌باشد.
ب- در جرایم غیر مشهود
” جرم غیرمشهود جرمی است که مدتی از ارتکاب آن گذشته است و به دست آوردن دلایل آن مسلم نباشد”.
” جرم غیرمشهود جرمی گفته می شود که از زمان ارتکاب آن مدت نسبتاً زیادی گذشته است و سپس مامورین از وقوع آن مطلع می شوند. در جرم غیر مشهود غالباً دلایل و مدارک ارتکاب جرم در صحنه جرم بدست نمی آید .”
دکتر صانعی مانند دیگر صاحب نظران فوق جرم فوق الذکر را جرمی دانسته که مدت زمانی از ارتکاب آن سپری شده و دلایل و مدارک ارتکاب جرم در محل وقوع بدست نیاید .
در نهایت می توان گفت جرم غیر مشهود جرمی است که بر مصادیق جرم مشهود که در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری سال1378 و ماده 28 قانون جدید آیین دادرسی کیفری 1392 به آنها اشاره شد منطبق نیست و خارج از آن موارد است.در اینگونه جرایم ضابطین تنها از طریق کسب مجوز قضایی می توانند کسی را احضار یا جلب و دستگیر و یا توقیف و یا اقدام به بازرسی از محل نمایند. ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378مقرر داشته است :” ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور به مقام قضایی ذیصلاح اعلام می کنند و …” ماده 22 این قانون نیز بیان می دارد:” هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و اطلاعات ضابطین از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات تحقیقات لازم را بدون اینکه جق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع دهند.” و همچنین ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 در این رابطه بیان می دارد:« ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور های لازم به دادستان اعلام می کنند و
دادستان نیز پس از بررسی لازم ، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند.» و.. ماده 43 همین قانون اشعار می دارد:« هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است . بااطلاع ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . با استناد به مواد فوق وظایف ضابطین در جرایم غیرمشهود عبارتند از:
اخذ شکایت
انجام تحقیقات لازم بدون حق دستگیری یا وارد شدن به منزل کسی در صورت مشکوک بودن علایم وقوع جرم.
اعلام کردن مراتب وقوع جرم به مقام قضایی و اخذ دستور.

2-2-2. گزارش
در این بخش ماهیت و محتوای گزارش، تعاریف لغوی و اصطلاحی گزارش، تعریف گزارش نویسی، تاریخچه گزارش نویسی، اهمیت گزارش نویسی، خواننده گزارش، مراحل چهارگانه گزارش نویسی، قواعد مربوط به گزارش، گزارش اداری، گزارش قضایی، تقسیم بندی گزارشهای ضابطین تشریح گردیده و در انتها به یک نمونه از نحوه تنظیم گزارش نهایی اشاره شده است.
2-2-2-1. ماهیت و محتوای گزارش
برای اینکه انسانها بتوانند در کنار هم زندگی کنند و زندگی اجتماعی شکل بگیرد ناچارند که با همدیگر در ارتباط باشند. ارتباط انسانها به صور مختلف صورت میگیرد. با کلام و گفتار انسانها احساسات خود را به همدیگر منتقل مینمایند. بعضیها در گفتار و کلام ارتباط بسیار صمیمانهای برقرار میکنند و بعضی دیگر رنجش خاطر یکدیگر را فراهم مینمایندو علایم و نشانهها و نمادها نیز یکی صور ارتباط انسان‌هاست، مثلاً به محض مشاهده عکس پرستاری که در بیمارستان انگشت بر روی دهان گذاشته این چنین به ذهن میرسد که باید سکوت رعایت شود. از مهمترین صور ارتباطی که میتوان نام برد ارتباط نوشتاری است که افکار و عقاید گذشتگان را در قالب کتب مختلف برای ما بیان میکند و نظرات ما را به آیندگان منتقل خواهد هرچند که وسایل ارتباطی سمعی و بصری در عصر کنونی متنوع و پیچیده و فراگیر شده ولی کتابت و نوشتن همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و از وسایل مهم ارتباط بین انسانها به شمار میرود. در هر ارتباطی پنج عنصر وجود دارد که عبارتند از: 1- فرستنده پیام 2- گیرنده پیام 3- پیام 4- وسیله ارتباط پیام 5- اثر ارتباط.
اگر یکی از عناصر مذکور نباشد ارتباطی صورت نخواهد گرفت و همچنین اگر به صورت ناقص پیام فرستاده شود ارتباط کامل برقرار نخواهد شد. و نتیجه میگیریم اگر گزارشی کامل نبوده و ناقص باشد پیام را به طور کامل نخواهد رسانید و گیرنده پیام نخواهد توانست پیام را دقیق و کامل دریافت کند در نتیجه ارتباطی ناقص صورت خواهد گرفت. هارولد ول از صاحب نظران علوم سیاسی است که در مورد ارتباطات و تاثیرات سیاسی آن به بررسی پرداخته است و مدل ارتباطی سادهای دارد که مدتهاست مورد استفاده است. در مدل لس ول موارد ذیل به چشم میخورد 1- چه کسی (فرستنده پیام) 2- چه میگوید (پیام) 3- به چه کسی (گیرنده پیام) 4- از چه راهی (حامل، یا کدام مجرا) 5- با چه تأثیری (تأثیر و نتیجه)
2-2-2-2.تعریف گزارش
الف )گزارش از نظر لغوی
معنی گزارش در فرهنگ دکتر معین: 1) گزاردن،انجام دادن، 2) پرداخت تأدیه، 3) تبلیغ (پیغام پیامبری و غیره)، 4) بیان اظهار، 5) شرح و تفصیل، تفسیر 6) ترجمه، 7) صرف، خرج، 8) طرح (نقاشی)، 9) پیشکش، هدیه، 10) راپرت
گزارش دادن اطلاع دادن، راپرت دادن، گزارش کردن (مص.م) شرح دادن، تفسیر کردن. معنی گزارش درلغت نامه دهخدا: گزارش دادن: اطلاع دادن، خبر دادن، گزارش کردن: شرح و تفسیر کردن.
گزارش در فرهنگ لغت عمید به معنی “اداء کردن، بجا آوردن، انجام دادن، شرح و تفصیل قضیه، شرح و تفصل خبری کاری که انجام یافته” آمده است .
ب)گزارش از لحاظ اصطلاحی
با بررسی کتب مختلف در زمینه علوم پلیسی و ادبیات و فن نگارش ملاحظه میگردد که تعاریف مختلفی از گزارش ارائه گردیده است که علیرغم وجوه اشتراک زیاد بعضاً تفاوتهایی هم با یکدیگر دارند که ذیلاً به تعدادی از آنها اشاره میشود:
الف- با بررسی لغوی گزارش میتوان گفت گزارش عبارت است از: بیان، شرح و تفسیر یک رویداد یا اتفاق معینی بصورت شفاهی و مکالمه حضوری و یا به طریق تحریر موضوع .
ب- گزارش، تفسیر یک چیز یا یک واقعه است. این تعریف، تعریف موضوعی گزارش است که بصورت شفاهی یا کتبی انعکاس مییابد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج- گزارش عبارت است از انعکاس اخبار از ردههای پایینتر که معمولاً منابع هستند به ردههای بالاتر، این تعریف، تعریف اطلاعاتی گزارش است .
د- گزارش در اصطلاح به مطلبی گفته میشود که از شرح، تفسیر، بیان، تحلیل مطالب و نیز علل مسائلی خاص گفتگو کند. در زبان انگلیسی (TO REPORT) در معنی گزارش دادن استفاده میشود که ریشه لاتین دارد، و از (REPORTARE) به معنی (باز پس آوردن) یا (بازگشت اطلاعات) گرفته شده است .
ذ- گزارش: انتقال پارهای از اطلاعات است به کسی که از آن بی اطلاع است و یا آگاهی کافی ندارد.
انواع گزارش از نظر نوع، هدف، اندازه و سایر نکات را میتوان به انواع زیر تقسیم کرد:
1- لحاظ کاربرد (گزارش تحصیلی و تحقیقی ،گزارش اداری)
2- از لحاظ منابع و اندازه (گزارش ساده ،گزارش تفصیلی)

3- از لحاظ ارزش و رسمیت (گزارش غیر رسمی،گزارش رسمی)
4- از لحاظ نحوه انعکاس اطلاعات و مطالب (گزارش انشایی ،گزارش مختلط)
ر- در اصطلاح عبارت است از “شرح و بیان واقعه یا توضیح انجام وظیفهای از طرف مقام مادون به مقام مافوق، بنابراین:
1- موضوع مورد گزارش باید وقوع حادثه یا توضیح انجام وظیفهای باشد.
2- گزارش دهنده قبلاً به تهیه گزارش مامور شده باشد.
3- سمت گزارش دهنده اقتضاء کند که گزارش تهیه نماید.
4- مقامی که به وی گزارش تسلیم میشود، مقام مافوق باشد. (اعم از مقام رسمی یا غیررسمی)
گزارش ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی صورت گیرد موضوع گزارش ممکن است تحت عناوین: اداری، تجاری، اجرائی، ستادی، اطلاعاتی، سیاسی، جزائی، نظامی، و … باشد که به دو دسته

دیدگاهتان را بنویسید