دانلود تحقیق در مورد بهره وری نیروی انسانی

businessman person standing in front of three arrows showing different ways

وسیله نگارش گزارش مناسب باشد.
4/1-گزارش به تعداد نسخه های مناسب و مورد نیاز تهیه شود.
5/1-گزارش پاکیزه و فاقد خط خوردگی و یا لاک گرفتگی باشد.
6/1-مشخصات مامور یا مامورین تهیه کننده بهمراه امضاء در خاتمه آن درج شود.
7/1-بین سطور گزارش چیزی نوشته نشود.
2-از لحاظ محتوایی
از این حیث محتوی گزارش باید پاسخگوی سئوالات زیر باشد:
1/2-جرم در چه زمانی به وقوع پیوسته و چه زمانی مامورین از آن مطلع شده اند؟(کی؟)( ساعت- روز- ماه- سال)
2/2-جرم در چه مکانی اتفاق افتاده است؟(کجا؟)
3/2-جرم توسط چه کس یا چه کسانی انجام شده است؟ چه کس یا کسانی مامور، کارشناس، قاضی و .. بررسی آن بوده اند؟( چه کسی؟)
4/2-منبع گزارش چیست؟ ( گزارش مامورین گشت؟ گزارش مرکز110؟ دستور قضایی؟و…
5/2-چه جرمی اتفاق افتاده است؟
6/2-چگونه اتفاق افتاده است؟
7/2-چرا؟ انگیزه جرم؟
8/2-چه مقدار؟( میزان خسارت- میزان اموال به سرقت رفته و میزان کشف شده)
2-2-2-9-3. اسناد و مدارک و دلایل مرتبط با موضوع پرونده و جرم
الف)اسناد و مدارک مربوط به جرم:
1-ارجاعات دادگستری شامل( دستورات کتبی قاضی، احضاریه ها و اخطاریه ها، احکام و آراء قضایی)
2-اسنادی که توسط شاکی برای اثبات ادعای خود ضمیمه شکایت شده است.
3-استعلامات و جوابیه استعلام های به عمل آمده از مراجع اداری، انتظامی، پزشکی و قضایی.
ب)اسباب و دلایل جرم

دلیل عبارت است از هر چیزی که برای اثبات و تعیین حقیقت امری که صحت و اصالت آن مورد تردید قرار گرفته است، ارائه می شود و در مواقع وسایل دستیابی به حقیقت را فراهم می کند. برای اثبات چگونگی وقوع جرم، جمع آوری دلایل مادی اعم از منقول و غیر منقول در جریان تحقیقات بسیار مهم تلقی می گردد. این دلایل در اثبات گناهکاری یا بیگناهی متهم بسیار مؤثر هستند. قسمت عمده وظایف مامورین کشف جرم، پیدا کردن، جمع آوری، تشخیص و نگهداری و ارزیابی این نوع دلایل است. از آنجا که مامورین انتظامی قبل از مامورین تحقیق و کشف جرم به محل وقوع جرم می رسند، آنها باید در حفظ آثار و دلایل با دقت فراوانی اقدام نمایند. هر گونه قصور و کوتاهی در این زمینه موجب عدم موفقیت تحقیقات و کشف جرم می شود. این اسباب و آثار و دلایل مربوط به جرم عبارتند از:
تارمو- لکه خون- آثار منی- ته سیگار- مواد شیمیایی و سمی- تکه پوست یا گوشت انسان- ناخن- مواد مخدر- سلاح- مهمات- مشروبات الکلی- انواع کالای قاچاق مکشوفه ،اموال مسروقه و….
غالباً توسط مقامات و یا ضابطین قوه قضائیه تنظیم و ارائه می گردد براین اساس از حیث آنکه گزارش توسط کدام یک از مقامات مذکور تنظیم شود، دارای تعریف بخصوص است. در نتیجه گزارشی که توسط مقامات قضائی از محتویات یک یا چند پرونده و یا از یک واقعه به مراجع مافوق تنظیم و منعکس می گردد با گزارشی که ضابطین قوه قضائیه در راستای انجام وظایف محوله ارائه می نمایند، فرق دارد.
معمولاً گزارشی که مقامات قضائی از یک واقعه جزائی تهیه و تنظیم می نمایند، مؤخر بر گزارشی است که توسط ضابطین قوه قضائیه تهیه شده است و غالباً حاوی گزارش ضابطین، شکایت شاکی، گواهی گواهان صورتمجلس تحقیقات محلی، قرائن و امارات قضائی و قانونی، رعایت یا عدم رعایت اصول و مقررات مربوط به تشریفات دادرسی و … است مانند گزارش تنظیمی از یک واقعه جزائی توسط مقام قضائی به رئیس حوزه قضائی یا رئیس قوه قضائیه یا دادستان انتظامی قضائی یا دادستانی کل کشور و یا گزارش تنظیمی دادیار دیوان عالی کشور از اوراق و محتویات پرونده در مقام رسیدگی شکلی و.. که از بحث ما خارج است.
یکی از وظایف ضابطین قوه قضائیه انعکاس وقایع و حوادث جزائی به مقام قضائی است. انعکاس وقوع جرایم در قالب گزارش(Rapport) صورت می گیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانونگذار در قوانین و مقررات موضوعه ایران، نه تنها تعریف از «گزارش» بدست نداده است، بلکه ارکان و عناصر و شرایط و خصوصیات گزارش را نیز بیان نکرده است.
مراد از گزارش قضائی تنظیمی توسط ضابطین قوه قضائیه آن است که مامورین تحت امر مقام قضائی، پس از اطلاع از وقوع جرم و یا حین رسیدگی به آن و یا حین جمع آوری ادله جرم و یا پس از اجرای دستورهای صادره تهیه و تنظیم می نمایند که شامل گزارش اولیه، صورت مجالس تحقیقات محلی، مواجهه حضوری و … است به عبارتی «شرح و بیان یک واقعه جزایی به مقامات قضائی را گزارش قضائی می نامند».
گزارشی که ضابطین قوه قضائیه در مقام انجام و اجرای وظیفه قانونی از یک حادثه یا واقعه قضائی تنظیم می نمایند، باید در بردارنده نکات ذیل باشد:
1-ذکر و توصیف زمان و مکان دقیق وقوع جرم اعم از ساعت، روز، ماه،سال- شهر ، خیابان، کوچه، پلاک و..
2-ذکر و توصیف موقعیت جغرافیایی محل وقوع جرم
3-ذکر مشخصات کامل طرفین یا احدی از طرفین اعم از مشخصات اسمی و آدرس احتمالی و یا توصیف کامل آثار باقیمانده در صحنه جرم.
4- انعکاس مشهودات مامور، مشخصات اسمی و آدرس مامور، یگان اعزام کننده و محل خدمتی وی.
5- تشریح آلات و ادوات مکشوفه از جرم و محل نگهداری آنها.
گزارش قضائی بایستی دارای اوصاف زیر باشد:
1-صحت و حقیقت داشتن گزارش 2- اختصار 3- ارتباط4- انتظام 5- جامع و کامل بودن
در پاسگاه های انتظامی و کلانتری ها و یگان های اجرایی (اختصاصی) از امور مهمی که ضروری است مسئولین مربوطه مهارت کافی در آن داشته باشند گزارش نویسی است. چه بسا پرسنلی به خوبی قادرند در مورد وقایع انتظامی به تحقیق و بررسی بپردازند ولی قدرت و توان نوشتن تحقیقات انجام شده را نداشته باشند و نتوانند مشاهده ها و اقدام های خود را از طریق گزارش به مقام قضایی برسانند یا با تعلل در تنظیم گزارش نهایی پرونده زحمات سایر پرسنل را نیز ضایع نموده و نتواند اقدام های انجام شده در یک پرونده را با تنظیم یک گزارش نهایی جامع به مقامات قضایی منعکس نماید. معمولاً ارتباط یگان های اجرایی با مقامات قضایی از طریق مکاتبهها و گزارشهای قضایی است هر چند که ارتباط از طرق دیگر نیز وجود دارد ولی مکاتبهها و گزارشهای قضایی در رأس آنها قرار دارد و بدیهی است در صورتی که اختلالی در تنظیم گزارشهای قضایی صورت گیرد مشکلاتی به بارآورده و روند رسیدگی به پروندههای قضایی دچار اختلال خواهد شد.
2-2-2-9-4.گزارش نهایی
گزارش نهایی در برگیرنده کلیه اقداماتی است که از بدواطلاع از وقوع جرم تا تکمیل تحقیقات و پرونده کیفری انجام شده است. مطالب باید به نحوی در گزارش نهایی نوشته شود که ضمن انجام گزارش و حفظ ارتباط بین پاراگرافها در مجموع چگونگی وقوع حادثه و فرایند اقدامات ضابطین را به مقامات قضایی منعکس نماید .
الف)گزارش در مورد اجرای خواستههای مقامات قضایی و تکمیل پرونده
معمولاً بیشتر پروندههایی که به دادگاه ارسال میشود به علت داشتن نواقص و یا انجام تحقیقات جدید که به نظر مقام قضایی در رسیدگی به موضوع ضروری است با درج دستور در ذیل و یا پست ورقه گزارش نهایی به یگان انتظامی پرونده عودت داده میشود و مسئول مربوطه موظف است خواستههای اعلامی را به طور دقیق انجام داده و پرونده را اعاده نماید همان طوری که در قبل گذشت عناوین بالای گزارش را تکمیل کرده و با این عنوان گزارش را شروع میکند، پرونده شماره فوق پیوست که به مجتمع قضایی ارسال شده بود عودت داده شده خواسته مقام قضایی حاکی است و نحوه اجرای خواسته به شرحی که انجام داده نوشته میشود. سپس گزارش را به پایان رسانیده امضاء مینماید و کلاسه همان کلاسه قبلی است و تاریخ اقدام در محل تاریخ نوشته میشود. و پس از امضای فرمانده یا رئیس پرونده به مرجع قضایی اعاده میشود. بعضی از خواستههای مقام قضایی به صورت نامه است. مفاد نامه اجرا شده با بیان بازگشت به شماره نامه اقدامات نوشته می شود و کلاسه می گردد. در ابلاغ و اخطار اوراق قضائی اصول و مقررات مربوط به اوراق قضایی رعایت شده، پاسخ نامه با بازگشت به شماره محاکم و اعاده جلب و اخطار و احضاریه داده می شود .

ب)نمونه نحوه تنظیم گزارش نهایی
مسئول مربوطه در تنظیم گزارش نهایی به شرح ذیل اقدامات خود را انجام میدهد.
در بالای ورقه گزارش نهایی ابتدا در وسط با نوشتن (بسمه تعالی) خداوند را یاد میکند و در قسمت بالا سمت راست ورقه، شاکی و مشخصات آن را می نویسد، در سمت چپ و بالای ورقه شماره پرونده و ذیل آن تاریخ پیوستها را مینویسد. معمولاً پیوست و تعداد صفحات در آخر گزارش با تعیین مرجع ارسال پرونده، نوشته میشود. گزارش نهایی باقید کلمه سلام علیکم و احتراماً و ذکر ساعت، تاریخ (روز و ماه و سال) سپس شروع اقدامات (مراجعه شاکی، گزارش گشت و مأمور عملیات، مشخصات کامل مراجعه کننده نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل و آدرس کامل و یا اطلاع تلفنی ) را در ابتدای گزارش میآورد. آنگاه اقدامات خود را به ترتیبی که انجام داده در گزارش می نویسد مفاد بازجویی از شاکی و متهم و مشهود و گزارش مأمور بازدید کننده و تحقیقات محلی به طور کامل نوشته شده، وضعیت ظاهری شاکی و متهم اگر زخمی است صورت مجلس نموده در گزارش قید می نماید بعد از نوشتن کلیه اقدامات آخر گزارش را امضاء می نماید سپس گزارش را به عرض فرمانده یا رئیس رسانیده مرجع رسیدگی پرونده را فرمانده، رئیس یا معاون مشخص کرده امضاء می نماید. بعد از آن کلاسه مربوط به موضوع پرونده را تعیین کرده در بالای گزارش سمت چپ مینویسد. همچنین درذیل گزارش و امضای خود با نوشتن این عنوان که پرونده امر حاوی … برگ ضمن اعزام متهم… و دلالت شاکی… و تحویل آلات و ادوات جرم…. به مجتمع …. ارسال گردد. و ذیل این عنوان را فرمانده یا رئیس امضاء میکند و برگهای پرونده دقیق شمارش شده در محل مربوطه نوشته میشود. همچنین اسم متهم و شاکی اگر پرونده آلات و ادوات جرم و دلایل دارد با ذکر نوع و نام آنها، در قسمت مربوطه مشخص میگردد.
2-2-3.نقش آموزش در گزارشهای ضابطین دادگستری
دراین بخش با ذکر مقدمهای به تعریف آموزش، آموزش در ناجا، پرداخته شده است.
یکی دیگر از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی، آموزش کارکنان است. زیرا داشتن کارکنان ورزیده یکی از مهمترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان است. آموزش خاص یک گروه یا منحصر به یک مقطع زمانی خاص نبوده، تمام کارکنان در طول عمر کاری به طور دائم و مستمر، آموزش ببینند تا در سمتی که انجام وظیفه می نمایند، حداکثر کارآیی و اثربخشی را داشته باشند». پائین بودن سطح تولید، بالا بودن هزینههای تولید، نامرغوب بودن و کیفیت بد تولیدات، ضایعات بیش از اندازه، خصومت و کشمکش بیش از حد میان کارگرو کارفرما، شکایت و نارضایتی و تخلفات زیاد و فقدان نظم و انضباط و استعفاهای پی در پی و تأخیر در تولید و معطلی و تعطیلی مکرر خط تولید همه نشانههایی از مشکلات بهرهوری سازمان و نیاز به آموزش می باشند.
زمانی که مدیران میتوانستند آموزش و بهسازی را به عنوان هزینه اضافی و اختیاری در نظر بگیرند، سپری شده است و اتحاد بین عملکرد در سطح ملی و سازمانی، یا آموزش، امری واقعی و سازنده است و به سازی و آموزش افراد در کار، همیشه یک بخش ضروری و حیاتی در فعالیتهای موفقیت آمیز و سودآور سازمانها و خواهد بود.
آشنایی با پیشرفتهای فنآوری و دستآوردهای علمی نوین، همگامی روزآمد کردن دانش و اطلاعات علمی افراد در یک سازمان، در چارچوب یک برنامه آموزشی مستمر و ارزیابی مرحلهای آن میتواند میزان بهره وری نیروی انسانی را به موازات اجرای برنامههای توسعهای و اهداف مرحلهای سازمان، حفظ و حتی تقویت نماید، به عقیده کارشناسان اولین عامل در بهره وری نیروی انسانی، دارا بودن مدرک تحصیلی و دانش علمی قابل قبول با توجه به سطح وظایف و مسئولیتهای شغلی است، داشتن مدرک تحصیلی مناسب برای شناخت کلی کار و زوایای تخصصی مربوط به شغل، یکی از نیازهای اولیه برای ایجاد بهرهوری در عملکرد انسانی است .
2-2-3-1.تعریف آموزش
آموزش عبارت از کوشش در جهت بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انجام کار و مسائل مربوط به آن، برنامههای آموزشی برای کمک به افراد، گروهها و تمام سازمان به منظور اثر بخشی بیشتر و افزایش کارایی طراحی شده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*