دانلود تحقیق در مورد ساختار سازمانی

ن اشاره به انواع گزارش‌های ضابطین دادگستری و ادله اثبات دعوی، نظریات آئین دادرسی کیفری دادگا‌های عمومی و انقلاب راجع به ارزش قضایی گزارش ضابطین مورد نقد قرار گرفته و نهایتاً برای رفع نقیصه پیشنهاداتی ارائه شده است .
نقاط مشترک که در منابع فوق الذکروجود دار:
1-تاکید بر لزوم ارتقاء آموزش قضایی و حقوقی(آموزش تخصصی )کارکنان نیرو خصوصاً آن دسته که با وظایف قضایی ناجا مرتبط هستند.
2-اشاره به ساختار ناجا و واحدهایی که این وظایف (وظایف قضایی) را انجام می دهند .
3-اهمیت کار در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی در تشکیل و تکمیل پرونده قضایی.
4-رعایت مقررات توسط ضابطین در هنگام اجرای وظایف محوله.
ب) تحقیقات (پایان نا مه ها)در مراجع انتظامی
چندین عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در دانشکده دافوس ناجا درخصوص مبحث کارآیی در سازمان و یا مربوط به برخی متغیّر های مستقل این پژوهش انجام گرفته است که ذیلاً به آنها اشاره می گردد.قابل ذکراست که علت استفاده از پایان نا مه های مرتبط با بحث کارایی در این پژوهش برای استخراج فرضیه ها و به عنوان پیشینه تحقیق ، ارتباط بین مقبولیت و اعتبار می تواند، بعضاً ناشی از موضوع مدیریتی (عدم کارایی و بهره وری ) باشد.
1-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای پرویز اسماعیل پور در سال 1385 با عنوان (تاثیر عوامل سازمانی بر کارآیی شغلی کارکنان)
نتایج تحقیق مذکور:
در رتبه بندی میزان تأثیر متغیرهایی مستقل بر متغیر وابسته تأثیر امکانات و تجهیزات برکارایی در رتبه نخست ، تأثیر انگیزش برکارآیی در رتبه دوم تأثیر آموزش برکارایی در رتبه سوم و تأثیر سبک مدیران برکارایی در رتبه چهارم قرار گرفته است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای مهرداد مرادخانی در سال 1386 با عنوان (( بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر براطاله دادرسی در تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری تهران بزرگ وارائه الگوی بهینه ))
فرضیه تحقیق عبارت بوده است از :
1-آموزش مامورین ذیربط در تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری های تهران بزرگ، براطاله دادرسی مؤثر است.
2-ارزیابی عملکرد مامورین ذیربط در تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری ها تهران بزرگ براطاله دادرسی مؤثر است.
3-ساختار سازمانی معاونت قضایی کلانتری های فوق بر اطاله دارسی مؤثر است.
4-هدایت رؤسای کلانتری های فوق برمامورین مربوط به تشکیل پرونده هایی قضایی بر اطاله دادرسی موثر است.
5-کنترل روسای کلانتری های فوق بر مامورین مربوط به تشکیل پرونده های قضایی، براطاله دادرسی مؤثر است.
نتایج تحقیق مذکور:
کلیه فرضیه های اشاره شده در تحقیق با 95 درصد ضریب اطمینان تأیید گردیده اند.
3-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای غلامحسین آقا گل زاده در سال 1385 با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی واحدهای عملیات انتظامی»
نتایج حاصله از تحقیق مذکور:
از طریق ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده و در نهایت این نتایج بدست آمده است:
بین متغیر آموزش کاربردی و مستمر بهره وری نیروی انسانی در پلیس 110 رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه رد گردیده است.
بین متغیر نیازهای اساسی و بهره وری کارکنان گشت 110 رابطه معنا داری وجود نداشته است. اما بین نیاز به امنیت و بهره وری کارکنان، رابطه مستقیم و خطی وجود داشته است و هر چه امنیت شغلی کارکنان برطرف گردیده ، بهره وری افزایش می یابد و نیز رابطه معناداری بین نیاز به احترام و بهره وری به اثبات رسیده است بدین صورت که هر چه عامل انگیزش نیاز به احترام بیشتر تأمین شود، بهره وری افزایش می یابد.

بین سنوات و بهره وری رابطه معناداری وجود نداشته است.
فرضیه رابطه بین وجدان کاری و بهره وری با 99% اطمینان تأیید شده است.
فرضیه تأثیر سبک مدیریت بربهره وری نیز با 98% اطمینان تأیید شده است.
4-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای قدرت اله یوسفی داود در سال 1382 با عنوان (( بررسی تأثیر نظارت و کنترل رؤسای کلانتری ها برنحوه انجام وظیفه کارکنان ))
فرضیه پژوهش آقای یوسفی داود:
1-روسای کلانتری ها با انواع روش های کنترل و نظارت بطور کامل آشنا نیستند.
2-نظارت و کنترل به کارگرفته شده برانجام وظیفه کارکنان موثر است.
3-بین میزان تاثیر بکارگیری انواع روش های نظارت و کنترل ، تفاوت معناداری وجود دارد.
4-بیشترین روش بکارگیری نظارت و کنترل توسط روسای کلانتری ها، روش مقدماتی است.
نتایج تحقیق مذکور:
با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده ها گردآوری و آنگاه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفته اند که حسب نتایج حاصله فرضیه های تحقیق با درصد بالایی از اطمینان تائید گردیده است.
5-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی آقای مهدی اسماعیلی در سال 1384 با عنوان (( کارکرد ساختار سازمانی جدید در کلانتری های شمال غرب تهران ))
نتایج حاصله از تحقیق مذکور:
نتایج متعددی در این پژوهش در خصوص فرضیه ها بدست آمده اما نتیجه مرتبط با بحث تحقیق این است که ساختار سازمانی جدید کلانتری‌ها از نظر بهتر شدن بررسی شکایات و انجام تحقیقات تشکیل پرونده قضایی، مناسب است و در بین مؤلفه‌های مناسب بودن ساختار با تحقق اهداف در رتبه 6 قرار گرفته است.

2-1-2. تحقیقات خارج از ناجا
در خارج از سازمان تحقیقات گسترده ای ، خصوصاً توسط قضاتی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزاو جرم شناسی در دانشگاه های مختلف تحصیل نموده اند، در قالب پایان نامه ، در مورد موضوع اطاله دادرسی انجام گرفته است، که موارد ذیل از آن قبیل است :
1-پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق جزا و جرم شناسی آقای علی سامع در دانشگاه آزاد واحد تهران با عنوان علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و راه های مرتفع کردن آنها در سال 83-84
در این پایان نامه، پس از تعاریف و کلیات به علل مربوط به ساختار دستگاه قضایی ، ضعف آموزش قضات و کارکنان این دستگاه و کمبود عوامل قضایی و اداری در آن و نیز ضعف امکانات و تجهیزات اشاره شده است. یکی از علت هایی که مدنظر این محقق قرار گرفته است مربوط به ضابطین دادگستری خصوصاً نیروی انتظامی است، ضعف مفرط آموزشی ضابطین در امر مهم ابلاغ دستورات قضایی و عدم وجود ساختار مناسب برا ی امور قضایی در ناجا و ضعف در نظارت و هدایت و کنترل، دستگاه قضایی بر ضابطین از جمله علت های اطاله دادرسی ، قلمداد گردیده است .
2-پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای محمد اسماعیلی عبادی با عنوان علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن در سال تحصیلی 84-83 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزتهران ،هدف از این تحقیق بررسی علل و عوامل ایجاد کننده اطاله دادرسی و یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از آنها در تأثیرگذاری بر روند دادرسی عنوان شده است .
3-پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای یداله دقیقی با عنوان حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دانشگاه آزاد واحد تهران در سال تحصیلی 79-1378با توجه به اینکه متهم در نزد ضابطین دارای حقوقی می‌باشد و از طرفی عدم مقبولیت گزارش های قضایی ضابطین باعث اطاله دادرسی و نهایتاً موجب تضییع حقوق متهم نیز می گردد،چند مورد تحقیق صورت گرفته در این خصوص از جمله پایان نامه فوق مورد مطالعه قرار گرفته است.
این تحقیق در مجموع به ذکر مواردی پرداخته است که نشانگر حقوق متعدد در مراحل مختلف دادرسی مانند مرحله احضار و جلب ، کشف جرم، تحقیق ، حقوق وی نزد ضابطین ، حقوق متهم در دادسرای و محکمه و … می باشد یکی از حقوق متهم در این روند ، حق متهم به تسریع در رسیدگی و تحقیقات است که موارد مختلف آئین دادرسی کیفری از جمله ماده 127 قانون آ.د.ک سال1378 به آن اشاره کرده است .
4-پایان نامه حمایت از بزه دیده در حقوق ایران ، مربوط به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران که توسط آقای محمودی شریعتی در سال 80-79 تهیه شده است
این تحقیق به بررسی مفهوم بزه دیده در حقوق ایران و حقوق وی در قانون اساسی ، قوانین ماهوی و قوانین شکلی پرداخته است ، محقق مشکلات و نارسائی های موجود در راه احقاق حق بزه دیده در کشورمان را برشمرده است که یکی از این مشکلات را اطاله دادرسی می داند و تشریفات زیاد و زائد دادرسی و دادن مهلت های گوناگون به اصحاب دعوی در قانون آئین دادرسی کیفری مانند مهلت پرداخت دیه را هم موجب اطاله و هم موجب تضییع حق متضرر جرم دانسته است .
5-مقاله بررسی علل اطاله دادرسی درمحاکمه عمومی جمهوری اسلامی ایران ،این مقاله توسط آقای زین العابدین ابراهیمی تهیه و در مجله حقوقی و قضایی دادگستری سال چهارم به شماره 32درصفحات186-174 به چاپ رسیده است.نویسنده که دارای چندین سال سابقه کار قضایی در دادگستری است، اهم علل اطاله دادرسی را مورد ذیل می داند :عدم تناسب و سطح علمی دادرسان،کثرت قوانین و پراکندگی آنان، جذب نشدن کادر کافی قضایی و دفتری و نبودن امکانات متناسب با محاکمه عمومی ،عدم رعایت تقسیم کار و اصل تخصص در محاکمه ،کافی نبودن آموزش‌های کادر دفتری حوزه های قضایی،بی توجهی به کیفی سازی پرونده‌ها و توجه به آمار عملکرد .فقدان سیستم کارآمد جهت اجرای دستورات محاکمه در نزد ضابطین،عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته در جهت تسریع در کارها،پائین بودن سطح آگاهی های حقوقی شهروندان و …نویسنده این مقاله در پیشنهادهای خود مسئله ایجاد پلیس قضایی را مطرح نموده است.
6-کتاب را هکارهای غلبه بر اطاله دادرسی تألیف آقای امیر سهراب بیگ به علل مربوط به دستگاه قضایی، علل مربوط به قوانین و علل مربوط به ضابطین (یا علل خارج از دادگستری) تقسیم نموده است.وی نبود یک پلیس ویژه امور قضایی را یکی از عوامل مهم در زمینه اطاله دادرسی می داند و معتقد است که دستگاه قضایی نیازمند نیروی مسلح و تعلیم یافته ای است که دستورهای قضایی را در کوتاه ترین زمان اجرا و ماموریت جانبی نداشته باشدبه بیان این کتاب عدم اجرای سریع و صحیح دستورهای قضایی از سوی مامورین به علت تداخل این وظیفه با دیگر وظایف ناجا و نیز تاخیر در اجرای احکام جلب و ابلاغ اوراق قضایی و ضعف آموزش مامورین علل اطاله دادرسی هستند.
2-1-3.جمع بندی پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی سازمان ناجا ، به بررسی عواملی مانند آموزش کارکنان،ساختار سازمانی ، سبک رهبری(هدایت)،کنترل ،کارایی و نحوه انجام وظیفه کارکنان پرداخته اند و در مجموع این تأثیر را از طریق آزمون های آماری و روش های تحقیق علمی به تأیید رسانده اند.
تحقیقات خارج از ناجا، همگی به صورت بررسی های تئوری ونظری صرف و یا حداکثر مصاحبه با برخی کارشناسان و قضات انجام گرفته اند و در مجموع تأیید نموده اند که علاوه بر علل مربوط به قانون و قانونگذاری و عوامل مربوط به سیستم قضایی کشور و سایر علل مانند اصحاب دعوی و …، ضابطین دادگستری و خصوصاً نیروی انتظامی نقش قابل توجهی در اطاله بسیاری از پرونده ها دارد و به مواردی همانند ضعف دانش حقوقی کارکنان این نیرو، مشکلات ساختاری و … اشاره نموده اند.

2-2. چارچوب نظری( تعاریف و کلیّات )
2-2-1.شناسایی ضابطین دادگستری
در این بخش به تعریف ضابطین دادگستری از نظر لغوی ، اصطلاحی ، قانونی و به تغییرات تعاریف قبلی با تعریف فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری اشاره گردیده، سپس انواع مأمورین ضابط اعم از قضایی و غیرقضایی، عام، خاص، و ضابطین نظامی تشریح شده است. و نهایتاً به ضرورت وجودی ضابطین، جایگاه آنان در حقوق کیفری، اقداماتشان و اهمیّت آن، وظایف قانونی و اختیارات ضابطین با توجه به مشهودیا غیرمشهود بودن جرم پرداخته شده است.
2-2-1-1.تعریف ضابطین دادگستری
الف )مفهوم لغوی ضابط
ضابط، لفظی عربی از ریشه ضبط به معنی نگهداری کردن است، در فرهنگ فارسی معانی مختلفی دارد، از جمله به معانی فراهم آورنده، نگهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آنرا از طرف سلطان بس باشد، شحنه،یکی از صفات حق تعالی . همچنین به معنای حفظ کننده، حاکم، قائد، قوی، مردباهوش، ضباط .پلیس، پاسبان اداره شهربانی . محفوظ دارنده، کارگزار، رئیس انتظامات شهر، محصّل مالیات، ممیّز مالیات و مباشر معادل این

پاسخی بگذارید