دانلود پایان نامه ارشد درمورد باورهای فراشناختی، فراشناختی، باورهای فراشناختی مثبت، میزان افسردگی

بهبودی درعلایم هرسه بیمارشد. همچنین نتایج درمانی تا دوره پیگیری ادامه یافت.
عباس مرزبان۱۳۸۸به بررسی رابطه بین افسردگی ونشخوار فکری با باورهای فراشناختی مثبت و منفی پرداخت.
ونتایج نشان دادکه میان باورهای فراشناختی مثبت ومنفی با افسردگی ونشخوارفکری همبستگی وجودداردواین باورها دربین زنان بیشترازمردان بود . ضمناًمیزان افسردگی بین

پاسخی بگذارید