دانلود پایان نامه ارشد درمورد باورهای فراشناختی، فراشناختی، باورهای فراشناختی منفی، میزان افسردگی

در زمینه مطالعه مقدماتی رابطه نشانگان پیش قاعدگی و افسردگی با باورهای فراشناختی درزنان دانشجو انجام دادنتایج این پژوهش نشان دادکه خرده مقیاس باورهای فراشناختی منفی،درموردغیرقابل کنترل وخطرناک بودن نگرانی،رابطه معنی داری بانشانگان پیش قاعدگی داشته است همچنینبین تمام باورهای فراشناختی ناکارآمدومیزان افسردگی دوران ماهیانه زنان رابطه

پاسخی بگذارید