No category

دانلود پایان نامه ارشد درمورد پردازش شناختی، مدارس متوسطه، علائم جسمانی

درمانی به هزینه کم تر و سرعت پاسخ به درمان و اثربخشی سریع تر آن روی علائم جسمانی و خلقی می باشد.اما درمان شناختی -رفتاری ،تاثیرات عمیقی بر ساختار شناخت و نظام پردازش شناختی و هیجانی عمیق بیمار از خود باقی می گذارد.
فرریز۱۷ ودیگران(۲۰۰۲)در پژوهشی در مورد جلوگیری از نشانه های افسردگی در دانش آموزان مدارس متوسطه دریافتند که درمان