دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیش آزمون، جامعه آماری، گروه کنترل، متغیر مستقل

حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون همراه با گروه کنترل می باشد.
شکل ۳-۱
طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل با استفاده از گزینش تصادفی
پس آزمون
متغیر مستقل
پیش آزمون
گروه
T2
X
T1
آزمایشی
T2

T1
کنترل

۳-۲-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان

پاسخی بگذارید