دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، سازمان بهداشت جهانی، رضایت از زندگ، رضایت از زندگی

Real hand print combined with a map of Africa of our blue planet Earth - isolated on white background.

ادراکات فرد از واقعیت های زندگی بستگی دارد(بالوینگ و زاهار،۲۰۰۴ گروه کیفیت زندگی، سازمان بهداشت جهانی،۱۹۹۸).
سازمان جهانی بهداشت(۱۹۹۷)در تعریفی دیگر کیفیت زندگی را دربرگیرنده خوشحالی، رضایت از زندگی، بهزیستی، خودشکوفایی،بی نیازی و رهایی از فقر،کارکرد هدفمند،بهزیستی جسمانی، روانی، اجتماعی کامل می داند(فراهانی،۱۳۸۸)
شلدون معیار

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*