دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، دانشجویان

تأثیر سلامت قرار نمی گیرند مرتبط است.
به نظر می رسد کیفیت زندگی یک ارزشیابی ذهنی است و دانشجویان خود بهترین قضاوت کنندگان راجب کیفیت زندگی خود هستند.اما گاهی شرایطی وجود دارد که این قضاوت را برای دانشجو مشکل می سازد که در این موارد خاص اطرافیان قادر خواهند بود یک ارزیابی را انجام دهند.کیفیت زندگی یک ماهیت پویا و دینامیک است نه

پاسخی بگذارید