دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی

هر کدام از ابعاد و اجزا مذکور در شکل گیری قضاوت فرد از کیفیت زندگی نقش مهمی را ایفا می کند. پژوهش های انجام شده ت اهمیت وضعیت اقتصادی بر کیفیت زندگی را نشان داده است در این زمینه از عوامل خاص و مرتبط با کیفیت زندگی می توان میزان درآمد و وضعیت اشتغال را نام برد.
عوامل فوق الذکر را می توان مرتبط با میزان مفید بودن دانست که دارای

پاسخی بگذارید