دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، انعطاف پذیری

businessman present rising graph, business growth concept

تأثیر مثبت بر کیفیت زندگی هستند.تطابق شغلی نیز می تواند بر کیفیت زندگی تأثیر به سزایی داشته باشد. به این معنی که تطابق مشخصه توان فرد جهت تغییر حرفه در صورت لزوم می باشد و می توان انتظار داشت که هرچه فرد از قابلیت انعطاف پذیری بیشتری در تغییر حرفه برخوردار باشد.امکان کسب کیفیت مطلوب زندگی برای او افزایش می یابد.
۳-۵-۲ ابعاد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*