دانلود پایان نامه درباره ، نانولوله، LUMO، Hg2+&BNNT-Ga

۳-۱۰ HOMOوLUMO وطیف DOS نانولولهPb2+&BNT(6-0)

تراکم اوربیتال HOMO بیشتر بر روی بخش انتهای نانولوله متمرکز شده است در حالی که توزیع اوربیتال LUMO بر روی کل ساختار نانولوله مشاهده می شود.

a)HOMO Hg2+&BNNT-Ga

پاسخی بگذارید