دانلود پایان نامه درباره -۲.۰۰، ۱.۹۲، -۳.۹۲،

Ga
۳.۵۲
-۲.۲۱
-۵.۷۳
BNNT(6,0)
۳.۴۳
-۲.۲۷
-۵.۷
Co2+&BNNT(6,0)
۱.۹۲
-۲.۰۰
-۳.۹۲
Pb2+&BNNT(6,0)
۱.۹۲
-۲.۰۰
-۳.۹۲
Hg2+&BNNT(6,0)
۱.۵۱
-۱.۷۴
-۳.۲۵
Al3+&BNNT(6,0)
۰.۵
-۲.۷۲
-۳.۲۲
Al3+&CNT(6,0)
۰.۲
-۳.۰۹
-۳.۲۹
Co2+&CNT(6,0)
۰.۵
-۲.۷۲
-۳.۲۲
Pb2+&CNT(6,0)
۰.۵
-۲.۶۶
-۳.۱۶

پاسخی بگذارید