دانلود پایان نامه درباره (ev)، Al(III)، ۲.۲۳، -۳.۶

DFT/B3LYP و سری پایه Lanl2DZ برحسب ev
Gap
(ev)
LUMO
(ev)
HOMO
(ev)
ساختارها
۱۱.۰۱
-۱۹.۱۴
-۳۰.۱۵
Co(II)
۱.۸۵
-۱۷.۸۹
-۱۹.۷۴
Pb(II)
۱۲.۰۴
-۲۰.۴۳
-۳۲.۴۷
Hg(II)
۱.۴۹
-۲.۱۱
-۳.۶
Al(III)
۲.۲۳
-۲.۶۳
-۴.۸۶
CNT(5,5)
۰.۸۳
-۲.۷
-۳.۵۳
CNT(6,0)
۴.۳۶
-۲.۴۷
-۶.۸۳
BNNT(5,5)-dopped

پاسخی بگذارید