دانلود پایان نامه درباره HOMO، (۳-۴)، (LUMO)، پایینترین

از نانولولههای کربنی۰) – CNT(6 کمترین سختی را دارا میباشند.

۳-۵ شکاف بین HOMO و LUMO
پارامترهای محاسبه شده از قبیل انرژی بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده (HOMO)، انرژی پایینترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده (LUMO) در جدول (۳-۴) نشان داده شده است. مقادیر زیاد انرژی HOMO نشاندهنده تمایل بیشتر گونه به دادن الکترون به مولکول

پاسخی بگذارید