دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره کتابداری و اطلاع رسانی

ز آن صادر شود، آن را اخلاق بد گویند.”.

لازم به ذکر است که توجه کنیم معنای لغوی اخلاق مخصوص صفات نیک و پسندیده نیست بلکه شامل صفات زشت و بدی هم که در نفس ایجاد می شود نیز می باشد (انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران،شاخه استان قم، 1386: 14-13).
2-3. علم اخلاق
علم اخلاق از صفات خوب و بد که از طریق کارهای ارادی و اختیاری در انسان قابل کسب هستند، بحث میکند و چنین صفاتی موضوع علم اخلاق هستند. به نظر عالمان اخلاق مسلمان، هدف علم اخلاق، آراستن نفس به خلقهای پسندیده است و فعل پسندیده و کار نیک در واقع وسیله ای برای تحقق صفات راسخ نیکو در جان آدمی است. برخی از بزرگان علم اخلاق را به معنای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی دانستهاند (مصباح، 1382: 16).
علم اخلاق در هر دو گرایش نظری و عملی به بیان بایدها و نبایدها، مسئولیتها و فضایل اخلاقی می‌پردازد. سوال در مورد این که خوب و بد کدام است از علم اخلاق سرچشمه می‌گیرد. علم اخلاق در بحث از رفتارهای خوب و بد دو گونه رهیافت دارد: بحث نظری و کلی و بحث مربوط به رفتار عینی در واقعیت خارجی. در اختلاف نظری می توان از حسد(چیستی، علل، آثار و ابعاد آن ) به نحو کلی گفتگو کرد اما در اخلاق نظری به رفتار عینی باید از حسد همسر به مادر شوهر و یا شاگرد به استاد و امثال آن بحث نمود. به همین دلیل در تعریف اخلاق کاربردی گفته اند بخشی از اخلاق که به مباحث و معضلات عملی به نحو خاص و مستقیم عطف توجه می‌کند (قراملکی و همکاران، 1386: 10).
2-4. فلسفه اخلاق

علم اخلاق شاخه‌ای از فلسفه است. شاید بتوان گفت که سقراط اولین فیلسوفی است که به نحو نظامدار و با به کار بردن روش دیالکتیک فلسفه اخلاق را بنا نهاده است. البته قبل از وی در کلام زرتشت نیز با نمونه دینی اخلاقیات روبه رو هستیم ولیکن زرتشت به شیوه فلسفی اخلاق را مورد کندوکاو قرار نداده است. از نظر وی دانایی پایه هر نوع هنر اخلاقی به شمار می آمد. او هیچگاه به آموزش اخلاقی نپرداخت و کارش تنها برانگیختن و بیدارکردن اذهان بود. بعد از سقراط افلاطون به بررسی نظامدار موضوع اخلاق و تربیت اخلاقی توجه کرده است، از نظر وی دانایی” یا “دانش”،”دادگری” یا “عدالت” “جرات” یا “دلیری” و “خویشتنداری” یا “پرهیزگاری” از هنرهای چهارگانه اخلاقی محسوب می گردند. برای افلاطون نیز بنیاد هنرهای اخلاقی دانایی است. و جرات ،عدالت و خویشتنداری فقط در سایه دانایی معنای واقعی خود را پیدا می کند. در مقایسه با سقراط افلاطون به صورت نظام دار در درجه اول به تربیت به طور کلی نظر دارد. تربیت حقیقی از نظر وی همان تربیت اخلاقی است یعنی توانایی تشخیص خیر و شر از هم و به کار بردن آگاهانه خیر در سراسر زندگی به منظور سعادت و نیکبختی (رهنما،1388: 5-4). فلسفه اخلاق علمی است که از مبادی قصوری و تصدیقی علم اخلاق بحث می کند. یعنی هم تصورات و مفاهیمی را که در علم اخلاق و جملات آن به کار می روند توضیح می دهد و هم مسائلی را که پرداختن به تصدیقات و جملات اخلاقی متوقف به بررسی و حل آن می باشد مورد بحث قرار می دهد (مصباح، 18:1382). تحلیل مبادی تصوری و تصدیقی آن بر عهده معرفتی به نام فلسفه اخلاق یا فرا اخلاق است. سوال از چیستی خوب و بد به فلسفه اخلاق متعلق می گردد (قراملکی و همکاران، 10:1386).
2-5. اخلاق: رمز موفقیت شغلی
تجارب حرفه ای نشان می‌دهد که اخلاق ورزی در شغل با موفقیت شغلی نسبت مستقیم دارد. پایبندی به اخلاق در محیط نیز برکات فراوانی دارد. به مهم ترین میوه های شیرین اخلاق ورزی در شغل اشاره می‌کنیم:
1- جایگاه مطلوب در بازار کار
2- اخلاق: افزایش بهره وری
3- ارتقای کیفیت ( قراملکی، 1390: 16-15).
2-6. معیارهای ارزیابی نظریه های اخلاقی
معیارهای گوناگون برای ارزیابی نظریه های اخلاقی ارائه شده است: یکپارچگی، انسجام، قدرت توجیه و تبین، اعتبار مفید بودن، فراگیری و وضوح، هفت ویژگی نظریه کارآمد در حل مسائل اخلاقی در حرفه است (قراملکی، 1390: 35).
فرامرز قراملکی، 1390، 35
2-7. اخلاق فردی
رفتار هر انسانی، صرفنظر از منزلت و جایگاه اجتماعی و عناوین شغلی، خوب یا بد است. کسی که در رفتار ارتباطی درون شخصی، به خود دروغ می گوید و خود را فریب می دهد، مرتکب رفتار زشت و ناپسند است و او را می توان فرد ضد اخلاقی دانست و کسی که بدلیل مصلحت بینی، از واقع بینی دور می افتد و هر باوری را سنجیده و ناسنجیده می پذیرد، به تعبیر گیلفورد رفتار غیر اخلاقی دارد. انسانها در رفتارهای برون شخصی نیز می توانند اخلاقی یا غیر اخلاقی عمل کنند. کسی بخشنده است و دیگری خسیس. فردی متواضع است و دیگری متکبر. بنابراین هر فردی صرف نظر از اینکه شاغل هست یا نه، نسبت به رفتارهای خود دارای مسئوولیت است. این مسئوولیت بر اصول معینی استوار است و این اصول در مجموع اخلاق فردی را می آفریند.
2-8. اخلاق شغلی
مراد از اخلاق شغلی مسوولیت اخلاقی فرد از حیث شغل است. اخلاق شغلی از طرفی مانند اخلاق فردی بر مسوولیت افراد بعنوان شخص حقیقی تأکید دارد، از طرف دیگر برخلاف اخلاق فردی، عنوان برخاسته از شغل را نیز در مسوولیتهای اخلاقی لحاظ می کند.
2-9. اخلاق حرفه ای
در فرهنگ فلسفی کمبریج، اخلاق حرفه ای چنین تعریف شده است: واژه “اخلاق حرفه ای” یک یا چند مورد از موارد زیر را در بر می گیرد:
1. ارزش های اخلاقی قابل قبولی که باید کار صاحبان حرفه را اداره کند.
2. ارزش های اخلاقی که در واقع، گروهی از صاحبان حرفه را هدایت کند
3. مطالعه اخلاق حرفه ای در معانی و مفاهیم گذشته، شامل بررسی های هنجاری در زمینه ارزش های مطلوب برای صاحبان حرفه و یا مطالعات توصیفی رفتارها و باورهای واقعی گروهی از صاحبان حرفه (لغت نامه کمبریج، 2007).
دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی اخلاق حرفه ای را چنین تعریف می کند: به مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده که از سوی سازمان ها یا مجامع حرفهای مقرر می شود تا مطلوبترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد، اخلاق حرفه ای گویند. این اخلاق دربرگیرنده مجموعه ای از احکام ارزشی، تکالیف رفتار و سلوک و دستورهایی برای اجرای آنهاست ( آزاد، 1381 :111).
هیچ صاحب حرفهای، نمیتواند قول دهد که برای مشتری اش بهترین خدمت را ارائه دهد، اما تنها کاری که می تواند بکند این است که سعی خود را بکند، اما او میتواند قول دهد که ندانسته یا از روی غفلت به کسی آسیب نرساند و مشتری در مقابل باید بتواند به صاحب حرفه اعتماد کند که وی از روی نا آگاهی به او آسیب نمی رساند.”ندانسته به کسی آسیب نرسانید” قانون اساسی و زیربنای اخلاق حرفه ای و قانون اصلی اخلاق مسئولیت اجتماعی است. (انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه استان قم، 1386: 27).
دایره المعارف کتابداری اخلاق حرفه ای را مجموعه ای از واکنشهای اخلاقی پذیرفته شده که از سوی سازمان‌ها و یا مجامع حرفهای وضع می‌شود تا مطلوبترین روابط اجتماعی را در حد ممکن برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفهای فراهم آورد، تعریف می‌کند. که این اخلاق مجموعه ای از احکام ارزشی، تکالیف، رفتار و سلوک و دستورهایی برای اجرای آنهاست (نشاط، 1381: 111). اخلاق کتابداری برای یک کتابدار اینطور توجیه می شود که مجموعه روشها و عملیاتی که کتابدار در مواجههه با جستجوگر انجام می‌دهد (منوریان، 1383: 8). اخلاق حرفه‌ای در فرهنگ علوم رفتاری، رشته‌ای از دانش اخلاق تعریف شده است که روابط شغلی را مورد مطالعه قرار می‌دهد (شعاری نژاد، 1375، 154).
اخلاق حرفه‌ای، مجموعه‌ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه‌ها را تعیین می‌کند در حقیقت، اخلاق حرفه‌ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش‌هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود. اخلاق حرفه‌ای هم بسترهای فراسازمانی دارد و هم آثار و نتایج فراسازمانی را به ارمغان می‌آورد. ترویج اخلاق در سازمان و تعالی اخلاقی فرهنگ سازمانی نه تنها، محیط با نشاط و مساعد برای افزایش بهره‌وری می‌آفریند بلکه فراتر از سازمان، نقش مؤثری در جامعه دارد. اخلاق حرفه‌ای رفتار ارتباطی سازمان با محیط بر اساس حقوق و تعهدات و وظایف است. اخلاق حرفه‌ای به ما می‌گوید که یک سازمان همانند یک فرد تعهدات اخلاقی دارد همانگونه که یک فرد اخلاقاً متعهد است دروغ نگوید، وفادار باشد و حسد نکند، در اخلاق حرفه‌ای می‌گویند خود سازمان هم تعهد اخلاقی دارد. اخلاق حرفه‌ای را مسئولیت‌های اخلاقی سازمان تعریف می‌کنیم که شامل همه اضلاع و ابعاد سازمان میشود و اخلاقیات شغلی را هم در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر اخلاق حرفه‌ای مسئولیت‌های اخلاقی سازمان در قبال محیط مستقیم و غیر مستقیم است و بر اصل حق مردم استوار است و اعتقاد دارد «محیط حق دارد و سازمان وظیفه». اخلاق حرفه‌ای، رفتار ارتباطی سازمان با محیط بر اساس حقوق و تعهّدات و وظایف است. رسالت اخلاق حرفه‌ای به منزله دانش و آرمان عمده آن، حل مسایل اخلاقی سازمان‌ها است. سازمان‌ها در شناخت تعهدات اخلاقی خود در قبال محیط و نیز تشخیص و حل مسایل اخلاقی در کسب و کار محتاج دانش تخصصی معینی هستند و این دانش همان اخلاق حرفه‌ای است (قراملکی، 1382: 85-80).
اخلاق حرفه ای، حوزه تخصصی در دانش اخلاق است که به بیان مسئولیت های اخلاقی بنگاهها و مشاغل و نیز، تحلیل مسایل اخلاقی درکسب و کار می پردازد، و نقش عملیاتی در حل معضلات اخلاقی در کسب و کار دارد. در کتاب “اخلاق حرفه‌ای” مسئولیت‌های اخلاقی را به سه قسم تقسیم کرده است: (قراملکی و همکاران ( 1382: 137).
1. مسئولیت های (اخلاقی) فردی-شخصی: فرد در زندگی شخصی خود نسبت به خود، خانواده، شهروندان و تمام کسانی که با آنها در ارتباط است مسئولیت اخلاقی دارد. رعایت این مسئولیت ملاک فضیلت آمیز بودن رفتار وی در زندگی شخصی است و عدم رعایت آنها دلیل رذیلت آمیز بودن است. این مسئولیت بر اصول معینی استوار است.این اصول در مجموع “اخلاق فردی” را می‌آفریند.
2.مسئولیت‌های (اخلاقی) فردی-شغلی: اخلاق شغلی از طرفی مانند اخلاق فردی بر مسئولیت افراد به عنوان شخص حقیقی تاکید دارد، از طرف دیگر، برخلاف اخلاق فردی، عنوان برخاسته از شغل را نیز در مسئولیتهای اخلاقی لحاظ می کند. تنوع‌پذیری و تخصص‌گرایی یکی از مهمترین تفاوت‌های اخلاق فردی و اخلاق شغلی است. اخلاق در این مفهوم “شغل وابسته است” که بر حسب تنوع مشاغل، محتاج اخلاقیات خاص هستیم: اخلاق پزشکان، اخلاق معلمان ، اخلاق مدیران ،اخلاق کتابداران و ….
3. مسئولیت‌های (اخلاقی) سازمانی: مسئولیت‌های اخلاقی سازمان شامل همه اضلاع و ابعاد سازمان می‌شود و اخلاقیات شغلی را نیز در بر می‌گیرد. مسئولیت‌های اخلاقی سازمان بسیار پیچیده‌تر از مسئولیت‌های اخلاقی فردی و شغلی است. حفظ اسرار مشتری فراتر از عملکرد کارکنان، به ساختار و فناوری اطلاعات موسسه نیز بستگی دارد (انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه استان قم، 1386: 27).
2-10. پنج نظام عمده اخلاق حرفه ای
قراملکی و همکاران(1382 :344 ) به پنج نظام عمده اخلاقی در بیان اخلاق حرفه‌ای که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌پردازد. این نظام‌ها عبارتند از:
1.نظام فایده‌گرا: نظام فایده‌گرا، بالاترین سود برای بیشترین کسان همراه با کمترین زیان را ملاک نهایی اخلاق میداند. نظام فایده گرا خوب و بد را در نهایت امر نه بر حسب نیت اشخاص (حسن فاعلی) بلکه بر حسب نتیجه و آثار آن (حسن فعلی) استوار می کند. درحالی که بداهت عقل، بسیاری از اموری که این ویژگی را هم دارند، غیر اخلاقی میداند. بنابراین بهتر است فایده انگاری را یکی از اصول راهبردی اخلاق حرفه ای کارآمد-ونه ملاک نهایی آن- بدانیم.
2.نظام وظیفه‌گرا: نظام وظیفه‌گرا، که کانت آن را بنیان نهاد، بر این باور است که هیچ چیزی نمیتواند بی‌اعتنایی ما را به وظایف اخلاقی توجیه کند و لذا بی قید و شرط به آنها التزام داریم، پس نظام نهایی اخلاق همین امر مطلق و نامشروط است. این نظریه، در بررسی کاربرد گرایانه، دارای دو نقیصه است: عدم توانایی در رفع تعارضات اخلاقی و نهایی نبودن ملاک ارائه شده. نظریه کانت، صرفا نشانگر شاخص و ملاک خوب و بد در یک سری شرایط خاص است و متضمن ملاک نهایی اخلاق نیست.
3.نظریه عدالت فراگیر: تاکید نظرگاه سوم، بر نقش بنیادی عدالت اجتماعی در قوام گروه های اجتماعی است و این نکته دلیلی بر حاکمیت نهایی عدالت بر رفتارهای اخلاقی است. باید دانست که عدالت فراگیر هم تنها یکی از مهمترین اصول راهبردی اخلاق است نه ملاک نهایی آن، زیرا اولا عدالت، همه احکام اخلاقی را تبین نمیکند و ثانیا عدالت برای تبیین شدن محتاج ملاک است.
4.نظام آزادی‌گرا: از این دیدگاه آن نظامی که همه احتیاجات معنوی آدمی را تحت الشعاع قرار میدهد، نیاز به آزادی است، بنابراین آزادی ملاک نهایی ارزش هاست. ولی در این نظریه یک مشکل عمده وجود دارد و آن تعریف دقیق آزادی است.
5. نظریه زیبا و خیر مطلق: بنابراین نظریه خداوند ملاک نهایی اخلاق است. بر مبنای این که خداوند متعال را ملاک نهایی ارزش ها بدانیم شاخص خوب، رفتار مقرب به خدا و شاخص بد ، رفتار دور کننده از خداست. این ملاک نسبت به نظریه های پیشین، نقاط قوتی دارد: اول این که رضایت و عدم رضایت خدا هر دو بعد اخلاقی بودن یعنی حسن فاعلی و حسن فعلی را شامل می‌شود. دوم این که رضایت خدا همه ملاک‌های یاد شده را فرا می‌گیرد زیرا کسی که دغدغه رضایت خدا را دارد، عدالت را رعایت می‌کند، دغدغه آزادی خود و دیگران را دارد و برای رساندن بیشترین سود به بیشترین کسان تلاش می کند و سوم این که این ملاک، افزون بر تعریف بایدها، به آنها قداست نیز می بخشد و این قداست ضامن اجرایی اخلاق است (انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه استان قم، 1386 :34-33 ).
2-11. منابع اخلاق حرفه ای
علم اخلاق حرفه ای به حل مسائل اخلاقی در حرفه می پردازد. بر مبنای دیدگاه تلفیقی و توجه به محیط فرهنگی ایران اسلامی، اخلاق حرفه ای در چنین محیطی از پنج منبع عمده سیراب می شود:
میراث ایران باستان
آموزه های اسلامی
میراث ایران اسلامی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رهاورد دانش اخلاق حرفه ای
تجارب محیط حرفه ای( قراملکی، 1390، 86).
2-12. اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی
هیچ حرفه ای نیست که از یک نظام اخلاقی بی نیاز باشد، اما چنین امری در حرفه خدمت مداری چون کتابداری و اطلاع رسانی نمودی مضاعف دارد. ضرورتهای توجه به اخلاق در این حرفه عبارت اند از: 1) توجه به اخلاق پیش شرط پذیرش کتابداری به عنوان حرفه است، 2) کتابداری حرفه ای انسان مدار است،3) کتابداری حرفه ای خدمت محور است، 4) رسیدن به کارکرد تعادلی کتابخانه در گرو توجه به اخلاق است، 5) بهره وری و موفقیت حرفه در گرو اخلاق است، 6) معنویت سازمانی نیز در گرو تعالی اخلاق سازمان است ( قراملکی، 1390، 141).
هر سازمان و موسسه حرفه ای برای ادامه حیات خود ، نیازمند ارائه رفتارها و الگوهای اخلاقی است. مزینانی صاحبان هر حرفه رابه دو دلیل اساسی ملزم به اعمال اخلاق د رحرفه خود می داند.
الف) صاحبان حرفه به دلیل اینکه تاثیرات متقابلی در جامعه و منافع آن دارند نیازمند اخلاق اند.
ب) هر حرفه ای برای آنکه بتواند دوام یابد ملزم است پشتیبانی جامعه را در تداوم خود کسب کند و در این راه باید اخلاقی را نشان دهد که جامعه می پسندد (مزینانی، 1383 ،262 ).
ضرورت بحث مسائل اخلاقی با درک این واقعیت که کتابداری یک حرفه “خدمت مدار” است و مهمترین سهامدار ما، استفاده کننده است، برجسته‌تر می شود. از نظر تاریخی آنچه در این رشته مشخص شده است این است که تمرکز بر مسائل اخلاقی متغیر بوده است. دومنت (1991 نقل در رابین ) سه دوره اخلاقی که هر یک جهت دهی اخلاقی متفاوتی دارند را بیان کرده است:
دوره اول: سال های قبل از 1930 را در بر می گیرد. در این دوره کتابداری آمریکا بر مسئولیت برای “مجموعه کتابخانه” متمرکز بود و

پاسخی بگذارید