دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره کتابداری و اطلاع رسانی

Abstract fractal futuristic alien landscape or intergalactic highway

آنها کار می‌کنیم، توسعه نمی‌دهیم.
ما بین عقاید شخصی‌مان و وظایف حرفه‌ای تمایز قائل شده و به نظرات شخصی‌مان اجازه نمی‌دهیم که در تحقق منصفانه اهداف موسسه مان یا فراهم کردن دسترسی به منابع اطلاعاتی شان دخالت کنند.
ما با حفظ و تقویت دانش و مهارت‌های خودمان و تشویق و ارتقای حرفه‌ای همکاران و تقویت اشتیاق اعضاء بالقوه حرفه، برای تعالی حرفه تلاش می‌کنیم.
سایر کشورهای دیگر دنیا هم دارای نظامنامه و منشور اخلاقی هستند که در این وقت محدود آورده نشده است. در این کشورها تلاش شده تا اصول اخلاق حرفه‌ای برای کتابداران تعریف شود و جنبه‌های مختلف آن مورد توجه قرار گیرد.
2-29. مسئولیت ها و خط‌مشی‌های اخلاقی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی
2-29-1. خط‌مشی‌های اخلاقی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی در قبال جامعه
مسئولیت‌های اجتماعی کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی در قبال حقوق شهروندان، منافع ملی و فراملی بسیار گوناگون است. مهم ترین ضلع مسئولیت‌های اخلاقی، مسئولیت‌پذیری آنها در قبال منافع ملی و حقوق جامعه است. این مسئولیت‌ها در بیان کوتاه حفظ سلامت روحی افراد و سلامت فرهنگی جامعه و ارتقای آن است. مسئولیت‌های اخلاقی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی در قبال جامعه شامل این موارد است: 1)رعایت و دفاع از آزادی اندیشه 2)ترغیب به علم آموزی و ارتقای دانش عمومی 3)ایجاد ترغیب به مطالعه در جامعه 4)ترویج خردگرایی و مبارزه با خرافات 5)آموزش سواد اطلاعاتی 6)توزیع عادلانه اطلاعات و ممانعت از قشربندی اجتماعی 7)مشارکت طلبی و نقدپذیری 8)رعایت حقوق همسایه ها (قراملکی، 1390: 157).
2-29-2. مسئولیت‌های اخلاقی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی در قبال کاربران
کاربران مهم‌ترین عنصر خدمات کتابداری و اطلاع رسانیاند. مراجعه کاربران به کتابخانه و درخواست راهنمایی و طلب خدمات از کتابداران بر حسب آموزه‌های اسلامی، مصداقی از روی آوردن نعمت الهی به کتابداران است. کاربران دارای حقوقی فراوانی‌اند، از جمله: حق احترام و احساس ارزشمندی در مواجههه عوامل انسانی کتابخانه با آنان و حق برخورداری از خدمات با کیفیت برتر. تحقق این حق در گرو برخورداری از خدمات سریع، دقیق و بهره‌مندی از محیطی آراسته و آرامش بخش است. مسئولیت تحقق حقوق کاربران تنها بر دوش کتابداران و کارمندان نیست بلکه تحقق این حقوق باید در همه شئون حرفه‌ای کتابداری و اطلاع رسانی تجلی یابد. دستیابی به حقوق کاربران در گرو ممیزی اخلاقی اهداف، ساختار، شرح وظایف، فناوری، محیط فیزیکی، تصمیم های مدیران، عملکرد کتابداران و کارشناسان و فرایند تصمیم‌سازی است. همه این امور را باید در ترازوی حقوق کاربران سنجید. کاربران جهت دریافت خدمات کتابداری و اطلاع رسانی به این مراکز مراجع می کنند و توقع دارند: اولاً از خدمات برخوردار باشند، ثانیاً در محیط کتابخانه حقوق آنها حفظ شود (قراملکی، 1390: 175).
2-29-3. ارزش‌های اخلاقی در مواجههه با کاربران
احترام اصیل به کاربران
آراستگی ظاهری فردی و سازمانی
رازداری
مواجههه صادقانه، صمیمی و صریح با کاربران
امانت داری
تلاش برای ارائه مناسب ترین و با کیفیت ترین خدمات ( قراملکی، 1390، 175-174).
2-29-4. مسئولیت‌های اخلاقی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی در قبال کتابداران و کارکنان
یکی از عناصر مهم در محیط درونی هر سازمان، منابع انسانی (مدیران و کارکنان) آن سازمان است. با اینکه تجهیزات مادی مجموعه‌های عظیم، مدیریت عالی و سرمایه‌گذاری کافی، همه برای موفقیت در سازمان‌های اطلاع رسانی و کتابخانه‌ها مهم اند، کلید اصلی موفقیت، نیروی انسانی است. کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی در قبال حقوق کارکنان خود مسئولیت های اخلاقی دارند. کتابداران و همه کسانی که در کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی فعالیت می‌کنند، حقوق فراوانی دارند. اهم این حقوق را می‌توان به این صورت نام برد: حق اعتماد و احترام، حق امنیت شغلی، حق امنیت معیشتی، رفاه و بهداشت جسمی و روانی در محیط کتابخانه، حق برخورداری از فرصت ارتقای شغلی و رشد حرفه‌ای، حق برخورداری از مدیران لایق، منصف و حرفه‌ای، حق برخورداری از رفتار عادلانه، بدون تبعیض و منصفانه با آنان و … . ( قراملکی، 1390: 189).
2-29-5. مسئولیت های اخلاقی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در قبال پدید آورندگان اثر
صاحبان فکر و پدیدآورندگان اثر، حقوق فراوانی دارند. که برخی از این حقوق در مسئولیت‌های اخلاقی کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی قرار می‌گیرد. صاحبان فکر و مولفان یکی از دو پایه اصلی حرفه کتابداری و اطلاع رسانی اند، چرا که سازمان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی بین صاحبان فکر و پدیدآورندگان اثر، از یک سوی و کاربران و نیازمندان به آن آثار، از سوی دیگر، هویت و وظیفه ای واسطه ای دارد. اولین گام در انجام دادن این مسئولیت اخلاقی شناخت پدیدآورندگان اثر است. مراد از پدیدآورنده، کسی یا نهادی است که محصول علمی یا فرهنگی قابل استفاده برای دیگران را تولید می‌کند، مانند: نویسنده، مترجم، مصحح، گردآورنده، ناشر و منظور از محصول یا اثر نیز بسیار فراگیر است و شامل مواردی چون آثار مکتوب ادبی، آثار مکتوب علمی، کتاب، مقاله، پایان نامه، آثار هنری، موسیقی، هنرهای تجسمی، فرش، عکس، نقاشی، خطاطی و فیلم، آثار رسانه ای، آثار نرم افزاری و منابع الکترونیکی شامل پایگاه های اطلاعاتی، دست نویسها و حتی اسناد تاریخی، سیاسی، اقتصادی می گردد. این وظایف اخلاقی شامل: حفظ مالکیت فکری و حمایت از آن، حفظ هویت پدید آورنده اثر، تسهیل ارتباط کاربران با صاحبان فکر، مواجههه عادلانه و دور از تبعیض و تلاش صاحبان اثر است. کتابدار اخلاقی مسئولیت های حرفه ای را امانت تلقی می کند، چرا که هر نوع سستی در انجام مسئولیت های شغلی و حرفه ای، خروج از امانت داری به حساب می آید. با توجه به اینکه حرفه و شغل، امانتی در دست انسان است، به خوبی می توان فهمید که افراد در حرفه و کسب و کار اولاً اگر قادر به انجام دادن مسئولیتی نیستند، مجاز نیستند آن مسئولیت را بپذیرند، ثانیاً اگر در میانه کار، خود را قادر به ادای امانت نمی دانند باید آن را واگذار کنند و ثالثاً اگر مسئولیت و حرفه ای را بر عهده گرفتند باید تمام مقدمات لازم برای انجام دادن آن را فراهم سازند. امانت داری در قبال هر امانتی، متناسب با آن امانت تعریف می شود و امانت داری در روی آورد اخلاقی مفهومی وسیع تر از امانت داری در فقه دارد. امانت داری، در تعامل سازمانی ابعاد مختلفی دارد که اجتناب از کم فروشی و کم کاری، بهره وری و شایسته سالاری از مصادیق آن است ( قراملکی، 1390، 207).
2-29-6. مسئولیت های اخلاقی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در قبال حرفه کتابداری و اطلاع رسانی
تلاش برای انجمن حرفه ای و قوی و منسجم که در آن دوام به واسطه مشارکت هوشیارانه و مجدانه تقویت شود.
استفاده عالی از عالی ترین قوانین و استانداردها در اجرای کارهای تخصصی و حرفه ای.
اطاعت و پیروی از آیین نامه های داخل انجمن های حرفه ای و قوانین مربوط به رفتارهای حرفه ای.
تلاش برای همگامی با آخرین پیشرفتها و فناوری های جدید حرفه در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی برای ارائه بهتریت خدمات ممکن.
اعتماد به اصل ارزیابی تصمیمات و عملکردهای اعضای حرفه کتابداری و اطلاع رسانی.
سعی در معرفی حرفه کتابداری و اطلاع رسانی ( اهداف، اهمیت، عملکردها و ارزش این حرفه) به جامعه.
به کارگیری نهایت سعی و تلاش نسبت به آینده حرفه کتابداری از طریق ارتقاء و توسعه دانش و مهارتهای حرفه ای.
شرکت فعال در سمینارها، کنفرانسها، دوره هایآموزشی در سطح ملی و بین المللی برای ارتقای سطح علمی و کیفی حرفه.
اطلاع از تصمیمات، پیشرفتها و قوانین انجمن های حرفه ای و گروه های تخصصی دنیا و هماهنگ شدن با آنان.
تلاش برای تعالی حرفه کتابداری، تشویق پیشرفت حرفه ای و جذب اعضای بالقوه حرفه به واسطه افزایش دانش و مهارت حرفه ای ( قراملکی، 1390، 206).
2-29-7. مسئولیت های اخلاقی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در قبال کتابداران و کارکنان
امروزه حرفه در سازمانها تحقق می یابند. حرفه کتابداری در سازمانی به نام کتابخانه به منصحه ظهور می رسد. در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مدیران، کارشناسان (کتابداران و اطلاع رسانان) و سایر همکاران در چهارچوب شرح وظایف همکاری می کنند. این همکاری در پرتو احساس وظیفه اخلاقی نسبت به سازمان به باروری می رسد. پیوستن به یک سازمان به معنای انجام دادن وظایف شغلی در آن است؛ اما این وظایف شغلی را می توان در پرتو مسئولیت پذیری اخلاقی ارتقاء بخشید. کارکنان هر سازمان نسبت به آن از جهات مختلفی مسئولیت اخلاقی دارند ( قراملکی، 1390: 221).
2-30. اصول اخلاقی کتابداران و اطلاع رسانان ایران
بیانیه اخلاقی کتابداران به شرح زیر ارائه می گردد اما نظر به اینکه این بیانیه براساس همفکری و همکاری معدودی از حرفه مندان کتابداری در انجمن کتابداری قم تدوین یافته است و هنوز به نظرسنجی عموم کتابداران گذاشته و تأیید انجمن کتابداران نرسیده است، آن را می توان به عنوان پیش نویس اصول اخلاقی کتابداران به شمار آورد. امید است اقداماتی که برای اعتبارسنجی آن انجام خواهد شد به انتشار اصول اخلاقی کتابداران ایران منجر شود.
2-30-1. مسئولیت در قبال خود
ایجاد تمایز مابین اعمال، گفتار و دیدگاه های شخصی خود و دیدگاه های خدمات کتابداری و اطلاع رسانی و یا دیدگاه های انجن کتابداری و اطلاع رسانی ایران.
بکارگیری ابتکار عمل، احساس مسئولیت و نظم در کلیه فعالیت های حرفه ای خود
وفاداری به اصول اخلاقی و ارزش های انسانی همانند انسان دوستی، بیان عقاید، احترام به همه افراد بدون توجه به موقعیت اجتماعی، مذهب، ملیت، جنسیت، سن، دیدگاه های سیاسی و …
توجه به اصل خدمات رسانی در تمام فعالیت های حرفه ای خود و اجتناب از هر گونه تلاش در راستای اقتضاء یا سود شخصی، به عنوان رهنمود اصلی.
اولویت قائل شدن برای کاربران در تمام مدت انجام وظیفه.
رعایت احترام کامل در ارتباط با دیگران و برخورد مودبانه و پرهیز از بکار بردن الفاظ و رفتارهای توهین آمیز.
رعایت بی طرفی در رفتار و قضاوت های خویش در تمام مراحل، عدم تاثیرپذیری از اشخاص و یا دیگر عوامل و بکارگیری نهایت صداقت شخصی در وظایف محوله.
تلاش در راستای روزآمدسازی دانش و مهارت های خویش با آخرین یافته های علمی.
رعایت وقت شناسی در قرار ملاقت های خود با مراجعان، کارمندان، کارفرمایان و انجام وظایف محوله.
2-30-2. مسئولیت در قبال همکاران
اعتقاد داریم که هر کتابدار ایرانی باید:
با همکاران خود با نهایت احترام برخورد کرده و از بکاربردن هرگونه الفاظ و رفتاری که موجب لطمه دیدن روابط آنها می گردد خودداری کند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در وظایف و فعالیت های حرفه ای خویش و در ارتباط با همکاران، درستی، احترام و روحیه همکاری را مبنا قرار دهد.
فعالیت هایی که سهیم شدن همکاران در جریانات حرفه را فراهم می سازند همانند سمینارها، کنفرانس ها یا فعالیت های دیگر را به رسمیت شناخته و نهایت همکاری خود را در پیشبرد آنها بکار گیرد.
راهنمایی و کمک به اعضای کم تجربه و دانشجویان کتابداری را در جهت توسعه مهارت های مورد نیازشان اصل دانسته و در این راستا، از هیچ گونه کوششی دریغ نورزد.
با راهنمائی ها و خدمات ویژه، اعضاء جون تر حرفه را مورد تشویق و حمایت قرار دهد.
برای نشان دادن برتری خود نسبت به دیگر همکاران به دنبال کسب شهرت نبوده و از آسیب رساندن و بدخواهی نسبت به شهرت حرفه ای متخصصان دیگر پرهیز نماید.
از ارائه خدمات خارج از توانایی و مسئولیت خویش خودداری کرده و استفاده کنندگان را جهت دریافت پاسخ های بیشتر به همکاران مناسب معرفی نماید.
2-30-3. مسئولیت در قبال استفاده کنندکان
ما جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران، در مقابل مراجعان خود پیمان می بندیم که:
عالی ترین سطح خدمات را به کلیه کاربران کتابخانه از طریق سازماندهی مناسب منابع، تدوین خط مشی های خدماتی مناسب، تسهیل دسترسی و پاسخگویی محترمانه به تمام نیازهای اطلاعاتی آنها بدون هیچ گونه چشمداشت ارائه کنیم.
به حقوق محرمانه و خصوصی مراجعه کنندگان خود احترام گذاشته و برای تضمین آزادی مطالعه افراد، از این حق حمایت کرده و هیچ گونه اطلاعاتی را در ارتباط با جزئیات کتاب ها یا دیگر منابع کتابخانه ای مورد استفاده کاربران در اختیار دیگران قرار نداده و در برابر تمام فشارهایی که برای این افشاء انجام می شود مقاومت خواهیم کرد، مگر مواردی که روند وظایف قانونی اقتضاء کند
عالی ترین شرایط ممکن جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و شبکه های اطلاع رسانی را به تمام استفاده کنندگان خود بدور از هر گونه تبعیض ملی، نژادی، قومی، سنی، اعتقادی و اجتماعی فراهم سازیم.
در کلیه مراحل خدماتی خود از کلیه موقعیت هایی که در آنها ممکن است علایق و سلایق ما در تضاد و کشمکش با منافع مراجعه کنندگان خدمات کتابداری و اطلاع رسانی، همکاران یا کارمندان باشد اجتناب کرده و از دخالت دادن علایق و تمایلات شخصی خودداری کنیم و چناچه در این راستا، ضرر و زیانی متوجه سازمان، کتابخانه، استفاده کنندگان و همکاران شده باشد، جبران نمائیم.
کتابداران و اطلاع رسانان باید به کاربران، صادق بوده و با متانت، انصاف، عدالت و صمیمیت عمل نموده و از انجام اعمال خلاف قانون، اخلاق، رسوم و مصلحت عمومی خودداری نمایند.
2-30-4. مسئولیت در قبال سازمان
تفکیک بین اعتقادات شخصی و وظایف حرفه ای و خودداری از دخالت عقاید شخصی در اجرای اهداف سازمان یا ایجاد دسترسی به منابع اطلاعاتی؛ و تلاش در جهت تحقق رسالت سازمان محل خدمت.
2-30-5. مسئولیت در قبال حرفه

تلاش برای تعالی حرفه کتابداری از طریق افزایش دانش و مهارت های حرفه ای خود و جذب اعضای بالقوه حرفه.
حفظ و تقویت دانش و تخصص حرفه ای، تشویق به پیشرفت حرفه ای همکاران و ترویج آرمان آحاد حرفه مندان کتابداری و اطلاع رسانی.
استفاده از عالی ترین قوانین، موافقت نامه ها و استانداردها برای اجرای کارهای تخصصی و حرفه ای.
عشق به کار خود و قائل شدن ارزش والا برای جایگاه حرفه ای کتابداری.
بکارگیری نهایت سعی و تلاش خویش نسبت به آینده حرفه کتابداری.
جلب اعتماد و احترام عموم نسبت به حرفه کتابداری با بهره گیری از توانایی های تخصصی خود.
اطاعت و پیروی از آئین نامه داخلی انجمن و قوانین مربوط به رفتار حرفه ای.
پرهیز از هر عمل، گفته، طرز برخورد و نگرشی که به سازمان و حرفه آسیب رسانده و تلاش در افزایش و حفظ خوش نامی انجمن کتابداری ایران و سایر سازمان های حرفه ای مرتبط.
اعتقاد به اصل ارزیابی تصمیمات و عملکردهای اعضاء از دیدگاه تخصصی.
تعهد نسبت به حرفه کتابداری و تلاش در جهت ارتقاء مداوم عملکرد کتابخانه و فرایند اطلاع رسانی و تسهیل بهره برداری عمومی از منابع اسنادی و اطلاعاتی.
حمایت از نوآوری ها و استفاده از فناوری های نوین اطلاع رسانی در جهت پیشبرد اهداف حرفه ای.
به اشتراک گذاشتن دانش خود با دیگر حرفه مندان و استفاده کنندگان خدمات اطلاع رسانی برای افزایش کارایی حرفه ای خویش.
تلاش برای ایجاد یک انجمن حرفه ای قوی با بافت محکم که در آن، قوام و دوام گروه به واسطه مشارکت هوشیارانه و مجدانه تقویت شود.
تلاش برای همگامی با آخرین پیشرفت ها در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی به منظور ارائه بهترین خدمات ممکن.
بکارگیری هر گونه موقعیت و فرصت ایجاد شده برای بهبود نگرش عموم نسبت به موقعیت و اعتبار حرفه کتابداری.
قانع بودن به حقوق و دستمزد معمول خویش و خودداری از دریافت هر گونه اجر و پاداش در قبال ارائه خدمات.
2-30-6. مسئولیت در قبال متخصصان سایر رشته ها
کتابداری باید براساس رعایت احترام متقابل و حفظ تشریک مساعی، با متخصصان حرفه های دیگر در تعامل و ارتباط باشند.
2-30-7. مسئولیت در قبال جامعه
ما کتابداران و اطلاع رسانان ایران، در

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*