دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره کتابداری و اطلاع رسانی

Business and growth concept.

ایفای نقش حرفه ای خود، باید به شرافت اجتماعی و اخلاقیات توجه کرده و احترام به مملکت و کشور خویش را در اولویت قرار دهیم.

ما کتابداران و اطلاع رسانان ایران، در راستای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی آموزشی و پژوهشی حرکت خواهیم کرد.
ما جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران به هویت و فرهنگ ایرانی عشق ورزیده و بدان ارج می نهیم.
ما کتابداران و اطلاع رسانان ایران، ضمن پذیرش و احترام به مالکیت معنوی، دفاع از اصول آزادی اندیشه و تشویق آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و عقاید را وظیفه اصلی خود قلمداد کرده و در چارچوب قوانین مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مخالفت خود را با هر گونه جریان غیر قانونی و سانسور اطلاعات اعلام کرده و در این راستا، از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهیم کرد.
ما کتابداران و اطلاع رسانان ایران، این اصل را باور داریم که رفاه عموم و منافع دولت ورای رفاه و منافع هر شخص، گروه یا نهاد و حزب است (انجمن کتابداری قم، 1387، 128).
2-31. مدیریت اخلاق در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
مدیریت اخلاق، بهینه سازی و ارتقای مستمر مسئولیت پذیری اخلاقی سازمان از طریق تدوین سند و خط مشیهای اخلاقی، طراحی و اجرای برنامه های ترویجی، نظارتی، ارزیابی و تشویقی است ( قراملکی، 1390: 210).
کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی اخلاقی صرفاً در مواجههه با مراجعان اخلاقی نیستند بلکه اخلاقی بودن بر همه فعالیت‌ها و همه ارکان آن سازمان (اعم از ساختار، شرح وظایف، منابع انسانی و حتی فناوری) پرتو می‌افکند و آنها را متمایز می سازد. سازمان های پیش گام در اخلاق، برای تحقق اخلاقیات سازمان، مدیریت اخلاق را به عنوان بخشی رراهبردی در سازمان تعریف کرده‌اند. ترویج اخلاق در کتابخانه‌ها محتاج فعالیت نظام مند، برنامه و مشارکت گروهی است. در تدابیر ساختاری در مدیریت اخلاق در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی می توان مواردی چون: حمایت مدیر عالی کتابخانه از برنامه های اخلاقی، تعیین سیاست‌های اجرایی بر پایه چشم انداز و برنامه‌های راهبردی کتابخانه، ایجاد یک کمیته مدیریت اخلاق در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و انتصاب یک مسئول اخلاق را نام برد.
کمیته اخلاقی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی مسئولیت های دارند شامل:
1) برگزاری نشستهای منظم جهت تحلیل مسائل اخلاقی و وضعیت اخلاقی در این سازمان، برخورد نظام مند با موارد اخلاقی شبهه ناک (نا مشخص) .
2) اطلاع رسانی به موقع، شفاف و کامل در خصوص منشور اخلاقی به همه اعضای سازمان.
3) بررسی همه مواردی که احساس می شود در آنها منشور زیر پا گذاشته شده است.
4) نظارت بر حسن اجرای سند اخلاقی در بخش های مختلف سازمان.
5) تشویق و تنبیه افراد.
6) بررسی موانع تحقق خط مشیهای اخلاقی در سازمان
7) بررسی و به روز کردن سند اخلاقی
8) ارائه گزارش به هیئت مدیره در خصوص عملکرد کمیته اخلاقی
9) ایجاد یک پست به عنوان وکیل مدافع اخلاقیات
2-32. مفهوم منشور اخلاقی
وارویک عقیده دارد منشور اخلاقیات سازمانی باید در بر گیرنده چهار مصلحت باشد: مصلحت عمومی، مصلحت حکومتی و قانونی، مصلحت سازمانی و حرفه ای، مصلحت فردی (کوراهی مقدم. 1380: 146-145)
منشور اخلاقی جانشین کار آمد کدها و آیین نامه های اخلاقی است. منشور اخلاق نوع رفتار مورد انتظار همه مدیران و کارکنان را بیان می کند و به عنوان ملاکی برای ممیزی اخلاقی هر گونه اقدامی در سازمان به کار می‌آید. اصول اخلاقی معیارهای فکری و رفتاری را فراهم می کند تا از طریق آنها کارکنان به مسوولیت و وظایف خود در مقابل سازمان، جامعه، حرفه، همکاران و مراجعان پی ببرند. آنها همچنین معیارهایی برای قضاوت در مورد عملکرد یا توجیه آن فراهم می کنند. ما بعنوان متخصص حرفه ای در مقابل کسانی که به آنها خدمت می کنیم مسوول هستیم و به عنوان شهروند وظیفه داریم که از دانش خاص خودمان برای خیر جامعه استفاده کنیم و به عنوان عضوی از خانواده بشریت، مسوولیت حفظ و حمایت از منزلت انسانی را بر عهده بگیریم(براتی علویجه. 1380: 353).  کارایی و اثر بخشی منشور اخلاقی سازمان مرهون وجود ویژگی‌های خاصّی در آن است:
1. منشور اخلاقی باید کامل باشد، منشورهای ناقص علاوه بر همه ایرادها و رخنه ها سبب مقاومت افراد در عملی کردن آن می گردد. کمال منشور اخلاق در گرو جامعیّت و فراگیری آن نسبت به حقوق همه افراد، نهادها و امور ذیربط است.
2. منشور اخلاقی باید قابل تحقق، عملی و قابل اجرا باشد.آرمان گرایی و تاکید افراط جویانه بر کمال و فراگیر بودن منشور سبب می شود که بجای قواعد کاربردی، شعارهای زیبا و غیر قابل تحقق به میان آید.
3. منشور اخلاق باید بر ملاک نهایی اخلاق به گونه ای مبتنی باشد که ارزش ذاتی و اصالت آن را حفظ کند. در نظام اخلاق دینی، ملاک نهایی اخلاق خدا است و رضایت و عدم رضایت خداوند شاخص فضیلت و رذیلت است.
4. مهمترین خصیصه منشور اخلاق عاری بودن از هر گونه ابهام است: راه یافتن هر گونه ابهامی منشور را از عملی بودن دور می سازد، زیرا دستورهای مبهم سبب حیرت و سرگشتگی افراد می شود.
5. ویژگی دیگر منشور اخلاق، ترتیب منطقی در بیان تعهّدات مسئولیتهای سازمان است. اولویت در مسئولیتهای اخلاقی که ناشی از اولویت در حقوق محیط است، باید در ترتیب مفاد منشور اخلاقی به منزله اصل مهم اخلاقی خود را نشان دهد.
6. سازگاری درونی منشور، منشور بر خلاف کد و آیین نامه به صورت شبکه ای از عناصر تدوین می شود که مناسبات هریک از عناصر به صورت منسجم تنظیم شده است. مجموعه‌ای آشفته از بایدها و نبایدها سبب حیرت و سرگشتگی افراد می شود (قراملکی.1382: 162-158). موکهرجی در تاریخ و فلسفه کتابداری می‌گوید: «یک نظام نامه اخلاقی تنها زمانی که در زندگی و فعالیتهای مردم جاری باشد مناسب و نیرومند است..»(موکهرجی، 1368: 18).
منشور اخلاقی کتابخانه تدوین می‌شود تا حقوق افراد در محیط داخلی و خارجی و مطالبات آنها از کتابخانه تعریف و از طرف کتابخانه به رسمیت شناخته شود به همین دلیل پایبندی استثناناپذیر نسبت به منشور اخلاقی کتابخانه مهمتر از هر امری است. پایبندی به اصول، بدون تردید، بیش از محتوای اصولاً اهمیت دارد. لزوم داشتن منشور اخلاق حرفه ای در بیشتر کشورهای دنیا احساس شده است جدیدترین این نظامنامه‌ها، منشور اخلاقی کتابداران آمریکا است که ترجمه آن در زیر آورده شده است.
2-33. تدوین بیانیه های اخلاقی
سازمان‌ها شیوه‌های مختلف در تدوین بیانیه اخلاقی دارند و به تبع این شیوه‌های گوناگون، نامهای متعددی نیز به میان آمده است: اصول اخلاقی، کد اخلاقی، منشور اخلاقی، عهد نامه اخلاقی، سند اخلاقی، مرام نامه اخلاقی، آیین نامه های اخلاقی و مانند آنها. جامع ترین بیانیه اخلاقی سازمان را سند اخلاقی می نامیم. این سند دو بخش اساسی دارد: منشور اخلاقی سازمان و عهدنامه اخلاقی کارکنان سازمان. این دو بخش در بسیاری از اصول ارزشی اشتراک دارند؛ برای مثال احترام، صداقت، امانت داری و رازداری اصول مشترکی است که در هر دو بخش سند اخلاقی حضور دارند. این اصول را می توان به صورت فهرست در آغاز بیانیه قرار داد. این اصول در واقع کلید واژه های سند اخلاقی است و آمدن آنها در آغاز سند نقش شعاری، تزئینی و ارائه فهرست اخلاقیات در سازمان دارد. البته بسنده کردن سازمان به همین اصول اخلاقی، خطا و مبتنی بر تحویلی نگری است، اما بیان آنها در آغاز سند اخلاقی مفید است.
به این ترتیب، سند اخلاقی از یک بخش مقدمه ای (اصول اخلاقی) و دو بخش اصلی (منشور اخلاقی سازمان و عهدنامه اخلاقی کارکنان) سازمان می یابد. سند جامع اخلاقی مفاهیم گوناگون اخلاقی دارد. تعریف عملیاتی، تحلیل مفهومی و بیان سنجه ها و نشانگرهای آنها می تواند در پایان سند پیوست شود. عده ای این مباحث را در پانوشت صفحات مربوط می آمورند. عهدنامه اخلاقی شامل مسئولیت‌ها و وظایف اخلاقی همه کسانی است که در سازمان شاغل‌اند. عهدنامه اخلاقی برخلاف منشور اخلاقی از آن افراد است. هر فردی در هر شغلی نسبت به کارفرما و سایر ذی نفعان و صاحبان حق، مسئولیت اخلاقی دارد. صاحبان مشاغل، امروزه، فراتر از سازمان به تدوین عهدنامه اخلاقی پرداخته اند و کتابخانه ها از آنجا که سازمانی مردم نهادند در این میان نقش موثری دارند.
سند اخلاقی به دلیل اهمیتی که دارد، محتاج بازنگری مستمر است تا متناسب با توسعه کسب و کار، فراگیر و کارا باشد. این سخن درست است که صرف تدوین سند اخلاقی سبب اخلاقی شدن سازمان نمی شود، اما اگر نتیجه گرفته شود که سند اخلاقی امری زایدی است، در دام مغالطه افتاده ایم. سند اخلاقی به منزله شرط لازم و نه کافی برای تحقق اخلاق در سازمان ضروری است ( قراملکی، 1390: 218-217). عهدنامه اخلاقی بیانیه ای فراگیر از مسئولیت اخلاقی منابع انسانی است. عهدنامه اخلاقی کتابداران و کارشناسان اطلاع رسانی شامل وظایف اخلاقی آنان در قبال کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی به منزله یک سازمان، کاربران و مسئولیت اخلاقی آنان در قبال حرفه کتابداری و اطلاع رسانی است. نگاه اخلاقی به سازمان اساس مسئولیت پذیری کارکنان نسبت به سازمان است. تلاش در افزایش بهره وری، ترجیح منافع سازمان بر منافع شخصی، تلاش برای افزایش خودشناسی لحظه ای، ذکر خیر از سازمان و دوری از غیبت کردن، حساسیت و شادابی نسبت به کامیابی سازمان از ابعاد مهم وفاداری کتابداران و اطلاع رسانان در قبال کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی است.
2-34. نظارت بر اجرای بیانیه اخلاقی
بیانیه های اخلاقی در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی کالای تزیینی نیست. آنها را برای عمل کردن تدوین می کنند. تحقق عملی ارزشهای اخلاقی در گرو نظارت مستمر بر میزان پایبندی همه بخشهای کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی بر تعهدات اخلاقی است. نظارت و ارزیابی سبب می شود موانع و آسیبهای موجود در بهینه سازی و ارتقای وضعیت اخلاقی شناسایی و رفع یا مهار شوند. همچنین از طریق نظارت و ارزیابی می توان موفقیت برنامه های ترویج اخلاق را سنجید و تتشویق افرادی که در مسئولیت پذیری اخلاقی بر دیگران پیشی جسته اند از آثار دیگر نظارت و ارزیابی است ( قراملکی، 1390: 218).
2-35. نمونه هایی از عهدنامه اخلاقی
2-35-1. عهدنامه اخلاقی انجمن کتابداری امریکا
به عنوان عضوی از انجمن کتابداری امریکا، بر این باوریم که قانونمندسازی اصول اخلاقی به عنوان راهنمای کاری کتابداران، متخصصان ارائه خدمات اطلاع رسانی، متولیان و کارکنان کتابخانه، موجبات شناخت عموم جامعه از فعالیت‌های کتابداری را فراهم خواهد ساخت. وقتی ارزش‌ها با منافع در تضاد باشند، مشکلات اخلاقی به وجود می‌آید. قوانین اخلاقی انجمن کتابداری امریکا، بیان کننده ارزش‌هایی است که بر عهده ما کتابداران است و البته مسئولیت‌های اخلاقی حرفه کتابداری را در این محیط اطلاعاتی در حال تغییر تعریف می‌کند. کتابداران به گونه‌ای چشمگیر، انتخاب، سازماندهی، حفاظت و انتشار اطلاعات را تحت تاثیر یا کنترل خود قرار می دهند. در یک نظام سیاسی دارای شهروندان آگاه، ما عضو حرفه‌ای هستیم که آشکارا، آزادی فکری و آزادی دسترسی اطلاعات را عهده دار است. لذا نسبت به جریان آزاد اطلاعات و عقاید و ارائه آن به نسل حاضر و آینده مسئولیت خاصی را بر دوش خود احساس می‌کنیم. اصول این قوانین عبارت‌اند از:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– ارائه عالی ترین سطح خدمات به کلیه کاربران کتابخانه از طریق سازماندهی مناسب منابع، همراه با تدوین خط مشیهای خدمت رسانی مناسب و دسترسی آسان و پاسخگویی مودبانه به تمام نیازهای کاربران بدون هیچ گونه چشمداشت.
– دفاع از اصول آزادی اندیشه و مقابله با کلیه تلاشهای مربوط به سانسور منابع کتابخانه
– حمایت از محرمانگی و حریم شخصی هر یک از مراجعه کنندگان کتابخانه در امور مربوط به جستجو، امانت و انتقال منابع اطلاعاتی
– احترام به حق مالکیت معنوی افراد
– برخورد نیکو و محترمانه با تمامی همکاران و تامین شرایط کاری مناسب جهت برآوردن کلیه نیازها مادی و منوی کتابداران شاغل در سازمانها
– اجتناب از اعمال علایق شخصی و ایجاد بار مالی بر دوش استفاده کنندگان کتابخانه، همکاران و سازمان.
– تفکیک بین اعتقادات شخصی و وظایف حرفه ای و خودداری از دخالت عقاید شخصی در اجرای اهداف سازمان یا چگونگی دسترسی به منابع اطلاعاتی.
– تلاش برای تعالی حرفه کتابداری، تشویق پیشرفت حرفه ای و جذب اعضای بالقوه حرفه به واسطه افزایش دانش و مهارتهای حرفه ای خود (انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه استان قم، 1387، 59-60).
2-35-2. عهدنامه اخلاقی انجمن کتابداری ایتالیا
بیانیه اخلاقی، بیانیه ای است که کتابدار را به عنوان یک حرفه مند در نظر می گیرد و بیانیه ای حقوقی یا قانونی به شمار نمی آید. اعضاء انجمن کتابداری ایتالیا، به عنوان ضامن {اجرایی} و راهنمای حرفه ای برای کتابداران و گروه های دیگر، موظف به تنظیم این بیانیه شده است. بیانیه اخلاقی کتابداران، به ایجاد استقلال حرفه می نجامد. این بیانیه اخلاقی، وظایف کتابدار در قبال مراجعه کننده و حرفه را در بر دارد.
1. وظایف در قبال مراجعه کننده
– کتابدار، دسترسی کاربر به اطلاعات و اسناد قابل دسترس را که منع قانونی ندارد، بدون هیچ گونه محدودیتی به عهده دارد.
– اطلاعات فراهم شده توسط کتابداران باید کامل، بی غرض و بی طرف (بدون سوءگیری) باشد، به عنوان نمونه، رها از دیدگاه ها، عقاید و ارزش های سیاسی و اقتصادی کتابدار باشد.
– کتابدار، در مدیریت کتابخانه و خدمات آن بر عموم، نباید هر قید و شرطی را در خصوص جنسیت، گروه های اخلاقی، ملیت، شرایط اجتماعی و افکار و عقاید مذهبی بپذیرد.
– کتابدار باید هر نوع سانسور و ممیزی مدارک فراهم آوری شده و سازماندهی شده و اطلاعات عرضه شده را رد کرده و با آن مخالفت نماید.
– کتابدار، باید محرمانه بودن مراجعه کننده، اطلاعات درخواستی، دریافتی و منابع اطلاعاتی مورد استفاده وی را تضمین کند.
– در اجرای وظایف حرفه ای، کتابدار نباید علایق و خواسته های خود را در نظر بگیرد و نباید منابع و اطلاعاتی را به کار گیرد که مطابق خواست و سلیقه خویش است.
– کتابدار موظف است که شخصاً و همچنین به شکل همکاری گروهی، شایستگی، کفایت و استقلال خدمات کتابخانه را به عنوان ابزار دموکراسی، ارتقا دهد.
2. وظایف در قبال حرفه

– کتابدار باید به حرفه احترام بگذارد و عمیقاً از سودمندی اجتماعی آن آگاه باشد.
– کتابدار باید چنان به دانش حرفه ای عمیق و گسترده مسلط باشد که وی را قادر به فراهم آوری خدمات سطح بالا، طبق شاخص های اجرایی تعریف شده و تشویق در به کارگیری از منابع نماید.
– دانش حرفه ای کتابداران، همواره و با جدیت، گرچه از طریق مشارکت در سازمانها و انجمن های کتابداری، باید در حال روزآمدی باشد.
– کتابدار، در فعالیتها و وظایف حرفه ای خویش و در ارتباط با همکاران، باید درستی، احترام و روحیه همکاری را مبنا قرار دهد.
3. وظایف نسبت به اطلاعات و مدارک
– کتابدار، کمک به بهبود و حفاظت اطلاعات و مدارک را به عهده دارد.
– کتابدار، ضمانت انتقال دانش را از طریق سازماندهی منطقی مدارک و فعالیت بیطرفانه و حرفه ای، عهده دار می باشد.
– کتابدار، آگاه به بافتی که در آن به فعالیت مشغول است، هم به صورت انفرادی و هم به صورت همکاری { با کتابدارن دیگر}، متعهد به یکپارچه سازی نظام های اطلاعاتی و رفع موانع جغرافیایی و سازمانی ای است که گردش اطلاعات و مدارک را به چالش می اندازد (انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه استان قم، 1387: 70-69).
2-36. پیشینه پ‍‍‍ژوهش
2-36-1. پیشینه پ‍‍‍ژوهش در ایران
امروزه در ایران بسیار به اخلاق حرفه ای توجه می شود و این مقوله سرآغاز تحول و توجه جدید در کتابداری ایران خواهد بود و می توان انتظار داشت که در آینده ی نزدیک، بحث ها، کارگاه ها و پژوهش های بیشتری در این زمینه شکل بگیرد. شاید بتوان گفت مهم ترین دستاورد در این مورد، تألیف کتاب ” اخلاق حرفه ای کتابداری و اطلاع رسانان” تدوین

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*