رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره نابهنجاری اقلام تعهدی

محافظه‌کاری منجر به اتکاءپذیری بیشتر اقلام تعهدی می‌گردد. از طرفی، ریچاردسون وهمکاران(2005)به طور تجربی نشان دادند که اتکاپذیری بیشتر اقلام تعهدی نیز پایداری اقلام تعهدی را در پیش بینی سود ها و بازده‌های سال بعد افزایش می‌دهد. وکیل (2011) بین این دو ارتباط برقرار می‌کند. یعنی، محافظه‌کاری، اتکاءپذیری اقلام تعهدی را تحت تاثیر و اتکاءپذیری اقلام تعهدی، پایداری اقلام تعهدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا همراه با محافظه‌کاری بیشتر با احتمال بیشتری اقلام دائمی را ارائه می‌کنند، زیرا اقلام تعهدی مثبت به اطمینان تحقق بیشتری نیاز دارندکه باعث می‌شود تا این اقلام تعهدی در پیش بینی سود سال بعد پایدارتر باشند. این موضوع باعث می‌شود تا الزامات نامتقارن قابلیت اتکاء و تاییدپذیریی که محافظه‌کاری ایجاد می‌کند، قابلیت اتکا و تاییدپذیری بیشتری برای سودها نسبت به زیان‌ها قائل شود. انتظار نمی‌رود تا محافظه‌کاری شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین را بهمان اندازه شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا تحت تاثیر قرار دهد زیرا،الزامات قابلیت اتکاء و تاییدپذیری بیشتر، برای اقلام تعهدی کاهنده سود که در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین عمومیت دارد، به مراتب کمتر ‌می‌باشند.
فرضیه 1: اعمال محافظه‌کاری، در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، پایداری اقلام تعهدی را بیشتر افزایش خواهد داد.
اسلون (1996) بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام رابطه منفی مشاهده نمود، این رابطه منفی را نابهنجاری اقلام تعهدی نامید و علت ایجاد چنین رابطه‌ای را وجود سرمایه‌گذاران بی تجربه در بازار عنوان کرد و اینگونه بیان نمود که سرمایه‌گذاران زمانی که انتظاراتشان را از سود شرکتها شکل می‌دهند، تمایل دارند تا پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع و پایداری جریانات نقدی را کمتر از واقع ارزیابی کنند و در واقع پایداری اقلام تعهدی را نسبت به جریان نقدی بیشتر پیش بینی می‌کنند و در این صورت، رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام ایجاد می‌شود و سبب می‌شود سهام به اشتباه قیمت گذاری شود. همان گونه که در فرضیه 1 فرض شد، پیش بینی می‌شود که با افزایش محافظه‌کاری در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا پایداری اقلام تعهدی افزایش یابد. اگر اقلام تعهدی بالا، پایدارتر شوند، آنگاه نابهنجاری اقلام تعهدی باید کاهش یابد، زیرا فرضیه ثبات رفتاری سرمایه‌گذار اسلون (1996) زمانی که اقلام تعهدی بالا پایدارترند قیمت گذاری اشتباه کمتری را، پیش بینی می‌کند.
فرضیه 2: اعمال محافظه‌کاری، در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، بازده سال بعد ناشی از اقلام تعهدی را بیشتر افزایش خواهد داد.
1-5- روش پژوهش
پژوهش حاضر از آنجایی که از یک‌سو هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین محافظه کاری، پایداری اقلام تعهدی و نابهنجاری اقلام تعهدی است و همچنین از سوی دیگر به دنبال افزودن به دانش کاربردی در این زمینه است، از نظر هدف کاربردی، و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی، از نوع همبستگی تحلیل رگرسیون چندگانه است.
1-5-1- روش گردآوری داده ها
اطلاعات و داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات پژوهش و مباحث نظری از منابع کتابخانهای و پایگاه های علمی و مقالات خارجی و داخلی جمعآوری شد. داده‌های مورد نیاز برای انجام این پژوهش عموماً با بهره گرفتن از نرم افزار ره آورد نوین، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و صورتهای مالی شرکتها بدست آمد.
1-5-2-روش‌های آماری مورد استفاده
در این پژوهش ، ابتدا نمونهی آماری از بین جامعه ی آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس شرایط ویژهای که در بخش جامعه و نمونه آماری ذکر شد، انتخاب گردیده و سپس به منظور محاسبات مربوط به فرضیات و آزمون آن‌ها از نرم افزارهای SPSS و Excel استفاده می شود. روش‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش، آمار توصیفی، رگرسیون، همبستگی، آزمون اف،(F.test) آزمون تی (T.test)و آزمون دوربین-واتسون خواهد بود.
1-5-3- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که از سال 1376 لغایت 1389 در بورس فعال بودهاند.
1-5-4- نمونه آماری
در این پژوهش نیز جهت تبیین رابطه محافظهکاری با پایداری اقلام تعهدی و نابهنجاری اقلام تعهدی از اطلاعات شرکت- سال استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش از نوع تلفیقی میباشد. نمونه مورد استفاده در این پژوهش با بهره گرفتن از روش حذفی انتخاب شده است. بنابراین شرکتها باید ویژگیهای زیر را داشته باشند تا عضو نمونه منظور شوند.
سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
شرکتهای عضو نمونه تا قبل از اسفند سال 1380 در بورس تهران پذیرفته شده باشند؛ برای محاسبه اندازه محافظهکاری به اطلاعات 10 ساله (1390- 1375) نیاز است.
به علت نیاز به بازدهی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، معاملات بازار سهام، شرکتها نباید بیشتر از 4 ماه وقفه زمانی داشته باشند.
شرکتها نباید جزء گروه های صنعت واسطهگری مالی مانند بیمه و بانک باشند. زیرا ماهیت فعالیت این گونه از شرکتها متفاوت از سایرین است.
اطلاعات موردنیاز برای هر یک از شرکتهای انتخابی در دسترس باشد.
پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط مذکور، تعداد 81 شرکت به عنوان نمونه باقی مانده است و با توجه به ماهیت تلفیقی داده ها، تعداد مشاهدات این پژوهش 405 سال- شرکت میباشد. البته برای آزمون رگرسیون 1-1 و 1-2 تعداد مشاهدات به علت نیاز به اطلاعات شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا و پایین، کاهش یافته است.
1-6- مدلهای پژوهش
1-6-1- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول پژوهش: بررسی ارتباط بین محافظهکاری و پایداری اقلام تعهدی
(1-1)
INCi,t+1 = α + π1CFOit + π2OACit + π3 CONSQit+ π4 (OACit*CONSQit)+ π5 HADit + π6(OACit*HADit)+π7 (CONSQit*HADit) + π8(OACit * CONSQit* HADit) + εi,t+1
INC: سود عملیاتی سال بعد
CFO: جریان نقد عملیاتی
OAC: اقلام تعهدی عملیاتی
CONSQ: اندازه محافظهکاری
HAD: متغیر دامی (ظاهری) برای اقلام تعهدی بالا ‌است که اگر شرکت به بالاترین چارک اقلام تعهدی تعلق داشته باشد برابر 1 و در غیر این صورت برابرصفر است.

1-6-2- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم پژوهش: بررسی ارتباط بین محافظهکاری و نابهنجاری اقلام تعهدی
(1-2)
SARi,t+1 = α + β1 DIVYit + β2 DIVY2it + β3 BETAit + β4 LnBTMit + β5 LnMVit + β6 LEVit+ β7 EYLD it + β8 NEYLDit + β9 CFOit + β10 OACit + β11 CONSQit + β12 (OACit*CONSQit) + β13 HADit + β14 (OACit*HADit) + β 15 (CONSQit*HADit) + β16 (OACit*CONSQit*HADit) + εi,t+1
SAR: بازده تعدیل شده بر مبنای اندازه سال بعد
DIVY: بازده سود سهام از تقسیم سود هر سهم بر قیمت بازار سهم بدست ‌می‌آید.
2DIVY: بازده سود سهام به توان 2
BETA: بتای مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
LnBTM: لگاریتم طبیعی ارزش دفتری به ارزش بازار
LNMV: لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام
LEV: اهرم که در این پژوهش یک بعلاوه اهرم مالی است و از تقسیم ارزش دفتری کل دارایی‌ها بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام برای شرکت i بدست می‌آید.
EYLD: نسبت سود به قیمت
NEYLD: شاخص سود منفی برای شرکتi واگر سود منفی باشد برابر یک و درغیر این صورت برابر صفر است.
CFO: جریان نقد عملیاتی
OAC: اقلام تعهدی عملیاتی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

CONSQ: اندازه محافظه‌کاری
1-7- تعریف واژهگان کلیدی
محافظهکاری: الزامات تاییدپذیری بیشتر برای اخبار خوب (سود) در مقابل اخبار بد (زیان) در صورتهای مالی و یا عدمتقارن الزامات تاییدپذیری برای سودها و زیانها است (واتس، 2003، باسو، 1997).
نابهنجاری اقلام تعهدی: رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام است. (اسلون، 1996)
سود عملیاتی سال بعد: سود ناویژه منهای هزینه های اداری، عمومی و فروش.
جریان نقد عملیاتی: جریان‌ خالص‌ ورود (خروج) وجه نقد ناشی‌از فعالیتهای‌ عملیاتی.
اقلام تعهدی عملیاتی: دارایی‌های جاری بجز وجه نقد منهای بدهی‌های جاری بجز مالیات پرداختنی و حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی.
اندازه محافظهکاری: اختصاص عدد به محافظه‌کاری محاسبه شده براساس مدل باسو در چهار طبقه.
بازده تعدیل شده بر مبنای اندازه سال بعد: برابر است با حاصل ضرب یک ساله یک بعلاوه بازده ماهانه هر شرکت منهای حاصل ضرب یک ساله بازده ماهانه پرتفوی متعلق به آن شرکت.
بازده سود سهام: برابر است با تقسیم سود هر سهم بر قیمت بازار سهم.
توان دوم بازده سود سهام: برابر است با بازده سود سهام به توان دو.
بتا: ریسک سیستماتیک سهام عادی که برابر است با کوواریانس بازده سهام و بازده بازار تقسیم بر بازده پرتفوی بازار .
لگاریتم طبیعی ارزش دفتری به ارزش بازار: ارزش دفتری عبارت است از مبلغ حقوق صاحبان سهام طبق اطلاعات حسابداری و ارزش بازار از حاصل‌ضرب تعداد سهام عادی شرکت در پایان سال در آخرین قیمت هر سهم در پایان سال بدست می‌آید.
لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام: ارزش بازار از حاصل‌ضرب تعداد سهام عادی شرکت در پایان سال در آخرین قیمت هر سهم در پایان سال بدست می‌آید.
نسبت سود به قیمت: در مورد سود از سود هر سهم که برای سال مالی اعلام می‌شود، و در مورد قیمت نیز ار قیمت هر سهم در پایان سال استفاده شده‌است.
اهرم :برابر است با یک بعلاوه اهرم مالی است .اهرم مالی نیز برابر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام است که در مورد بدهی از کل بدهی‌های شرکت منعکس در صورت‌های مالی و در مورد حقوق صاحبان سهام نیز از ارزش دفتری آن در پایان دوره استفاده شده است.
1-8- خلاصه فصل
در این فصل به ارائه کلیات پژوهش پرداخته شد و طرح کلی پژوهش مشخص گردید. موارد ذکر شده در بخش اول فصل شامل مقدمه و بیان موضوع پژوهش بود که علاوه بر بیان دیدگاه‌های متفاوت در خصوص رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی به تشریح کامل مساله پژوهش پرداخته شد. در سایر بخشها این فصل نیز به ببیان اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف اساسی پژوهش، فرضیه های پژوهش، روش‌شناسی و مدل پژوهش پرداخته شده است.
فصل دوم:
مروری بر ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه
این فصل از پژوهش به بررسی ادبیات و مبانی نظری پژوهش اختصاص دارد. فصل دوم ابتدا به معرفی و بیان محافظه‌کاری، تعاریف، دلایل و تبیین‌ها می‌پردازد. در این فصل انواع مدل‌ها و سنجه‌های محافظه‌کاری معرفی می‌گردد. سپس، نابهنجاری اقلام تعهدی و دیدگاه‌های مختلف آن ارائه می‌شود؛ و در بخش آخر به بررسی اثرات محافظه‌کاری به خصوص اثر آن بر پایداری سود و نابهنجاری اقلام تعهدی از دیدگاه تئوریک و بر مبنای پژوهش‌ها انجام شده توضیح داده می‌شود.
2-2- ادبیات نظری محافظه‌کاری
محافظهکاری یکی از ویژگیهای برجستهی گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر به خاطر رسواییهای مالی (در شرکتهایی مانند انرون و وردکام)، توجه بیشتری را به خود جلب نموده است و برخی مطالعات و پژوهشهای اخیر به طور ویژه بر محافظه کاری تمرکز نمودهاند. پژوهش‌ها تجربی اخیر در مورد محافظه کاری نشان میدهند که نه تنها رویه های حسابداری محافظه‌کارانه است؛ بلکه در کشورهای انگلیسی زبان طی 30 سال گذشته این رویه ها محافظه کارانهتر شده است. این نتایج شگفتانگیز با مخالفت آشکارِ بسیاری از قانون‌گذاران بازارهای سرمایه، تدوین‌کنندگان استاندارد و دانشگاهیان روبرو شده است؛ ولی بقای طولانی مدت محافظه کاری و دوام آوردن آشکار آن در برابر انتقاد، مقتدرانه نشان میدهد که منتقدان منافع بااهمیت آن را نادیده انگاشتهاند. اگر قانون‌گذاران و تدوینکنندگان استانداردِ منتقد، بدون درک منافع محافظه کاری در حذف آن تلاش کنند؛ استانداردهایی ایجاد خواهد شد که بطور جدی برای گزارشگری مالی زیانبار است (واتس، 2003، آزاد، 1388). با توجه به اهمیت محافظه‌کاری به عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی، پژوهشگران دلایل و تبیینهایی را برای آن ارائه نموده و اثرات آن را بررسی کردهاند.
2-2-1- تاریخچه محافظه‌کاری
در حسابداری، محافظه‌کاری مفهومی است که سابقهای طولانی دارد. باسو (1997) معتقد است که محافظه‌کاری طی قرنها تئوری و عملِ حسابداری را تحت تاثیر قرار داده است. ثبتهای تاریخی اوایل قرن پانزدهم میلادی دربارهی معاملات مشارکتی و تضامنی نشان میدهند که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه‌کارانه بوده است. مفهوم محافظه‌کاری زمانی ایجاد شد که ترازنامه مهمترین و اغلب تنها صورت مالی بود و اجزای سود یا سایر نتایج عملیات به ندرت در خارج از شرکت‌ها ارائه میشد. اولین کاربرد صورت‌های مالی برای بانکداران و دیگر اعتبار دهندگان بوده است. انگیزهی آن‌ها از کاربرد محافظه‌کاری اطمینان از آن بوده که سرمایه گذاریشان به گونهای مناسب حفظ خواهد شد. از این‌رو کمنمایی خالص دارایی‌ها مطلوب، و حتی شرافتمندانه بود؛ زیرا باعث ایجاد حاشیهی ایمنی برای وامها میشد (هیات استانداردهای حسابداری مالی، 1980). استرلینگ (1970) محافظه‌کاری را موثرترین اصل ارزشیابی در حسابداری میدا‌ند. پژوهش‌ها تجربی اخیر در مورد محافظه‌کاری نشان میدهند که نه تنها رویه های حسابداری محافظه‌کارانه است، بلکه در کشورهای انگلیسی زبان طی 30 سال گذشته این رویه ها محافظه کارانهتر شده است. این نتایج شگفتانگیز با مخالفت صریح بسیاری از قانون‌گذاران بازارهای سرمایه، تدوین‌کنندگان استاندارد و دانشگاهیان روبرو شد؛ ولی بقای طولانی مدت محافظه‌کاری و دوام آوردن آشکار آن در برابر انتقاد، مقتدرانه نشان میدهد که منتقدان منافع بااهمیت آن را نادیده انگاشتهاند. اگر قانون‌گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردِ منتقد، بدون درک منافع محافظه‌کاری در حذف آن تلاش کنند، استانداردهایی ایجاد خواهد شد که بطور جدی برای گزارشگری مالی زیانبار است (واتس، 2003).
2-2-2- علل وجودی محافظه‌کاری در حسابداری
حسابداری اغلب در کنار حسابرسی به منظور محدود کردن مدیران از اعمال نظر بیش از اندازه در مصرف منابع تحت اختیار آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در طی قرن‌ها، حسابداری در تقسیم بازده میان گروه‌های مختلف درگیر با شرکت استفاده شده است. از این جمله، استفاده از آن در قرارداد پاداش مدیریت که مربوط به تخصیص بازدهی است. همچنین برای تعیین مقادیر قابل تخصیص به دارندگان حقوق در شرکت نیز از حسابداری استفاده شده است. توزیع سود نقدی بر مبنای سود حسابداری به طور اختیاری در اساس نامه‌های شرکت‌ها در اوایل قرن نوزده، زمانی که شرکتها شروع به استقراض کردند، قرار می‌گرفته است.
در پایان قرن نوزده در انگلیس و در پایان دهه اول قرن بیست در آمریکا حسابداری به شکل جدید خود رشد نمود. جریان نقدی از طریق اقلام تعهدی به منظور به دست آمدن سود حسابداری در شکل امروزی خود تعدیل شد. شرکت‌های حسابرسی حرفه‌ای نیز ظهورکردند. در سال 1900 اکثر شرکت‌هایی که در بورس سهام لندن لیست شده بودند توسط حسابرسان، حسابرسی شدند ولو اینکه هیچ الزام قانونی برای چنین حسابرسی وجود نداشت. محافظه‌کاری به تدریج تبدیل به یک بخش درونی حسابداری در ادامه این قرن شد که به نظر یکی از کاربردهایش مربوط به قراردادهای تقسیم بازدهی میان دارندگان حقوق و ادعاهای متفاوت شرکت بود.
اولین موسسات حسابرسی عمومی انگلیس به عنوان امنا در ورشکستگی شناخته شدند. در هنگام تسویه ورشکستگی، حسابداران همه زیان‌ها را قبل از توزیع سود شناسایی ‌می‌کردند. هدف اطمینان از این مورد بود که در تسویه ابتدا به افرادی که در تسویه اولویت دارند پرداخت صورت گیرد. عجیب نیست که حسابداران از محافظه‌کاری در شرکت‌های در حال تداوم فعالیت، مخصوصا ب

پاسخی بگذارید