رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره استانداردهای حسابداری-پایان نامه آماده

Businessman drawing a rising arrow over blue background

همانند سهام‌داران، مدیر تنها هنگامی در بازده سهیم است که بازده ویژهای کسب شود؛ از این‌رو، وی به قسمتهایی از توزیع بازده علاقهی بیشتری دارد. همانگونه که ممکن است سهام‌داران برای توزیع سود به بیشنمایی سود علاقهمند باشند؛ مدیر نیز برای بیشنمایی سود به منظور دریافت و افزایش مزایایش، در طرح مبتنی بر سود، انگیزههایی دارد. افزون بر این، مدیر دارای دورهی تصدی محدود و همانند سهام‌داران، مسئولیت محدود است. پس از انفصال مدیر از خدمت در شرکت، بازیافت اضافه پرداخت مزایای جبران خدمات، بسیار مشکل است. این امر برای مدیران انگیزهی استفاده از اطلاعات نامتقارن دربارهی جریانهای نقدی آتی را برای بیشنمایی سود و انتقال ثروت از سهام‌داران ایجاد میکند. محافظهکاری، توانایی مدیران را در استفاده از اطلاعات برای بیشنمایی سود، ایجاد چنین انتقال ثروتی و زیان‌های ناشی از این فرایند، میکاهد (همان ماخذ).
2-2-5-2- تبیین دعوای حقوقی
دعوای حقوقی مبتنی بر قوانین اوراق بهادار نیز انگیزهی دیگری برای محافظهکاری است؛ چرا؟ چون هنگامی که سود و خالص داراییها بیشنمایی میشوند؛ احتمال اقامهی دعوی بر علیه مدیران و حسابرسان شرکت،بیشتر از موقعی است که آن‌ها کمنمایی میشوند. از آنجا که هزینه های مورد انتظار دعوی حقوقی ناشی از بیشنمایی، بیشتر از کمنمایی است؛ مدیریت و حسابرسان انگیزه دارند تا ارزشهای محافظهکارانه را برای سودها و خالص داراییها گزارش کنند.
برخلاف تبیین قراردادی برای محافظهکاری، کاربرد تبیین دعوی حقوقی در ایالات متحده تازگی دارد. کوتاری ودیگران در سال 1988 خاطر نشان ساختند که دعاوی حقوقی مبتنی بر قوانین اوراق بهادار تا قبل از سال 1966 نادر بوده است (واتس، 2003).
2-2-5-3- تبیین مالیات بردرآمد
سود مشمول مالیات و روش های محاسبه آن با سود گزارش شده رابطه دارد و بر نحوهی محاسبهی آن موثر است. رابطه بین سود مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزهی معوق کردن سود و در نتیجه معوق کردن پرداخت مالیات و کاهش ارزش فعلی مالیات را فراهم میسازد. بطور کلی، این انگیزه نیز همانند قراردادها منجر به کمنمایی خالص داراییها میشود.
رابطه بین سود گزارش شده و سود مشمول مالیات، در تعدادی از شرکتهایی که به تازگی در جستجوی بازیافت اضافه پرداختهای مالیاتی هستند (مانند شرکت وردکام)، به روشنی دیده میشود. این موارد در مسیری مخالف با ایجاد محافظهکاریِ ناشی از مالیات در روش های گزارشگری، قرار دارند؛ ولی باید توجه داشت که در موارد تقلب، ملاحظات گزارشگری نسبت به ملاحظات مالیاتی پیشی میگیرند (واتس، 2003).
2-2-5-4- تبیین قانونی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون‌گذاری نیز انگیزههایی را برای محافظهکارانه بودن صورتهای مالی شرکتها ایجاد میکند. به نوشتهی واتس زیانهای ناشی از داراییهایی که بیشتر از واقع ارزشیابی شدهاند و سودی که بیشنمایی شده است؛ نسبت به سودهای صرفنظر شده به خاطر داراییهایی که کمتر از واقع ارزشیابی شدهاند، یا سودی که کمنمایی شده است؛ در فرایند سیاستگذاری حسابداری مشهودتر و کاربردیتر است. این پدیده انگیزهی محافظهکارانه بودن را برای قانون‌گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردها فراهم میسازد و سبب شده است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار طی سی سال اولیهی فعالیتش ارزشیابی رو به بالای داراییها را ممنوع نماید (واتس، 1977).
با وجود انگیزههای قانونی برای محافظه کاری، به نظر میرسد که در سالهای اخیر، گهگاه تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری این انگیزهها را نادیده گرفتهاند. برخی از اقدامات اخیر آن‌ها و پیامهایشان بیطرفی را مطلوب قلمداد کرده و با هرگونه جانبداری مخالف است. بیانیهی مفاهیم شمارهی دو هیات استانداردهای حسابداری مالی (1980) این موضع را برگزیده است؛ و برخی از استانداردهای حسابداریِ جدید با جانبداری از محافظه کاری ناسازگار به نظر میرسند (واتس، 2003).
2-2-6- محافظه‌کاری مشروط و نامشروط
همان طور که گفته شد، باسو (1997) محافظه‌کاری را به صورت زیر تعریف نموده است:
محافظه‌کاری عبارتست از تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه ها، که منجربه کمنمایی سود و داراییها میشود.
این تعریف بیانگر محافظه‌کاری مشروط است. در پژوهش‌ها اخیر، محافظه‌کاری را به دو نوع تقسیم کردهاند: نوع نخست، محافظه‌کاری پیش رویدادی است که محافظه‌کاری مستقل از اخبار و محافظه‌کاری نامشروط نیز خوانده شده است. محافظه‌کاری پیش رویدادی از به کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی میشود که سود را به گونهای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، میکاهند. برای مثال، شناسایی بلادرنگ مخارج تبلیغات و پژوهش و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریانهای نقدی آتی مورد انتظار آن‌ها مثبت باشد، از این نوع است. نوع دیگر محافظه‌کاری، محافظه‌کاری پس رویدادی است که محافظه‌کاری وابسته به اخبار، محافظه‌کاری مشروط و عدم تقارن زمانی سود نیز خوانده شده است. محافظه‌کاری پس رویدادی به مفهوم شناسایی به موقعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال قاعدهی اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیان‌های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی، از این نوع هستند. به طور کلی، اصول حسابداری شناسایی کاهش یا اخبار بد دربارهی موجودی کالا، سرقفلی و زیان‌های احتمالی را ایجاب میکنند؛ اما شناسایی افزایش ناشی از شناسایی اخبار خوب را منع میکنند (پای و همکاران، 2005). محافظه‌کاری مشروط برای اولین بار توسط باسو (1997) به عنوان جنبهای مهم از محافظه‌کاری مطرح گردید (رایان، 2006).
انگیزهی اصلی برای محافظه‌کاری نامشروط، سختی ارزیابی دارایی‌ها و بدهیها است. انگیزهی اصلی برای محافظه‌کاری مشروط، خنثی کردن انگیزههای مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداریِ دارای جانبداری رو به بالا در موقعی که رویدادهای نامناسب اتفاق افتاده، است. انگیزههای مشابهی نیز برای این دو نوع محافظه‌کاری وجود دارد، برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایه گذاران موجب میشود اثر منافعی که آن‌ها از سود کسب میکنند کمتر از آسیبهایی باشد که از زیانی با اهمیت مشابه میبینند. این دو، مفاهیم مشابهی نیز دارند که مهمتر از همه، فزونی ارزش بازار خالص دارایی‌ها به ارزش دفتری آن‌ها است (بیور و رایان، 2004).
بیور و رایان اظهار کردهاند که محافظه‌کاری پیش رویدادی در دوره های قبلی، پیشانجام محافظه‌کاری پس رویدادی دوره های بعدی است. یعنی، اگر شرکتی در هزینه کردن مخارجی در یک دوره محافظه‌کاری پیش رویدادی داشته باشد، در ترازنامهاش چیزی به حساب دارایی منظور نشده تا در آینده، در پاسخ به اخبار بد کاهش دهد. به بیان ساده، اگر محافظه‌کاری پیش رویدادی منجر به عدم شناسایی یک دارایی در دوره های گذشته شده باشد، اخبار بد ناشی از کاهش ارزش این دارایی نمیتواند در سود دورهی جاری شناسایی شود. درمقابل، فرض کنید شرکتی دارای محافظه‌کاری پیش رویدادی نیست و مخارجی را در یک دوره به عنوان دارایی ثبت نماید؛ پس اگر در یکی از دروههای آتی اخبار بد دربارهی منافع این دارایی ایجاد شود، انتظار بر این است که در آن دوره، بر مبنای حسابداریِ کاهش ارزش دارایی، محافظه‌کاری پس رویدادی مشاهده شود (پای و همکاران، 2005).
2-2-7- محافظه‌کاری و عنوان جانبداری
هیات استانداردهای حسابداری مالی محافظه‌کاری را گونهای از جانبداری میداند که با دیگر خصوصیات مطلوب گزارشگری مالی از جمله ارائه منصفانه، بیطرفی و قابلیت مقایسه در تضاد است. آشکارترین جانبداریِ قابل مشاهده در صورتهای مالی، کم نمایی خالص داراییها نسبت به ارزش بازار آن‌ها است.
در بسیاری از موارد، قاعدهی اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار به عنوان مثالی از محافظه‌کاری نقل شده است. مفهوم این قاعده، تلاش برای محدود کردن هزینه های اضافی (علاوه بر زیان کاهش ارزش، ناشی از عدم شناسایی این زیان) است. معمولا چنین تفسیر میشود که این قاعده کاهش داراییها به ارزش اقل بهای تمام شده یا بازار را الزامی میکند و مبلغ کاهش، به همین اندازه محدود میشود. از این‌رو، به کارگیری این قاعده تلاشی است برای محدود کردن جانبداری که با محافظه‌کاری همراه است (پرایس، 2005).
2-2-8- جایگاه محافظه‌کاری در مفاهیم نظری حسابداری
هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا FASB)) در سلسله مراتب ویژگی‌های کیفی اطلاعات از محافظه‌کاری حسابداری ذکری به عمل نیاورده، اما در فهرست مفاهیم حسابداری بیانیه شماره دو محافظه‌کاری را به عنوان یک میثاق مطرح نموده و محافظه‌کاری را واکنشی احتیاط آمیز در مقابل ابهامات موجود تلقی کرده است.
هیئت استانداردهای حسابداری انگلستان(ASB) ، محافظه‌کاری را در سلسله مراتب خصوصیات کیفی اطلاعات واردساخته است.
بیانیه مشترک IASB و FASB ، در سال 2006 میلادی هیات بین المللی استانداردهای حسابداری (IASB) و هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا مقاله مشترک مباحثی خود را در زمینه چارچوب نظری گزارشگری مالی را منتشر کرد. هدف از این مقاله ی مباحثی، نزدیک کردن چارچوب نظریFASB وIASB است. این مقاله مشترک در دو بخش شامل(الف)هدف گزارشگری مالی و(ب) ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی ارائه شده است.
طبق نظر کمیته مشترک، ویژگی‌های کیفی گزارشگری اطلاعات مالی، موثر بر تصمیم گیری، از اجزای زیر تشکیل می‌شود.
1) مربوط بودن شامل، ارزش پیش‌بینی کنندگی و تایید کنندگی جریان وجه نقد آتی.
2) قابلیت مقایسه شامل، ثبات رویه
3) قابل فهم بودن
4) ارائه منصفانه شامل،قابلیت اثبات،کامل بودن و بی طرفی
بی طرفی که یکی از خصوصیات ارائه منصفانه اطلاعات مالی، از نظرکمیته مشترک است،و عبارت است از عدم تمایل به تشخیص قبل از موعد وقایع و یا انگیزه اتخاذ رفتار بخصوص در مقابل آن‌ها. کمیته مشترک در مقاله مباحثی خود،محافظه‌کاری حسابداری را از ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی خارج کرده است و به نظر میرسد که دلیل این امر مغایرتی است که بین محافظه‌کاری حسابداری و بی طرفی وجود دارد.
هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی در اگوست سال 2007 در ارائه ارزش منصفانه (تعاریف و نحوه اندازه گیری ارزش منصفانه)در بند 9 اشاره می‌کند که محافظه‌کاری حسابداری جزء ویژگی‌های خصوصیات کیفی اطلاعاتی حسابداری نمی‌باشد.
در کشور ما، کمیته فنی سازمان حسابرسی، در پیوست استانداردهای حسابداری ایران، در بخش مفاهیم نظری گزارشگری، محافظه‌کاری را با لفظی دیگر یعنی احتیاط به رسمیت ‌می‌شناسد و آن را بعنوان یکی از اجزای خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن معرفی ‌می کند .
2-2-9- استانداردهای حسابداری ایران و محافظه‌کاری
در استانداردهای حسابداری ایران نیز کاربرد ویژگی محافظه کا ری به‌ طور کامل مشهود است. به گونه ای که بر طبق این استانداردها شرط اصلی شناسایی درآمد، محتمل بودن جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با معامله به درون واحد تجاری است؛ بنابراین تا زمان حصول اطمینان از نزدیک شدن درآمد به جریان‌های نقدی، نباید اقدام به شناسایی آن نمود. این در حالی است که اگر واحد تجاری متحمل مخارجی شود که در ارتباط با منافع اقتصادی آتی آن ابهام قابل‌ ملاحظه ای وجود داشته باشد، آنگاه باید مخارج مزبور را در دوره وقوع هزینه نماید. به‌ عبارت دیگر، استاندارد برای شناسایی درآمد و دارایی معیارهای سخت گیرانه تری نسبت به هزینه و بدهی تدوین نموده است . نمونه‌هایی از کاربرد محافظه کاری در استانداردها حسابداری عبارتند از: بند 24 استاندارد حسابداری شماره 9‌،« پیمان‌های بلندمدت»، بند 40 استاندارد حسابداری شماره 11،« دارایی‌های ثابت مشهود»، بند 4 استاندارد حسابداری شماره 8، « حسابداری موجودی مواد و کالا»، بندهای 29 و 31 و 34 استاندارد حسابداری شماره 17، « دارایی‌های نامشهود».
بنابراین، برمبنای استانداردهای موجود، انتظار داریم که اقلام صورت‌های مالی شرکت‌ها به نحو محافظه کارانه شناسایی و گزارش شود.
2-2-10- انتقادات از محافظه‌کاری
تأثیر محافظه‌کاری بر رویه‌های حسابداری هم قدمت زیادی داشته و هم اینکه بسیار بااهمیت بوده است. محافظه‌کاری قرن‌ها است، که تئوری و رویه‌های حسابداری را تحت تأثیر قرار داده است. قراین تاریخی به جا مانده از شرکت‌های تجاری در قرن پانزدهم میلادی حکایت از آن دارد، که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه‌کارانه بوده است (باسو،1997).
محافظه‌کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن زمان‌ها ارباب تیول اداره املاک خود را به مباشر ‌می‌سپردند، به زودی مباشر دریافت، که داشتن موقعیتی محافظه‌کارانه تمهیدی برای حفاظت از خود است. محتاطانه تر این بود، که افزایش ارزش دارایی‌ها را پیش‌بینی نکنند زیرا، اگر افزایش‌ها به عینیت در نمی‌آمد، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکت‌ها از سوی سرمایه گذاران مطرح ‌می‌شد، غالباً حسابرسان به عنوان خوانده به دادگاه‌ها کشانده ‌می‌شدند. از آن پس حسابرسان دریافتند، که بر مبنای صورت‌های مالی محافظه‌کارانه، هرگز دعوایی علیه آن‌ها اقامه نمی‌شود و فقط ارائه بیش از واقع سود ویژه و سرمایه است، که موجب چنین امری ‌می‌گردد. در آمریکا، بانکداران از منتقدترین استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و خواستار رویکردی محافظه‌کارانه بودند. یقیناً تجربه سال‌های 1920 میلادی و از پی آن سقوط بازار سهام، تمایل به محافظه‌کاری را استحکام بخشید (مجتهد زاده، 1380).
استرلینگ (1970) محافظه‌کاری را به عنوان مؤثرترین اصل ارزشیابی در حسابداری ارزیابی می‌کند. استرلینگ(1970) ‌می‌گوید، هر گاه محافظه‌کاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته باشد، بر آن چیره می‌شود. مثال‌هایی در این زمینه در جدول (1-2) آمده است.
جدول (1-2): نمونه‌هایی از تضاد بین محافظه‌کاری با اصول حسابداری (مجتهدزاده، 1380)

روش محافظه‌کاری
اصل حسابداری نفی شده
اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
اصل بهای تمام شده
مبنای اقساطی شناخت درآمد (بر اساس وجه نقد دریافت شده)
شناخت درآمد فروش
هزینه کردن تحقیق و توسعه
اصل تطابق
تغییر از بهای تمام شده به اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
اصل ثبات رویه
کمتر از واقع بیان کردن ارزش دارایی‌ها
اصل افشا
قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار برای موجودی‌ها (بولتن پژوهش‌ها حسابداری شماره (43)، کمیته تدوین رویه‌های حسابداری، 1953) یک نمونه از محافظه‌کاری است. نمونه‌های دیگر عبارتند از: تسریع در شناسایی تغییرات در برآوردهای بهای تمام شده، به ازای زیان‌های پیش‌بینی شده در قراردادهای بلندمدت. البته اگر این تغییرات منتج به افزایش سودهای آتی شوند، نیازی به تسریع در شناسایی آن‌ها نیست(بولتن پژوهش‌ها حسابداری شماره (45)، کمیته تدوین رویه‌های حسابداری، 1955). شناسایی نامتقارن نتایج آتی مورد انتظار از عملیات غیر مستمر (بیانیه 30، هیأت اصول حسابداری، 1973) و اعمال کاهش ارزش دارایی‌های فیزیکی به منظور منعکس کردن منسوخ شدگی یا آسیب دیدگی این دارایی‌ها و عدم اعمال تجدیدنظر به منظور افزایش ارزش آن‌ها (بیانیه شماره 6 کمیته تدوین رویه‌های حسابداری، 1965). بنابراین ‌می‌توان محافظه‌کاری را حاصل شناسایی به هنگام اخبار بد نسبت به اخبار خوب دانست. باسو(1997) با بهره گرفتن از این دیدگاه معیاری را به منظور اندازه گیری محافظه‌کاری در گزارشگری مالی تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود معرفی نمود، که مبتنی بر یک دیدگاه سود و زیانی بود. در مقابل برخی، محافظه‌کاری را در سطح گسترده تری به عنوان تمایل حسابداران برای انتخاب روش‌هایی از حسابداری می‌دانند که منجر به گزارش ارزش‌های کمتری برای سهام سهام‌داران می‌شود. محافظه‌کاری بیانگر این است، که «ترجیحاً باید حداقل ارزش دارایی‌ها و درآمدها و حداکثر ارزش بدهی‌ها و هزینه‌ها، گزارش شود. معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام مبتنی بر همین دیدگاه است .
پژوهش‌ها اخیر در مورد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*