رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد کارکردهای اجرایی-پایان نامه آماده

Random paper arrows.

ی عوامل احتمالی آغاز می کند که می تواند بر نتیجه یک مسئله تاثیر بگذارد و فرضیه خاصی را به بار آورد که آن را به طور منظم آزمایش کند(برک،ترجمه سید محمدی،1385).

حافظه کاری: توانایی نگهداری اطلاعات در ذهن حین تکالیف پیچیده.توانایی استفاده از تجارب قبلی برای موقعیت های فعلی و استفاده از راهبرد های حل مسئله برای آینده نیز با حافظه کاری در ارتباط است(داوسون و گوایر،2004).
به طور کلی مطالعه کارکردهای اجرایی کارمشکلی است یکی از مسایل اساسی در مطالعه کارکرد های اجرایی ناخالص بودن این کارکردهاست (دنکل،1994؛ رابیت، 1997؛به نقل از اسلاس،2006).برای اینکه کارکردهایی اجرایی خود را نشان دهند ما مجبوریم که توانایی هایی مانند توانایی کلامی، سخن گفتن یا توانایی های دیداری فضایی دیگر را مورد توجه قرار دهیم همچنین کارکردهایی اجرایی پیچیده هستند و نیازمند شناخت چندگانه هستند(ناخالص اند)(دیموند به نقل از اسلاس،2006).عملکرد افراد در کارکردهایی اجرایی نمی تواند تنها به وجود و عدم وجود کارکردهایی اجرایی نسبت داده شود.زمانیکه بین عملکرد در کارکردهای اجرایی و عملکرد در سایر تواناییهای شناختی رابطه ایی مشاهده می شود، این که مسئله روشن نیست که آیا این رابطه مربوط به کارکردهای اجرایی یاست یا نه؟
از آنجا که کارکردهای اجرایی حوزه وسیعی از عملیات شناختی فراشناختی فرد را مورد بررسی قرار می دهد و این حوزه ها به طور گسترده در توانایی های مختلف فرد مانند فرایندهایی روانشناختی مسئول کنترل هشیاری ، عملکرد در مدرسه و و فرایندهای تفکر در ارتباط هستند.و نقص در هر یک از این کارکردها مانع از آن می شود فرد عملکرد مناسبی داشته باشد.
در این پژوهش ما بر آن شدیم به مقایسه سه مولفه از کارکردهای اجرایی شامل برنامه ریزی – سازمان دهی ،حافظه کاری و استدلال با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان بپردازیم.
3-1. اهمیت و ضرورت پژوهش
پژوهش در مسایل آموزش و پرورش مانند پژوهش در امور دیگربرای کسب دانش و حل مسایل و معضلات ناشناخته است. بنابراین بررسی مسایل و مؤلفه های تحقیق حاضر می تواند برنامه ها و تصمیم گیری های آموزشی را دقیق تر و منطقی تر نماید.در رابطه با اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر، می توان با بررسی پیشینه ی پژوهش به این نتیجه رسید که این مطالعه، اولین پژوهش برای یافتن ارتباط میان کارکردهای اجرایی و خود تنظیمی در بین دانش آموزان داخل کشور می باشد. بنابراین این تحقیق کوششی است برای روشن ساختن اشتراکاتی که بین این دو متغیر وجود دارد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بسیاری از تحقیقات به این نکته اشاره داشته اند که بد رشد یافتگی کارکرد های اجرایی با اختلالات تحولی دورا ن کودکی ارتباط بسیار نزدیکی دارد.
یکی از دلایل تحقیق حاضر این است که آموزش و پرورش باید یادگیرندگان را آموزش دهد که خود از پس مشکلات خود برآیند و از توانایی ها و استعدادهای خود در موقعیت های گوناگون استفاده و آنها را با توجه به چالش ها و فرازها تنظیم کنند که این همان خود تنظیمی است، یعنی خود را با موقعیت های گوناگون وفق دهند.
تحقیقات انجام گرفته در زمینه کارکردهای اجرایی در تعلیم و تربیت بیشتر در زمینه ناتوانایی های یادگیری ، بیش فعالی و کمبود توجه بوده، تحقیق حاضر بر آن است که با ادغام اطلاعات موجود، آنها را گسترش داده و به بررسی رابطه ی سه مولفه از کارکردهای اجرایی شامل برنامه ریزی – سازمان دهی، حافظه کاری و استدلال با یادگیری خود تنظیمی بپردازد. حال باید سعی نظام آموزش و پرورش بر این باشد که مؤلفه های تاثیرگذار و بهبود دهنده ی خودتنظیمی را شناسایی کند و آنها را در برنامه های آموزشی خود بگنجاند، تا دین خود را نسبت به یادگیرنده گان ادا نماید. و ازلحاظ نظری باعث افزایش دانش و آگاهی نظام های آموزش و پرورش (مخصوصاَ نظام آموزش و پرورش ایران) شود، و معلمان نیز با توجه به افزایش آگاهی خود در زمینه مؤثر بودن کارکردهایی اجرایی در یادگیری دانش آموزان مخصوصاَ در زمینه یادگیری های خود تنظیمی بتوانند جهت آموزشِ خود را به طرف این آموزش ها وفق دهند بنابراین لازم است تحقیقاتی در این زمینه انجام شود و یافته های آن هر چند کوچک در نظام آموزش و پرورش راهگشا باشد.
این انتظار وجود دارد که پژوهش حاضر نظریه های کاربردی آموزشی و اطلاعات سودمندی را فراهم کند و راهنمای مفیدی برای دانش آموزان و معلمان بوده و راهگشای پژوهش های جدید در این زمینه گردد.
4-1. اهداف پژوهش
الف) هدف اصلی
مقایسه کارکردهای اجرایی سازمان دهی- برنامه ریزی استدلال و حافظه کاری باسطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر کوهدشت می باشد تا راهبردهای لازم جهت بهبود این فرایندها و افزایش سطح خود تنظیمی دانش آموزان به کار گرفته شود.
ب) اهداف فرعی
محقق بر آن است تا:
مقایسه کارکرداجرایی استدلال در دانش آموزان با میزان یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان
مقایسه کارکرد اجرایی برنامه ریزی – سازماندهی با سطوح یادگیری خود تنظیمی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان
مقایسه کارکرد اجرایی حافظه کاری با میزان یادگیری خود تنظیمی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان
5-1. فرضیه های پژوهش
الف) فرضیه اصلی
بین مولفه های کارکردهای اجرایی(استدلال،برنامه ریزی- سازماندهی و حافظه کاری) دانش آموزان با یادگیری خودتنظیمی تفاوت وجود دارد.
مولفه های کارکردهای اجرایی (استدلال،برنامه ریزی- سازماندهی و حافظه کاری) یادگیری خود تنظیمی را پیش بینی می کند.
ب. فرضیات فرعی
1. بین کارکرد اجرایی استدلال در دانش آموزان با یادگیری خود تنظیمی تفاوت وجود دارد.
2. بین کارکرد اجرایی برنامه ریزی – سازما ندهی در دانش آموزان با یادگیری خودتنظیمی تفاوت وجود دارد.
3. بین کارکرد اجرایی حافظه کاری در دانش آموزان با یادگیری خود تنظیمی تفاوت وجود دارد.
6-1.تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
الف) تعاریف نظری
مؤلفه هایی از کارکرد های اجرایی که در این پژوهش مد نظر بوده است عبارتند از :
برنامه ریزی:
شامل توانایی تدوین نقشه ی راه برای رسیدن به هدف یا تکمیل تکلیف.و همچنین توانایی تصمیم گیری در مورد تعیین اولویت هاست(داوسون و گوایر،2004).
سازماندهی:
توانایی تنظیم یا قرار دادن اشیاء بر اساس سیستم (کریک،2002؛به نقل از میرمهدی،1386).
استدلال :
نوعی راهبرد مسئله گشایی در مرحله عملیات صوری است که طی آن کودک با یک نظریه کلی شامل همه ی عوامل احتمالی آغاز می کند که می تواند بر نتیجه یک مسئله تاثیر بگذارد و فرضیه خاصی را به بار آورد که آن را به طور منظم آزمایش کند(برک،ترجمه سید محمدی،1385).
حافظه کاری:
توانایی نگهداری اطلاعات در ذهن حین تکالیف پیچیده، توانایی استفاده از تجارب قبلی برای موقعیت های فعلی و استفاده از راهبرد های حل مسئله برای آینده نیز با حافظه کاری در ارتباط است(داوسون و گوایر،2004).
خود تنظیمی :
براساس نظر متخصصان خود تنظیمی به صورت فعال، ساختارمندو فرآیندی شناختی تعریف می شود.اصطلاح فعال به این معناست که یادگیرنده گان اهدافی را برای یادگیری تنظیم می کنند و سپس کوشش های متوالی را برای نظارت،تنظیم و کنترل شناخت، انگیزش در رفتارشان در جهت تبدیل به فعالیت های ذهنی برای تحصیلی به کار می گیرند که به آنها در به دست آوردن اهدافشان کمک می گیرند(پنتریچ،2003؛ویگوتسکی،1962؛دسی،1971؛بندورا،1977،1986،1997).

ب) تعاریف عملیاتی
برنامه ریزی – سازمان دهی:
در این پژوهش منظور از برنامه ریزی- سازمان دهی نمره ایی است که آزمودنی در آزمون آندره ری کسب نموده است.
کارکرد استدلال:
در این پژوهش منظور از کارکرد استدلال نمره ایی است که آزمودنی از خرده مقیاس تشابهات از آزمون وکسلر به کسب نموده است.
حافظه کاری:
منظور از حافظه کاری نمره ایی است که آزمودنی در خرده مقیاس حافظه رقمی از مقیاس وکسلر کسب نموده است.
خود تنظیمی :
منظور از خودتنظیمی، نمره ایی است که آزمودنی از پرسشنامه زمینه ی کلی یادگیری(WLI) کسب نموده است.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

1 -2. مقدمه :
اگرچه تعاریف بسیاری از کارکردهای اجرایی در بین صاحب نظران وجود دارد و شامل همه فعالیت های اجرایی است، با این همه تعاریف یکسانی از کارکردهای اجرایی که همگان آن را به طور کامل قبول داشته باشند موجود نیست.در تمام تعاریف موجود هر کس با توجه به یافته های خود جنبه خاصی از کارکردهای اجرایی را مورد تاکید قرار داده است.به عنوان مثال هیوز و انزوا (2010) معتقدند که کارکردهای اجرایی یک اصطلاح پوششی است که شامل مجموعه ایی از فرایندهای سطح بالای مربوط به قشر پیش پیشانی است. در واقع این کارکردها کنترل کننده فعالیت های هدف گرا، پاسخ های سازشی در در موقعیت های جدید پیچیده و مبهم است. همچنین این کارکردها فرایندهای هدف مدار عصب شناختی هستند که وظیفه ی اصلی آنها کنترل و هماهنگی رفتار است و به افراد در زمینه های مختلفی از قبیل برنامه ریزی اهداف، نظارت بر رفتار خود، بازداری پاسخ نابجا، انعطاف پذیری و جهت گیری رفتار آینده کمک می کند(گارنر،2009). هم چنین استاس(1992) کارکردهای اجرایی را مهارت های مکملی می داند که مارا قادر می سازند تا اهدافمان را منظم و مشخص کنیم و سپس این اهداف را در حافظه خود فعال نگه داریم و به صورت کنترل شده عمل کنیم. علاوه بر این کارکردهای اجرایی از آشفتگی و گسیختگی که مانع رسیدن مابه اهدافمان می شوند، جلوگیری می کنند(به نقل از سورل،2007).
2-2 کارکردهای اجرایی:
کارکردهای اجرایی مهارت هایی هستند که به ما کمک می کنند تصمیم بگیریم چه نوع فعالیت ها یا اهدافی باید مورد توجه قرار گیرند، کدام یک انتخاب گردند و چگونه فعالیت ها سازماندهی و برنامه ریزی گردند.به طور کلی کارکردهای اجرایی دو نقش برجسته دارند:
اولین نقش شامل استفاده از مهارت های فکری خاص برای انتخاب و دستیابی به اهداف خاص می باشد و نقش دیگر کمک به پیشرفت در حل مسائل است.این کارکردها کمک می کنند تا یک تصور از هدف، مسیر حرکت به سمت هدف و منابع مورد نیاز در طول رسیدن به هدف شناسایی گردند(داوسون، گوایر ، به نقل از میر مهدی، 1386).
نخستین موضع یابی کارکردهای اجرایی بر اساس کارهای لوریا (1966)از نقص در بیمارانی که آسیب در لوب پیشانی شان مشهود بود، بر می گردد. محققان از این تصویر سازی برای اثبات عمل کورتکس پیش پیشانی در طی فعالیت ها بهره بردند.و از آنها به عنوان کارکردهای اجرایی یاد نمودند.با این همه در مورد مفهوم کارکردهای اجرایی نباید مستقل از موضع یابی کالبد شناسانه ان در لوب پیشانی بحث نمود(ساوتون، 2007).
هرقطعه پیشانی به سه قسمت تقسیم می گردد:

1-قشر حرکتی
2-قشر جلوتر از قشر حرکتی که شامل منطقه ی حرکتی ثانویه، قشر پیش حرکتی جانبی، میدان چشمی پیشانی، ناحیه بروکا و بخش عقب تر قشر سینگولا می باشد.
3- قشر پیش پیشانی
ویژگی شاخص هر سه ناحیه این است که شبکه ی عظیم نواحی حرکتی، ادراکی و لیمبیک مغز را به یکدیگر پیوند می دهند.
این قشر نقش هماهنگ کننده و شاخه اجرایی مغز را بر عهده دارد.فعالیت های قطعه پیشانی شامل فعالیت هایی همچون پیش بینی، استدلال، هدف گذاری، طرح ریزی، سازماندهی زمانی و مکانی رفتار و بازبینی بازخورد می باشد، که غالباً تحت عنوان کارکردهای اجرایی شناخته می شوند همچنین اختلال و بی نظمی در فعالیت های قطعه پیشانی به خصوص با توجه به ارتباط هایش با دستگاه لیمبیک می تواند مستقیماً شخصیت را متاثر کند(گازانیگا و مانگون،1998؛ به نقل از قدیری و همکاران،1385).
تحول کارکردهای اجرایی تابع تحول قشر پیشانی مغز است(استاس و لوین،2002).بنابراین زمانی که رشد کارکردهای اجرایی بررسی می شود باید از خط سیر رسش لوب های پیشانی آگاهی وجود داشته باشد(ساوتون،2007).
3-2. مؤلفه های کارکردهای اجرایی:
مؤلفه های کارکردهای اجرایی بسیار گسترده اند، لذا تعریف دقیقی از تمام مؤلفه ها وجود ندارد.اما برخی از این تعاریف در ذیل به آنها اشاره می شود و در آخر مؤلفه های مورد بررسی در این پژوهش به طور مفصل تری مورد بررسی قرار می گیرد:
خودزادی: هدایت سوال های مربوط به اندیشه و قضاوت که مرتبط با معنی و هدف زندگی و منابع نامحدود واقعیت(ارتباط ذهن-جسم، روح ،نفس) است.
خود تعیین گری: برنامه ریزی درازمدت ، بینش نگرانه و تولید هدف. هدایت استفاده از فرایندهای شناختی برای ساختن تصاویری از آینده و برنامه ریزی برای عملکرد در دوره های دراز مدت هدایت بازتاب و واکنش ها با بهبود یا تغییر در رفتار و تفکر برای آینده.
خود تشخیصی : هدایت فرایندهای شناختی که منجر به خودآگاهی، خود واکنشی و خود تحلیلی می شود.
خود تنظیمی: مجموعه ایی از فعالیت های کنترل شده که راهنما و هدایت کننده عملکرد در راستای قلمروهای احساس، ادراک ، هیجان، شناخت و عمل می باشد.
خود فعال سازی(برانگیختگی): آغازگری و افزایش کارکردهای اجرایی اساسی مرتبط با یک حالت آگاهی یافته از ذهن و فائق آمدن بر کرختی و خواب آلودگی است(مک کلوسکی، 2007).
مدیریت زمان: توانایی تخمین اینکه برای یک تکلیف چقدر زمان نیاز است. چگونه باید زمان را صرف یک کار نمود و چگونه زمان را با توجه به محدودیت ها تنظیم نمود.همچنین شامل این نکته است که برای انجام یک تکلیف زمان دارای اهمیت فراوانی است.
بازداری پاسخ: توانایی تفکر قبل از عمل است این مهارت توانایی ارزیابی موقعیت و رفتار را قبل از عمل، اعمال می کند.
خود گردانی اثر: توانایی مدیریت احساسات به منظور دستیابی به اهداف، تکمیل کارها یا کنترل و هدایت رفتار است.
مقاومت مبتنی براهدف: توانایی یا انگیزه انجام یک هدف بدون توجه به سایر نیازها(داوسون و گوایر؛2004،ترجمه میرمهدی،1386).
1-3-2.استدلال :
تفکر به دو دسته کلی استدلال و تخیل تقسیم بندی می شود که وقتی که فرد با یک تکلیف یا مشکل روبرو می شود، که برای حل آن به یک رشته فعالیت منطقی و مشکل گشایی(حل مسئله) اقدام می کند به استدلال می پردازد.راه حل مستلزم بازسازی تجارب گذشته و عمل کردن بر روی آنهاست تا ارائه ی پاسخ ها بر مبنای عادات. بنابراین استدلال به یک تکلیف با هدف ارائه شده از بیرون وابسته است(ویناکه،1974؛ به نقل از سیف،1386)
استدلال نوعی راهبرد مسئله گشایی، در مرحله عملیات صوری است که طی آن کودک با یک نظریه کلی شامل همه ی عوامل احتمالی آغاز می کند که می تواند بر نتیجه یک مسئله تأثیر بگذارد و فرضیه خاصی را به بار آورد که آن را به طور منظم آزمایش کند(برک،ترجمه سید محمدی 1382).
2-3-2. سازماندهی – برنامه ریزی:
سازماندهی توانایی مرتب کردن و یا جای دهی اجزا مطابق با اصول مشخص و از پیش تعیین شده می باشد(کریک 2002به نقل از سلطانی کوه بنانی1384).این مؤلفه باعث ثبات و حفظ نظم در فعالیت و برنامه ریزی روزانه و نیز انجام تکلیف به روش منظم می شود. کودکان نیاز به سازمان یافتگی دارند اما بسیاری ازآنها در این راه شکست می خورند و در نتیجه هر کاری را با سختی انجام می دهند و فاقد بینش سازمان یافته هستند.آنها هر روز سعی می کنند تا عملکرد کارآمدی در مدرسه داشته باشند، حتی شاید آنها ندانند کاری که می کنند در واقع همان سازمان یافتن است و به همین دلیل اهداف ضعیفی برا

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*