پایان نامه های روانشناسی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد راهبردهای شناختی-فروش و دانلود پایان نامه

را نظم داده و از راه های مختلف به آموزش خود کمک کنند(سیف، 1387).
خود تنظیمی به توانایی دانش آموزان برای فهمیدن و کنترل یادگیری شان اشاره می کند و اساساٌٌ جهت موفقیت در دوره های درسی است. به عقیده شرو و بروکز (2001) تمایل و مهارت مؤلفه های خود تنظیمی هستند و دانش آموزان در صورتی می توانند پیشرفت زیاد و همیشگی داشته باشند که برنامه چهار مرحله ایی زیر را به کار برند :
زمان کافی صرف کنند (یعنی برای یادگیری تلاش کنند و زمانی که یادگیری مشکل است پشتکار داشته باشند).
پایه علمی یکپارچه و منسجم داشته باشند.
مجموعه ایی از راهبردهای درست را برای دروس توسعه دهند.
به این مسئله اعتقاد داشته باشند که اگر آنها مراحل یک تا سه را رعایت کنند موفق خواهند شد بدون مهارت های خود تنظیمی دانش آموزان در معرض خطر افت تحصیلی یا شکست هستند زیرا مشکلات یادگیری خود را به فقدان توانایی نسبت می دهند(شرو و بروکز، 2001).
خودتنظیمی شامل یک رهبری شناختی است که مستلزم عواملی است از قبیل: انطباقهاو تصمیم گیری های مداوم، آگاهی برای کسب برداشتی معتبر و هوشمندانه از موقعیت و آمادگی برای بازتاب آنچه در فعالیت های تحصیلی و به طور کلی در زندگی، باید انجام شود، آنچه انجام می شود و آنچه انجام شده است. اکتساب این مهارت لزوما با رشد طبیعی مرتبط نیست و همانند دیگر تواناییها یا ظرفیت ها، باید به طور آشکار آموخته شود(زیمرمن و شانک، 1994، به نقل از لیزارگا، 2003).
خود تنظیمی کنترل داشتن بر رفتارها هیجان ها و افکار است(انیولا، 2007).
10-2. ابعاد خودتنظیمی
برای پاسخ دادن به این پرسش که چه چیزی خود تنظیمی را شکل می دهد، زیمرمن (1998) یک چهارچوب مفهومی را ارائه داد. این چهارچوب می تواند براساس 6 سوال اساسی مشخص شود که در جدول (2-2 به همراه فرایندهای خود تنظیمی مهم نشان داده شده است.
جدول (1-2) ابعاد خود تنظیمی
موضوعات یادگیری
خرده فرایندهای خود تنظیمی
چرا
چگونه
چه زمانی
چه چیزی
چه وقت
با چه کسی
خودکارآمدی و اهداف خود
استفاده از راهبردها یا عملکرد معمولی
مدیریت زمان
مشاهده ی خود، قضاوت در مورد خود و خود واکنشی
ساختار بخشی به محیط
تقاضای کمک
یک جزء مهم و متمایز کننده یادگیری خود تنظیمی این است که یادگیرنده حداقل در یک جنبه و شاید در همه جنبه ها امکان انتخاب داشته باشد.این بدان معنا نیست که یادگیرنده گان همیشه از انتخاب های موجود به درستی استفاده می نمایند، بلکه آنها ممکن است در مورد چگونگی پیش رفتن نامطمئن باشند و از معلم در باره ی آنچه باید انجام دهند، سوال کنند. اما تا زمانی که همه ی جنبه های تکلیف به طور بیرونی کنترل نمی شود، ما می توانیم از خود تنظیمی سخن به میان آوریم. وقتی که همه ی جنبه ها کنترل می شود می گوییم که رفتار به طور بیرونی یا توسط دیگران تنظیم شده است. این نوع موقعیت وقتی به وجود می آید که معلمان در مورد این تکلیف چرا، چگونه، چه زمانی، کجا و با چه کسی انجام می شود، به دانش آموزان هیچ آزادی عمل نمی دهند. بنابراین عاقلانه است درباره ی خود تنظیمی براساس میزان آن صحبت کنیم تا براساس واژه های مطلق (آیا افراد دارای خود تنظیمی است یا خیر؟).
مفهوم خود تنظیمی از جمله مفاهیمی است که بندورا مطرح کرده است.
بندورا معتقد است که خودتنظیمی به واسطه سه عملکرد جانبی عمل می کند:
– خویشتن نگری
– خود قضاوتی
– خود واکنشی
خویشتن نگری، دو هدف عمده دارد؛ یکی اینکه اطلاعات لازم را برای دسته بندی اهداف واقعی و اطلاعات لازم را برای عمل به عنوان مبنایی برای خود – واکنشی فراهم می کند و دیگر اینکه عمل خود تشخیصی را به کار می گیرد. خود تنظیمی مؤثر، به صداقت، تداوم و فوریت خویشتن نگری بستگی دارد. قضاوت ها( خودارزیابی ها) به خود واکنشی منجر می شوند. این عمل، از طریق
الف)ایجاد یک استاندارد شخصی، غالبا بر اساس آموزش مستقیم
ب) خودمقایسه ای با رفتارهای قبلی
ج) ارزش گذاری مبتنی بر فعالیت
د) و تعیین کننده های ادراکی عملکرد، انجام می شود.
خود – واکنشی ها، روش هایی هستند که بر اساس معیارها، رفتار را تنظیم می کنند. بنابراین خود – واکنشی، افراد را بر می انگیزد تا تلاش لازم را برای انجام آنچه ارزشمند می دانند، از سر می گیرند(ابراهیمی قوام، 1388).
11-2. ویژگی های یادگیرندگان خود نظم یافته :
تمامی یادگیرندگان تا حدی تلاش می کنند تا جریان یادگیری و عملکرد تحصیلی خود را به صورت خود نظم یافته ای درآورند (زیمرمن، 1998، به نقل از هو، 2007). اما تفاوت های قابل ملاحظه ای میان این دانش آموزان وجود دارد. زیمرمن (1994) براین اساس یادگیرندگان را به دو گروه ابتدایی و مهارت یافته تقسیم بندی می نماید. پینتریچ (1995، به نقل از هو، 2007) معتقد است که یادگیرندگان ناموفق غالباً با مشکلاتی در زمینه نظارت و تنطیم فرایندهای شناختی مواجههاند. آنها هیچ گونه آگاهی دقیق از میزان پایین سطح توجه و درک خود در حین یادگیری نداشته و هیچ گونه ارزیابی از میزان درک خود از میزان یادگیری بعمل نمی آورند. آنها اغلب اهداف بسیار کلی و غیرقابل دستیابی را برای یادگیری خود ترسیم نموده که این امر می تواند اختلالاتی را در جریان یادگیری آنها بوجود آورد. آنها گاهی اوقات با مشکلاتی در خصوص کنترل مؤثر عواطف و انگیزه های دخیل در فرایند یادگیری مواجههاند. همچنین آنها ممکن است توانایی های خود را برای کسب موفقیت را مورد تردید قرار داده و نیز از میزان اضطراب بالایی در هنگام امتحان برخوردار باشند. این سطح بالای اضطراب می تواند منجر به استفاده آنان از راهبردهای شناختی بسیار سطح پایینی چون حفظ طوطی وار اطلاعات به جای استفاده از راهبردهای یادگیری سطح بالا گردد. آنها اغلب به مقایسه عملکرد خود با سایر دانش آموزان به جای مقایسه با عملکرد گذشته می پردازد. بنابراین میزان توانایی به کارگیری مهارت های خود تنظیمی از سوی دانش آموزان عامل مؤثری در کسب تجارب موفقیت آمیز یا بالعکس تلقی می گردد. تمامی یادگیرندگان تا حدی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در حین یادگیری استفاده می کنند، اما استفاده بجا از راهبردهای مدیریت منابع، شناختی، انگیزشی و فراشناختی به عنوان مؤلفه های اساسی یادگیری خود تنظیمی ، ویژگی اصلی یادگیرندگان توانا در این زمینه محسوب می شود. دانش آموزان خودنظم یافته به لحاظ فراشناختی، انگیزشی و رفتاری نقش فعالی را در فرایند یادگیری خویش عهده دارند. از جمله نشانه های یادگیرندگان خود نظم یافته می توان به تسلط آنها بر مطالب یادگیری، پی گیری اهداف، اداره مؤثر اوقات و بخصوص احساس کارآمدی شخصی بالا اشاره کرد (شارپ ، 2002).
به طور کلی شش ویژگی زیر را می توان از ویژگی های یادگیرنده گان خود نظم ده دانست:
آنها با استراتژی های شناختی آگاه هستند.
آنها می دانند چگونه فرایندهای ذهنی شان را برای رسیدن به اهدافشان طراحی، کنترل و مدیریت کنند.
آنها مجموعه ایی از اصول انگیزشی را دارند و در شرایط متفاوت یادگیری می توانند به صورت انعطاف پذیر، انگیزه لازم را برای خود ایجاد کنند.
آنها زمان را کنترل می کنند و محیط یادگیری مناسبی را تشکیل می دهند.
آنها از استراتژی های ارادی برای هدف گذاری استفاده می کنند.
آنها قادرند تمرکز حواس خود را بر اساس انگیزه و حواس خود تشکیل دهند( کرنو، 2001وین ، 1995 ، زیمرمن ، 2002).
12-2.زیر مراحل خود تنظیمی :
تئوری های شناختی رفتاری براین باورند که خود تنظیمی شامل سه زیر مرحله است :
مشاهده ی خود(خود نگری ): اشاره دارد به پاسخ های دانش آموزان که شامل تنظیم کنندگی سیستماتیک عملکرد آنهاست. مشاهده ی فردی می تواند اطلاعاتی را در مورد چگونگی پیشرفت شخص به سوی اهدف فردی فراهم می آورد. مشاهده ی خود به وسیله ی برخی فرایندهای شخصی همچون خود کارآمدی، تعیین هدف و طراحی فراشناختی تحت تأثیر قرار می گیرد، به همانگونه که رفتار بر آن مؤثر است.
خود ارزیابی (خود داوری) اشاره دارد به پاسخ هایی از دانش آموزان که شامل مقایسه منظم عملکرد آنها با یک معیار یا هدف می باشد.
خود واکنش سازی : سومین طبقه از واکنش های خود تنظیمی دانش آموزان شامل خود واکنشی به عملکرد فردی می باشد.خود واکنشی یادگیرنده مشتمل بر برخی فرایندهای شخصی همچون تعیین هدف، ادراکات خود کارآمدی و طرح ریزی فراشناختی است. به نظر می رسد ارتباط بین این فرایندها تقابلی است(کدیور، 1374).
طبقات سه گانه خود نظم دهی از راهبردهای خود واکنشی مطابق با دیدگاه شناختی اجتماعی عبارتند از:
الف) خود واکنشی رفتاری که دانش آموزان به وسیله آن کامل بودن پاسخ های یادگیری ویژه خودشان را جستجو می کنند.
ب) خود واکنشی شخصی: به وسیله آن دانش آموزان افزایش فرایندهای شخصی خودشان را در خلال یادگیری جستجو می کنند.
ج) خود واکنشی محیطی : به وسیله آن دانش آموزان اصلاح کردن محیط یادگیری را جستجو می کنند(پنتریچ، 1990).
13-2. راهبردهای یادگیری خود تنظیمی
راهبردهای یادگیری، فنون یا روش هایی هستند که دانش آموزان برای اکتساب اطلاعات از آنها استفاده می کنند(دمبو، 1994). متخصصان تعلیم و تربیت، طبقه بندی های مختلفی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ارائه کرده اند، اما به طور کلی در اکثر این طبقه بندی ها، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی به چهار طبقه زیر طبقه بندی شده اند: 1- راهبردهای شناختی 2- راهبردهای فراشناختی 3- راهبردهای مدیریت منابع 4- راهبردهای انگیزشی
1-13-2. راهبردهای شناختی
راهبردهای شناختی را به سه مقوله؛ راهبردهای تکرار و مرور، بسط و گسترش معنایی وسازماندهی تقسیم می کنند:
الف) راهبردهای تکرار یا مرور :واینستاینو هیوم (1998) راهبردهای تکرار یا مرور را به عنوان تکرار افعال یک موضوع برای به خاطر سپردن آن تعریف کرده اند (سیف، 1387).
ب) راهبردهای بسط یا گسترش معنایی: روان شناسان شناختی گسترش معنایی را به عنوان افزودن معنی به اطلاعات تازه برای ربط دادن آنها به اطلاعات قبلاً آموخته شده تعریف کرده است. به طور کلی می توان گفت که بسط معنایی فرایند تفکر درباره یک مطلب جدید است برای ربط دادن آن مطلب به دانش موجود فرد، این کار از راه افزودن جزئیات بیشتر به مطلب تازه، خلق مثالها و مواردی برای آن، ایجاد تداعی بین آن و اندیشه های دیگر و استنباط درباره آن است (همان منبع).
ج) سازماندهی: سازمان دهی یعنی تحمیل ساختار به مطالب از طریق سلسله مراتب با دیگر روابط بین بخش های مطالب (دمبو، 1994). سازمان دهی بهترین شیوه یادگیری مطالب پیچیده و مفصل است. یادگیرنده در استفاده از راهبرد سازماندهی برای معنی دار ساختن یادگیری، به مطالبی که قصد یادگیری آنها را دارد نوعی چهارچوب سازمانی تحمیل می کند. سازماندهی مطالب می تواند بسیار ساده یا خیلی پیچیده صورت پذیرد. با این حال ویژگی مشترک همه آنها این است که بر شناخت ما از شباهتها و تفاوتها استوارند (همان منبع).
ساده ترین شکل سازماندهی این است که اطلاعات را در دسته هایی قرار دهیم تا آنها را آسان تر یاد بگیریم و راحت تر به یاد آوریم. دسته بندی محض مطالب به مقوله ها یا طبقات بیشتر برای یادگیری موضوعات ساده یا پایه مفیدند. برای یادگیری موضوعات پیچیده تر باید از راهبردهایی استفاده شود که علاوه بر گسترش دادن به حافظه فعال یا کوتاه مدت، به یادگیرنده کمک کنند تا اطلاعات جدید را معنی دار سازد و به طریقی آنها را به حافظه درازمدت بسپارد که برای کاربردهای آتی در دسترس و به راحتی قابل بازیابی باشند( سیف، 1387).
2-13-2. راهبردهای فراشناختی
راهبردهای شناختی راه های یادگیری هستند. در قیاس با آنها راهبردهای فراشناختی تدبیرهایی هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی و کنترل و هدایت آنها. فلاول(1979)، در مقایسه ی این دو راهبرد با یکدیگر، گفته است یادگیرندگان ماهر راهبردهای شناختی را به خدمت می گیرند تا به پیشرفت شناختی دست یابند و از راهبردهای فراشناختی استفاده می کنند تا بر آن پیشرفت نظارت و کنترل داشته باشند( سیف، 1387).
راهبردهای فراشناختی عمده را می توان در سه دسته قرار داد: راهبردهای برنامه ریزی، راهبردهای نظارت و ارزشیابی، راهبردهای نظم دهی
الف) راهبردهای برنامه ریزی: به نظر می رسد این راهبردها به یادگیرنده در برنامه ریزی جهت استفاده از راهبردهای شناختی و نیز در فعال سازی با برجسته نمودن جنبه های مرتبط دانش قبلی با تکالیف یادگیری جدید، جهت سازماندهی و درک ساده تر مطالب کمک می کنند. راهبردهای برنامه ریزی شامل تعیین اهداف مطالعه، نگاه اجمالی انداختن به متن قبل از مطالعه، پرسیدن سؤالات کلی قبل از خواندن یک متن و تجزیه و تحلیل تکلیف می باشد( پینتریچ، 1999).
ب) راهبردهای نظارت و ارزشیابی:
منظور از نظارت و ارزشیابی این است که یادگیرنده برای آگاهی یافتن از چگونگی پیشرفت خود به کارش نظارت آگاهانه اعمال می کند و مرتبا به ارزشیابی آن می پردازد. از جمله، می توان نظارت بر توجه در هنگام خواندن یک متن، از خود سؤال پرسیدن به هنگام مطالعه، و بررسی زمان و سرعت مطالعه را نام برد. این راهبردها به یادگیرنده کمک می کنند تا هروقتی به مشکلی برمی خورد به سرعت آن را تشخیص می دهد و در رفع آن بکوشد(سیف، 1387)..
ج) راهبردهای نظم دهی

راهبردهای نظم دهی موجب انعطاف پذیری در رفتار یادگیرنده می شوند و به او کمک می کنند تا هر زمان که برایش ضرورت داشته باشد روش و سبک یادگیری خود را تغییر دهد. راهبردهای نظم دهی با راهبردهای نظارت و ارزشیابی به طور هماهنگ عمل می کنند(سیف، 1387). به طور کلی راهبردهای خود تنظیمی از طریق کمک به دانش آموزان در تصحیح رفتار و روش های مطالعه و رفع نواقصی که در درک و فهم آنها وجود دارد به بهبود یادگیری کمک می کند( پینتریچ، 1999).
3-13-2. راهبردهای مدیریت منابع
راهبردهای مدیریت منابع در جدول (2-2) ارائه شده است.
مدیریت زمان
1- برنامه ریزی
2-تعیین هدف

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدیریت محیط مطالعه
1-یافتن محیط مناسب
2-یافتن محیط آرام
3-یافتن محیط سازمان یافته
مدیریت تلاش
1-اسنادها برای تلاش
2-توجه به خلق وخو
3-استفاده از گفتگو با خود
4-پافشاری کردن
5-استفاده از خود تقویتی
حمایت از طرف دیگر
1-کمک گرفتن از معلم
2-کمک گرفتن از همسالان
3-استفاده از یادگیری گروه همسالان
4-پیدا کردن معلم خصوصی
راهبردهای مدیریت منابع (دمبو، 1994، به نقل از بیگی، 1388)
4-13-2. راهبردهای انگیزشی
عوامل انگیزشی موثربر یادگیری خود تنظیمی عبارتند از: باورهای خودکارآمدی، باورهای مربوط به ارزش تکلیف و جهت گیری هدف
الف) باورهای خود کارآمدی: خودکارآمدی به باورهای شخصی فرد در خصوص توانایی یادگیری و انجام مهارت های آموخته شده اشاره دارد(بندورا، 1986، به نقل ازابراهیمی قوام ، 1388 ). خود کارآمدی زمانی برعملکرد تاثیر می گذارد که شخص، مهارت های لازم را برای انجام یک تکلیف را دارد و برای عمل بر طبق عقاید خودکارآمدی خویش، به اندازه کافی برانگیخته شود. یک حس قوی از خودکارآمدی برای ثابت قدم بودن در کار در موقع مواجهه با خواسته های موقعیتی و شکست ها لازم است.افراد دارای خودکارآمدی بالا، اهداف چالش انگیز و بالاتری را اتخاذ می کنند و نسبت به آنها، به طور پایدارتری متعهدند. افراد دارای خودکارآمدی پایین به آسانی باموانع یا شکستها دلسرد می شوند(ابراهیمی قوام، 1388).
ب) باورهای مربوط به ارزش تکلیف:
باورهای مربوط به ارزش تکلیف به انگیزش درونی مشغول شدن یادگیرندگان در تکالیف یادگیری بر اساس باورهای آنها از ارزش شخصی تکلیف اشاره دارد0
ج) جهت گیری هدف:
یادگیرندگانی که جهت گیری مبتنی بر هدف دارند بیشتر برای تلاش اضافی در رسیدن به هدف های خود برانگیخته می شوند( پینترینچ، 1999).
14-2. الگوهای یادگیری خود تنظیمی
الگوهای خود تنظیمی به معرفی راهبردهایی می پردازندکه دانش آموزان برای تنظیم کارکرد شخصی، عملکرد تحصیلی و محیط یادگیری خود از آنها استفاده می کنند از این رو تاکنون