عزت نفس، دانش آموزان دختر، دانش آموزان پسر

تحقیقِ دانش و انتقال آن دانش به نسل جدیدی از شهروندان و محققان، و رشد شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی و فکری اعضای جامعهی دانشگاهی است. دانشجویانی که در نظام آموزشعالی مرتکب تقلب علمی میشوند، نه از طریق مدرکشان که قرار است گواهی شود، دانشی به دست می‌آورند و نه در تلاشهایِ اخلاقی و فکریای درگیر می‌شوند که شخصیت خود را پرورش دهند. در نتیجه، تساهل در عدم صداقت علمی، سرمایههای فکری و اخلاقیِ مورد نیاز جامعه برای رشد و پیشرفت آن را کاهش میدهد. 4- طرز تفکر دانشجویان: وقتی دانشجویان درستکار بعضی از همتایانشان را میبینند که تقلب میکنند، بخصوص اگر معلوم شود که مربیان مراقب نیستند، آن‌ها عصبانی و سرخورده میشوند (ژاندرک، 1992؛ به نقل از وایتلی واسپیگل، 2002). این احساسات منفی ممکن است به نوبه خود، انگیزه دانشجویان را برای اعمال صادقانه کاهش دهد. 5- طرز تفکر اعضای هیئت‌علمی: اعضای هیئتعلمی وقتی‌که میفهمند دانشجویان در کلاسهایشان تقلب کردهاند، اغلب احساس میکنند توسط دانشجویان مورد بیحرمتی و بدرفتاری قرارگرفته‌اند و با احساس خشم و انزجار نسبت به این مسئله واکنش نشان میدهند. 6- رفتار دانشجویان در آینده: دانشجویانی که در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد با موفقیت دست به تقلب میزنند، در حرفه تخصصیشان در آینده، آسانتر میتوانند تقلب کنند. عدم موفقیت برای مقابلهی کافی با رفتارهای مربوط به عدم صداقت علمی و عدم موفقیت در آموزشِ دانش جویان در مورد نتایج رفتار آن‌ها، نه‌تنها به‌منزله‌ی خسارت برای جامعه دانشگاهی؛ بلکه برای کل جامعه است. 7- اعتبار نهادی114: رویدادهای عدم صداقت علمی به‌خصوص هنگامی‌که شامل مشارکت بخش عظیمی از دانشجویان در تقلب یا همراه با روشهای عجیب و غریب تقلب باشد، موردعلاقه رسانهها میشود. نام نهاد بطور برجستهای با فعالیتهای غیرصادقانه همراه میشود و این میتواند حداقل بطور موقت اعتبار آن نهاد علمی را لکهدار کند. 8- اطمینان عمومی به نهادهای آموزشی: کسانی که موفقیت دیگران را در تقلب کردن می بینند، کسانی که فخر دیگران را در مورد اینکه چهطور آنها روششان تقلب بوده است، می‌شنوند و کارفرمایانی که با کارمندان بی‌صداقت و بی‌کفایت مواجه می‌شوند، نمی‌توانند به آن‌ها کمک کنند؛ بلکه ایمانشان را به دانشگاه از دست میدهند. عدم اطمینان کارفرمایان به آموزش عالی، باعث می‌شود که آموزش عالی حمایت کارفرمایان را از دست بدهد (وایتلی واسپیگل، 2002: 6-4).
با توجه به شیوع بالای رفتارهای متقلبانه علمی و پیآمدهای بیان شدهی حاصل از آن و از آنجا که به تعبیر جانعلیزاده (1391: 5) “رعایت هر چه بیشتر اصول و ملاحظات اخلاقی توسط عاملان اجتماعی در همهی عرصههای زندگی از جمله عرصههای دانشگاهی و تحقیقاتی میتواند “سرمایه اجتماعی” جامعه محسوب شود”، ضرورت تحقیق در زمینهی رفتارهای متقلبانه علمی جهت جلوگیری و کاهش این رفتارها احساس می‌شود. با توجه به تلقی جامعهشناسان از تقلب علمی به عنوان رفتاری انحرافی (نگاه کنید به: تیبتس و مایر، 1999) این تحقیق نظریه یادگیری اجتماعی را که برای مطالعه بسیاری از رفتارهای انحرافی به کار گرفته شده است، در تبیین رفتارهای متقلبانه به کار خواهد بست.
امید است که پژوهش حاضر بتواند در جهت شناخت رفتارهای مربوط به تقلب علمی گام کوچکی را برای پرکردن خلا پژوهشی در این حوزه پژوهشی برداشته و نتایج حاصل از آن جهت راهکارهایی برای جلوگیری از تقلب علمی مثمرثمر واقع شوند. به تعبیر بلیکی (1391) سه پرسش چیستی و چرایی و چگونگی، ماهیت و دامنه تحقیق را مشخص میکنند، این تحقیق با رویکرد جامعهشناختی تازهاش در این خط سیر می‌کند که تقلب علمی و عدم صداقت علمی چیست؟، با توجه به نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز چه تبیینی از عدم صداقت علمی می‌توان ارائه داد و چگونه می‌توان با توجه به عوامل آن، رفتارهای متقلبانه علمی را کاهش داد؟.
1-3- اهداف پژوهش
1-3-1- هدف کلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان، از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز است.
1-3-2- اهداف جزئی
1. توصیف رفتارهای مربوط به تقلب علمی (ابعاد تقلب در امتحان، تقلب در تکالیف درسی، سرقت علمی، جعل علمی، تحریف علمی و تسهیل تقلب برای دیگران) در میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان.
2. بررسی تأثیرات ابعاد چندگانه نظریه یادگیری اجتماعی (پیوند افتراقی، تعاریف، تقویت افتراقی و تقلید) بر رفتارهای مربوط به تقلب علمی.
1-4- سؤالات پژوهش
1. وضعیت تقلب علمی و عدم صداقت علمی در میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان به چه صورت است و میزان شیوع آن به چه میزان میباشد؟
2. ابعاد مختلف نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز تا چه میزان می‌تواند به تبیین مسئله‌ی تقلب علمی بپردازند؟

مقدمه
فصل پیشِ رو به ‌مرور پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با تقلب علمی میپردازد. پژوهش‌های داخلی در تقلب علمی سهم بسیار اندکی را به خود اختصاص دادهاند؛ ازاین‌رو تقریبا تمامی این تحقیقات، در مرور پیشینه مورد بررسی قرار می‌گیرند. اما پژوهشهای خارجی طیف وسیعی از رشتهها ازجمله روانشناسی، فلسفه و اخلاق، اقتصاد، آموزش و مدیریت آموزشی را در برمی‌گیرد. با این‌وجود سهم رویکرد جامعهشناختی نسبت به سایر رشتهها کمتر است. بنابراین صرف‌نظر
از چهارچوب نظری اتخاذشده و متناسب با پژوهش حاضر، به‌مرور پژوهشهایی با رویکرد جامعه‌شناختی پرداخته‌شده است که با موضوع تحقیق حاضر متناسب بودهاند.
2-1- پژوهش‏های داخلی
دریس (1376) تحقیقی را تحت عنوان “بررسی تأثیر تهدید به تنبیه خفیف و شدید بر نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اهواز”به انجام رسانده است. نمونه تحقیق حاضر 300 دانش‌آموز دختر سال سوم راهنمایی هستند که به شیوهی تصادفی ساده انتخاب و در گروههای مقایسه قرار گرفتند. تهدید به تنبیه در سه سطح به‌عنوان متغیر مستقل اول مورد دستکاری آزمایشی قرار گرفت. وضع اقتصادی-اجتماعی به عنوان متغیر مستقل دوم بود. متغیر وابسته نگرش و اقدام به تقلب در درس ریاضی است. نتایج نشان داد بین گروههای مقایسه، تهدید به تنبیه در میزان اقدام به تقلب در درس ریاضی تفاوت معناداری وجود دارد. به این ترتیب که بین گروه تهدید به تنبیه و گروه گواه و هم‌چنین بین گروه تنبیه به تهدید جدید و گروه گواه تفاوت معناداری وجود دارد. گروههای نه‌گانه‌ی تعامل تهدید به تنبیه و وضع اقتصادی-اجتماعی ازنظر میزان اقدام به تقلب در ریاضی با هم تفاوت معنیداری دارند.
نعامی و شکرکن (1376) در تحقیق خود تحت عنوان “بررسی تأثیر تهدید به تنبیه شدید در مقایسه با تهدید به تنبیه خفیف در ایجاد نگرش منفی نسبت به تقلب و اقدام به آن در دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز” تأثیر تهدید به تنبیه خفیف را در مقایسه با تهدید به تهدید شدید در ایجاد نگرش منفی نسبت به تقلب و اقدام به آن در درس ریاضی موردبررسی قرار دادهاند. نمونه تحقیق 288 نفر از دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی با وضعیت‌های اجتماعی-اقتصادی مرفه، نیمه مرفه و غیرمرفه در شهر اهواز بودند. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که تهدید به تنبیه خفیف در ایجاد نگرش منفی نسبت به تقلب مؤثرتر از تهدید به تنبیه شدید است. تهدید به تنبیه خفیف در کاهش اقدام به تقلب موثرتر از تهدید به تنبیه شدید است. علاوه بر آن دانشآموزان واجد وضعیت اجتماعی- اقتصادی مرفه در مقایسه با گروه غیرمرفه نگرش منفیتری نسبت به تقلب ابراز داشتند.
سپهرینیا (1376) تحقیقی را تحت عنوان “تأثیر عزت نفس بر نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی شهرستان شوشتر”به انجام رسانده است. حجم نمونه این پژوهش 180 دانش آموز پسر و 180 دانش آموز دختر سال سوم راهنمایی شهرستان شوش بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنیها در هرجنس با توجه به میانه نمرههای عزت نفس به دوگروه عزت نفس بالا و عزت نفس پایین تقسیم شدند سپس با توجه به عزت نفس قبلی به طور تصادفی به گروههای 30 نفری جهت دستکاری آزمایشی تقسیم شدند. براساس یافتههای این پژوهش عزت نفس آزمودنیهای دختر با عزت نفس آزمودنیهای پسر تفاوت معنیداری نداشتند. در نگرش نسبت به تقلب تفاوت آزمودنیهای دختر و پسر معنی دار بوده و نگرش نسبت به تقلب آزمودنی های دختر منفی تر است و در اقدام به تقلب بین آزمودنی‌های دختر و پسر تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. نگرش نسبت به تقلب در آزمودنی‌های دارای عزت‌نفس بالا که عزت‌نفسشان بالابرده شد منفی‌تر از آزمودنی‌هایی بود که عزت‌نفس پایین داشتند و عزت‌نفسشان به‌وسیله‌ی دست‌کاری پایین آمد و فرضیه مربوط تأیید شد. نگرش نسبت به تقلب آزمودنیهای دارای عزت‌نفس بالا که عزت‌نفسشان دست‌کاری نشده بود در مقایسه با آزمودنی‌های دارای عزت‌نفس پایین که عزت‌نفسشان دست‌کاری نشده منفی‌تر بود و تفاوت معنیدار بود. اقدام به تقلب آزمودنیهای دارای عزت‌نفس بالا که عزت‌نفسشان بالابرده شد کمتر از آزمودنی‌هایی بود که عزت‌نفس پایین داشتند و عزت‌نفسشان به‌وسیله دستکاری پایین آمد. اقدام به تقلب آزمودنیهای دارای عزت‌نفس بالا که عزت‌نفسشان دست‌کاری شده بود در مقایسه با آزمودنیهای دارای عزت‌نفس پایین که عزت‌نفسشان تغییر نیافت کمتر بود. مقایسه اقدام به تقلب با توجه به جنسیت و عزت‌نفس قبلی و با توجه به نوع دست‌کاری آزمایش معنی‌دار نبود.
مرادی و سعیدیجم (1380) تحقیقی را تحت عنوان “بررسی علل گرایش دانشجویان به تقلب در امتحانات دانشجویان علوم پزشکی همدان در سال 1375” به انجام رساندهاند. نمونه این تحقیق 270 نفر ازدانشجویان علوم پزشکی همدان میباشند. 4/66 درصد از دانشجویان اظهار کرده‌اند که در طول دوران تحصیل خود مرتکب تقلب شدهاند و 6/33 درصد اظهار کرده‌اند تقلب نداشتهاند. ترس از مردود شدن، فشرده بودن زمان امتحانات، اعمال مقررات آموزشی مانند عواقب ناشی از مشروط شدن و عدم انگیزه یادگیری علتهای عمده ارتکاب به تقلب بودهاند. در رابطه با نگرش دانشجویان نسبت به تقلب 8/61 درصد تقلب را نوعی ظلم به حقوق دیگران دانستهاند. 2/66 تقلب را راحتطلبی دانستهاند. 50 درصد تقلب را کمک به هم نوع دانستهاند.2/42 درصد تقلب را نوعی زرنگی دانستهاند. 9/24 درصد شروع تقلب را از دوره ابتدایی اظهار کردهاند. 2/11 اولین تقلب خود را در دانشگاه عنوان کردهاند.
نخعی و حسینی (1384) تحقیقی را تحت عنوان “بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد تقلب امتحانی و فراوانی نسبی آن” به هدف تعیین نگرش دانشجویان پزشکی یکی از دانشگاههای علوم پزشکی نسبت به تقلب امتحانی و نیز تخمین فراوانی نسبی آن به انجام رساندهاند. نمونه پژوهش 302 نفر دانشجوی پزشکی سال اول تاششم بودند و داده‌ها بوسیلهی پرسشنامه جمعآوری شده است. از دیدگاه قابل
توجهی از دانشجویان شرکت کننده در نمونه تا حدود 50 درصد برخی از انواع تقلب مورد تاییدشان بود. فراوانی نسبی برخی از انواع تقلب نیز تا حدود 50 درصد تخمین زده شد. از لحاظ جنسیتی 68 درصد از دانشجویان مورد مطالعه مؤنث و مابقی مذکر بودند که مقایسه نظرات آنان با توجه به سن تفاوت معناداری را نشان نداد.
نخعی و نیکپور (1384) “بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد فریبکاری پژوهشی در تدوین پایان نامه و فراوانی نسبی آن” این مطالعه به منظور تعیین شیوع فریبکاری پژوهشی در بین دانشجویان سال آخر پزشکی بر اساس گزارش خود آنان و تعیین نگرش آنان نسبت به برخی از موارد فریب‌کاری پژوهشی صورت گرفت.کلیه دانشجویان سال آخر پزشکی شامل 104 نفر نمونه این پژوهش بودند. این پرسشنامه شامل هفت نوع از موارد اصلی سو رفتار پژوهشی بود که با استفاده از متون معتبر و بحث گروهی با دانشجویان علاقه‌مند، تعیین گردید. از دانشجویان خواسته شد تا فراوانی نسبی هر یک از انواع سو رفتار پژوهشی را تعیین و نگرش خود را از طریق میزان تأیید انواع سود رفتارهای پژوهشی بر روی

پاسخی بگذارید