عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر شکل‌گیری قشربندی اجتماعی در اهواز- قسمت ۷

سرمایه اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

۷۲/۰

 

 

 

دینداری

 

 

۸۱/۰

 

 

براساس جدول فوق ، از آنجا که مقدار آلفای کرونباخ مربوط به هر کدام از متغیرها از ۷۰ بیشتر است ، نشان دهنده ی این است که همه متغیرها از پایایی لازم برخوردارند.

 

۳- ۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

در این پژوهش، از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده­ شده است و برای پردازش اطلاعات از نرم افزاری آماری spss18 استفاده گردیده است. در آمار توصیفی، میانگین ، انحراف استاندارد، فراوانی استفاده می شود. کار آمار استنباطی نشان دادن این نکته است که آیا الگوهای توصیف شده در نمونه ی کاربردی در مورد جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده است. قدرت تعمیم دارند یا نه ؟(دواس،۱۳۸۱ :۱۳۷ و ۱۳۸ ). در این پژوهش، آمارهای توصیفی همچون فراوانی مطلق،میانگین،انحراف معیار، حداقل و حداکثر و در آمار استنباطی از آمارهای ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون t،آزمون f،ضریب هبستگی تفکیکی، رگرسیون و … استفاده شده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

۳- ۱۱- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای جمعیت شناختی

 

اغلب تحلیل گران اجتماعی، بر تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر پدیده های اجتماعی اشاره کرده اند. در این تحقیق نیز، رابطه ی بین تعدادی از این متغیرهای زمینه ای با متغیر وابسته سنجیده شده است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳-۱۱- ۱- وضعیت تاهل : این متغیر با طبقات پاسخ مجرد و متاهل اندازه گیری شده است.
۳-۱۱-۲- تحصیلات : در پژوهش حاضر، تحصیلات به ۷ دسته شامل ؛ بی سواد ، پایان دوره ابتدایی ، پایان دوره راهنمایی ، دیپلم و پایین تر ، فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و بالاتر تقسیم بندی شده است.
۳-۱۱- ۳- میزان درآمد : منظور متوسط درآمد خانواده در طول یک ماه می باشد که در این تحقیق به صورت زیر دسته بندی شده است .گویه های مربوط به سنجش متغیر میزان درآمد در جدول زیر آورده شده است.
جدول ۳-۲: گویه های سنجش متغیر میزان درآمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویه ها
متغیر میزان درآمد ۱۰۰-۲۰۰ هزار تومان
۲۰۰-۳۰۰ هزار تومان
۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان
۴۰۰-۵۰۰ هزار تومان
۵۰۰-۶۰۰ هزار تومان
۶۰۰-۷۰۰ هزار تومان
۷۰۰-۸۰۰ هزار تومان
۸۰۰-۹۰۰ هزار تومان
۹۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان
بالای ۱ میلیون تومان

 

۳- ۱۲- تعریف مفهومی و عملیاتی دیگر متغیرهای مستقل.

 

۳-۱۲-۱- سبک زندگی : بوردیو ، سبک زندگی را فعالیت های نظام مندی می داند که از ذوق و سلیقه فرد ناشی می شود و بیشتر جنبه عینی و خارجی دارند و در عین حال به صورت نمادین به فرد هویت می بخشد و میان اقشار مختلف اجتماعی تمایز ایجاد می کنند. به عبارتی ، ارزش های این فعالیت از موقعیت های آن ها در نظام تضادها در ارتباط ها اخذ می شود.(مهدوی کنی،۱۳۸۷ :۲۰۷ ).گویه های مربوط به سنجش متغیر سبک زندگی در جدول زیر آورده شده است.
جدول ۳-۳:گویه های سنجش متغیر سبک زندگی