عوامل بازدارنده، ساختار کلاس

“عدم صداقت علمی در برنامههای بازرگانی تحصیلات تکمیلی: بررسی شیوع، علل، و اقدامات پیشنهادی” با جمعآوری دادههایی از بیش از 5000 دانشجوی کارشناسی ارشد بازرگانی و دانشجویان کارشناسی ارشد غیربازرگانی، برای آزمون فرضیههایِ مرتبط با شیوع تقلب و دلایلی که چرا این افراد تقلب می‌کنند، اقدام کردند. در این تحقیق نقش عوامل بازدارنده مانند تنبیه و اطمینان از این‌که تقلبِ آن‌ها گزارش داده شود و نیز نقش عوامل هنجاری در بافت محیطی، خصوصا خطمشیهای قواعد اخلاقی در بافت علمی، برای تبیین تقلب مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در تبین تقلب اشاراتی به نظریه یادگیری اجتماعی باندورا شده است؛ از جمله اینکه مشاهده تقلب همسالان، تمایل به رفتار متقلبانه را افزایش میدهد و از طرف دیگر اگر دانشجویان همتایان خود را در حال انجام رفتارهایی مانند، آموزش اهمیت اخلاق علمی به دانشجویان دیگر، و رفتار صادقانه ببینند، احتمالا تقلب باید کمتر شود. در این تحقیق، نادرستی علمی به عنوان متغیر وابسته، درک و پذیرش خطیمشیهایِ صداقت علمی در محیط دانشگاه، اطمینان از لو رفتن، شدت مجازات، و تقلب همسالان، به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد، تاثیر مشاهدهی رفتار همتایان از عوامل بازدارنده نظیر اطمینان از لو رفتن و شدت مجازات بیشتر می‌باشد. همچنین مشاهدهی رفتار همسالان از درک یا پذیرش خطمشیهایِ صداقت علمی تأثیرگذارتر است.
مورداک141 و همکاران (2007) در تحقیقی تحت عنوان “اثر بافت کلاس درس در مورد قضاوت دانشجویان در مورد تقلب: فرآیندهای واسطه و تعدیل‌کننده” اشکالی142 فرضی را برای بررسی تأثیر متغیرهای بافت کلاس درس (کیفیت آموزش و ساختار هدف کلاس درس) بر قضاوت دانشجویان دورهی کارشناسی و دانشجویان فارغ‌التحصیل در مورد تقلب مورداستفاده قرار میدهند. این تحقیق شامل دو مطالعه با نمونههای متفاوت است. مطالعه اول: شرکتکنندگان 224 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی در دانشگاه غرب میانه بودند که از کلاسهای آمار و روش تحقیق در روان‌شناسی و در بازرگانی انتخاب شده بودند. مطالعه دوم: شرکت‌کنندگان 195 نفر از دانشجویان فارغ‌التحصیل دانشگاه بزرگ دولتی غرب میانه بودند که از کلاسهای درس روش تحقیق و آمار در آموزش و روان‌شناسی انتخاب‌شده بودند. از آزمون مانووا برای آزمون این فرضیه ها استفاده شده است که: کارآمدی آموزشی، ساختار کلاس درس و موقعیت تقلب کننده؛ پذیرش اخلاقی تقلب و توجیهپذیری تقلب را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطابق با فرضیههای تحقیق، تحلیل چند متغیری، بر تأثیرات مهم آموزش، ساختار هدف و موقعیت تقلب کننده، اشاره دارد. پیگیری آزمون تک متغیری نشان میدهد وقتی‌که آموزش بد در مقابل آموزش خوب وجود داشته باشد؛ تقلب توجیهپذیرتر میشود. وقتی کلاسها عملکرد گرا143باشند (علاق? دانشجو به تسلط بر مواد و مفاهیم) در مقابل تسلط گرا144(علاق? دانشجو به مقایسههای اجتماعی، انجام کارها بهتر از دیگران، باهوش به نظر رسیدن)، تقلب توجیهپذیرتر دیده میشود. همچنین برای متقلبین خود گزارشکننده در مقابل غیرمتقلبین، تقلب توجیه‌پذیرتر میباشد. علاوه بر این، کیفیت آموزش تصویر شده و ساختار اهداف کلاس؛ با “قضاوت درباره سرزنش نسبت داده شده برای تقلب” مربوط میشود. مطابق با تئوری اسناد و یافتههای گذشته، آموزش بد (در مقابل خوب)، ساختار اهداف و عملکرد کارائی (در مقابل تسلط) سرزنش بیشتر معلم و سرزنش کمتر دانشجو برای تقلب را نتیجه میدهد. در نتایج مطالعه دوم پاسخهای دانشجویان فارغالتحصیل برای حالات فرضی تا درجه زیادی با آن حالات فرضی دانشجویان دوره کارشناسی همسو بودند. سرزنش نسبت داده شدهی وابسته با معلمان در مقابل دانشجویان برای تقلب علمی، به‌وسیله‌ی کیفت آموزش به تصویر کشیده شده و ساختار اهداف کلاس تحت تأثیر قرار داده میشوند، و ناعدالتی درک شده از زمینههای مختلف تا حد زیادی نقش متغیر میانجی را در این روابط دارد. برخلاف آنچه ما پیشبینی کرده بودیم: متقلبین بدون هیچ تفاوتی نسبت به غیر متقلبین پاسخ دادند. با این وجود، تفاوتی که بین متقلبین و غیرمتقلبین در مطالعه اول مشاهده شده بود در این مطالعه تکرار شده است.
بوراس145 و همکاران (2007) در تحقیقی تحت عنوان ” تقلب خودگزارششده دانشجویان: آیا یک تعریف از تقلب اهمیت دارد؟” تقلب دانشجویان براساس تعاریف ضمنی و روشن از تقلب را مورد بررسی قرار دادهاند. در این تحقیق پیش از آنکه یک تعریف برای تقلب ارائه شود، دانشجویان میزان تقلب خود را گزارش دادند. سپس یک تعریف از تقلب ارائه شد و از آنان خواسته شد که رفتارهای متقلبانه خودشان را گزارش بدهند. نتایج نشان داد که دانشجویان نمیدانند چه چیزی شامل تقلب است و پس از ارائه تعریف، میزان بسیار زیادی از تقلب خود را گزارش دادهاند. علاوه بر این، هم پیش از تعریف تقلب برای دانشجویان و هم پس‌ازآن، تقلب در میان دانشجویان با معدل پایین و دانشجویانی که تقلب بیشتری را توسط همتایانشان مشاهده کرده بودند، شیوع بیشتری داشت. مصرف الکل، عضویت در انجمنها و نگاه کردن به تقلب دانشجویان دیگر، و همچنین عضویت در گروههای ورزشی، احتمال تقلب را افزایش میدهد. علاوه بر این، دانشجویانی که اعتقاد دارند تنبیه برای تقلب نسبتا شدید است، با احتمال کمتری تقلب داشتند. در نهایت دانشجویانی که در نهادهایی با قواعد اخلاقی146 درس میخوانند، در مقایسه با دانشجویان نهادهایِ دیگر، میزا
ن تقلب علمی کمتری را گزارش دادهاند.
مگی147 و همکاران (2008) در تحقیقی تحت عنوان “تأثیر ادراک رفتار همتایان، احتمال تشخیص و شدت مجازات بر رفتارهای تقلب دانشجویان” که نمونه تحقیق 238 نفر از دانشجویان بازاریابی از دانشگاه جنوب شرقی بودند، رفتارهای تقلب را با حمایت مؤلفه‌های نظریه شبکه اجتماعی از تئوری سرایت و تحلیلهای هزینه/ سود مورد بررسی قرار دادند. سرانجام رفتارهای تقلب خودگزارش شده برای بررسی اینکه آیا همه انواع تقلب به‌طور مشابه مشاهده شدهاند یا اشکال متنوع از تقلب به‌وسیله‌ی این سازه‌ها به‌طور متفاوت تحت تأثیر قرارگرفته‌اند، تبیین شد. سرقت علمی به‌عنوان متغیر وابسته شامل: 1- کپی از اطلاعات نوشته‌شده توسط افراد دیگر و قرار دادن آن در مقاله بدون ذکر منبع 2- کپی یک مقاله کامل بدون استناد 3- تغییر دادن یک مقاله که شما آن را ننوشتهاید 4- خریداری مقاله از یک منبع آنلاین 5- گرفتن جواب امتحان از دانشجویان دیگر 6- کمک به دانشجویان دیگر در امتحان 7-کپی کردن تکالیف از دانشجویان دیگر، بودند، که همهی اینها درنهایت زیر مجموعهی تقلب در امتحان و تقلب در تکالیف و نوشتن مقاله بودند. رفتار همکلاسیها، احتمال گیرافتادن، تنبیه (تحریمهای مناسب برای هریک از رفتارهای تقلب)؛ شامل نمره پایین، رد شدن در درس، یک ترم تعلیق، انفصال دائم و اخراج، به عنوان متغیرهای وابسته بودند. با توجه به دو مدل تحقیق که تأثیرات هرکدام از متغیرهای مستقل را به‌صورت جداگانه بر روی تقلب در امتحان و تقلب در تکالیف و نوشتن مقاله بررسی می‌کردند، نتایج نشان میدهد که دانشجویانی که به سرقت علمی اقرار داشتهاند، با این وجود اکثریت آن‌ها معتقد هستند که این فعالیتها در میان همکلاسیها بیشتر رایج است. ادارک رفتار همسالان به طور مثبت با هر دو نوع تقلب یعنی تقلب در کلاس درس و تقلب در امتحان مرتبط بودند، در حالی که احتمال گیرافتادن و تنبیه تأثیر منفی بر نوشتن مقاله داشت؛ با این حال احتمال گرفتار شدن تأثیری برت قلب مرتبط با امتحان و مشق شب ندارد.
آکبولوت148 و همکاران (2008) تحقیق تحت عنوان “بررسی انواع و علل عدم صداقت علمی ناشی از اینترنت میان دانشجویان کارشناسی ترکیه: توسعه مقیاس عدم صداقت علمی موجب شده از اینترنت” را به انجام رساندند. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان مشارکت دانشجویان دانشگاههای ترکیه در اعمال عدم صداقت علمی است که به‌واسطه اینترنت کمک گرفته میشود و هم‌چنین بررسی اینکه چه شرایطی منجر به عدم صداقت علمی می شود. 349 از دانشجویان دانشکده تعلیم و تربیت در پرجمعیتترین دانشگاه دولتی ترکیه، دو پرسشنامه طیف لیکرت تهیه شده بوسیلهی محقق را پاسخ دادند. دو تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. اولی نشان داد که عوامل تشکیل دهنده انواع رایج از تقلب علمی در میان دانشجویان کارشناسی فریبکاری، سرقت ادبی، جعل، بزهکاری، و کمکهای غیر مجاز هستند. تحلیل عاملی دوم نشان داد که عوامل زمینهای و فردی عدم صداقت الکترونیکی را به راه می اندازند که بطور مثال از عوامل فردی، سیاستهای نهادی و فشار همتایان نام برده میشود.
دانیل و آندری149 (2009) پژوهشی تحت عنوان “تأثیر همتایان و اعضای هیئت‌علمی150بر صداقت علمی: تقلب علمی در رومانی” را به انجام رساندند. هدف این مطالعه بررسی درک دانشجویان از صداقت علمی میان همتایان و اعضای هیئت‌علمی در یک نمونه از دانشگاههای دولتی در رومانی میباشد. این مطالعه عوامل مؤثر بر عدم صداقت علمی میان دانشجویان را بررسی میکند و اهمیت نسبی تأثیرات اعضای هیئت‌علمی و تأثیرات همتایان را بر قصد دانشجویان برای تقلبکردن مقایسه میکند. نمونه مورد استفاده در این مطالعه توسط زمینه و سال مطالعه طبقهبندی شده و شامل یک جمع از 1025 دانشجو در 9 دانشگاه بزرگ دولتی در بخارست میباشد. قصد تقلب، متغیر وابسته در این مطالعه است و این متغیر با استفاده از پاسخ به دو سؤال سنجیده میشود. آیا شما تلاش داشتهاید امتحان را از روی یک همکار کپی کنید؟ و آیا شما تلاش داشتهاید از یادداشتهای دزدی و منابع شخصی دیگران، استفاده کنید. گزینههای پاسخ، بله، نه و نمیدانم بودند. اگر دانشجویان حداقل یکی از این دو سؤال را با بله جواب بدهند، آن‌ها به‌عنوان متقلبین احتمالی طبقهبندی شدهاند. سه مجموعه از متغیرهای مستقل تأثیر دانشکده، تأثیر همسالان، و متغیرهای کنترل در رابطه با متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند: تأثیرات دانشکده شامل: الف) در رفتارهای مربوط به عدم صداقت علمی انجام‌شده توسط اعضای دانشکده ب) تعامل دانشجویان و دانشکده ج) کیفیت و ارتباط آموزش ه) درک ناعدالتی اساتید دانشکده؛ بودند. تأثیر همتایان؛ سه متغیر تأثیر گرفته شده از همتایان الف) درک تقلب همتایان در دبیرستان ب) درک تقلب همتایان در دانشگاه و ج) درک تعامل همتایان در دانشگاه بودند. متغیرهای کنترل نیز شامل (الف) جنس، (ب) ترتیبات زندگی، (ج) وضعیت کمکهای مالی، (د) سال مطالعه، (ه) شیوع آزمون‌های چند گزینهای، و (ه) توان علمی، هستند. یافتهها نشان میدهد که نمونه در این مطالعه تقریبا به طور مساوی تقسیم میشود با توجه به احتمال تقلب: 49 درصد متقلب و 51 درصد غیر متقلب هستند. نسبتهای احتمال و ضرایبِ تحلیلهای چند متغیره از قصد تقلب در سراسر چهار مدل مورد بررسی قرار گرفت. مدل اول تنها شامل متغیرهای جمعیت شناختی. مدل دوم تأثیرات اثرات اساتید دانشکده اضافه شد. مدل سوم تأثیر همتایان اضافه و در مدل چهارم تأثیر تفاوت‌های فردی در نگرشها و
رفتارها اضافه شد. در میان تمام متغیرهای تبیینی، نادرستی همتایان پرنفوذترین پیشبینی کننده از قصد تقلب است. کیفیت و ارتباط دروس نیز احتمال تقلب شخص در امتحانات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دانشجویانی که از کیفیت و مناسب بودن دورههای آموزشیشان ناراضی هستند احتمال بیشتری دارد که در امتحانات تقلب کنند. به‌طور قابل‌توجه، بااینکه درک عدم صداقت اساتید، تعامل اساتید- دانشجویان، و درک رتبه‌بندی ناعادلانه؛ همگی در تحلیلهای دو متغیری معنیدار هستند، آن‌ها در مدل‌های چند متغیری معنی‌دار نیستند. تأثیر این ویژگی‌ها به نظر می‌رسد به‌وسیله‌ی توانایی اساتید برای تدریس و ارائه دورههای آموزشی مناسب، مهمتر میشود. درنهایت در میان تفاوتهای فردی تنها دو متغیر زمان گذران مطالعه، و زمان گذران مهمانی و استراحت معنی‌دار هستند. بین این دو شاخص، مدت زمان مطالعه به نظر میرسد پیشبینی کننده قویتری از قصد تقلب میباشد.
استون151 و همکاران (2010) در تحقیق تحت عنوان “پیش‌بینی رفتارها و مقاصد سوءاستفاده علمی با استفاده از تئوری رفتار

پاسخی بگذارید