عوامل علیتی بیماری افسردگی چیست؟

عوامل علیتی

زیگموند فروید افسردگی را به صورت خشمی که به درون برگشته است در نظر داشت. افرادی که بیش از حد در مورد جریحه دار کردن احساسات دیگران نگران هستند یا تأیید آنها را از دست می دهند ممکن است خشم را به جای ابراز کردن، درون خود نگه دارند. یا اینکه ممکن است احساسات آمیخته ای نسبت به افراد عزیز متوفی داشته باشند، به این صورت که هم آنها را دوست داشته وهم از آنها متنفر باشند. خشم این افراد به درون بر می گردد وبه صورت بدبختی ونفرت از خود تجربه می شود.از دیدگاه روان پویشی، اختلال دو قطبی به صورت جابه جا شدن حالت‌ها در نظر گرفته می شود که درآن شخصیت ابتدا تحت سلطه فراخود وبعد تحت سلطه خود قرار می گیرد. در مرحله افسردگی این اختلال، فراخود حاکم است وافکار اغراق آمیز خطا کاری واحساسات گناه وبی ارزش مرتبط را ایجاد می کند. بعد از مدتی، خود مسلط می شود و سرخوشی واعتماد به نفس راکه اغلب در مرحله مانیک مشاهده می شود، ایجاد می کند. شماری از نظریه پردازان یادگیری معتقدند که افراد افسرده برای حفظ کردن خلق ورفتارشان از تقویت کافی در زندگی خود برخوردار نیستند. از این گذشته نظریه پردازان اجتماعی – شناختی اشاره می کنند که بسیاری از افراد مبتلا به اختلال‌های افسردگی منبع کنترل بیرونی دارند. یعنی، آنها معتقد نیستند که می توانند رویدادها رابرای دستیابی به تقویت‌ها کنترل کنند . نظریه پردازان یادگیری در پژوهش خود، بین افسردگی ودرماندگی آموخته شده نیز ارتباط پیدا کرده اند. سلیگمن وهمکاران وی در یک پژوهش کلاسیک , سگ‌ها را در معرض شوک برقی گریز ناپذیر قرار دادند. این سگ‌ها یاد گرفتند که در گریختن از شوک درمانده هستند بعداً، مانعی را که جلوی قسمت امن گذاشته بودند برداشتند وسگ‌ها می توانستند به آن قسمت بروند. اما وقتی که دوباره به این سگها شوک دادند، برای گریختن هیچ تلاشی نکردند درماندگی آنها مانع می شد که برای گریختن تلاش کنند. بی حالی وبی انگیزشی که آنها نشان دادند به آنچه در افراد افسرده مشاهده می شود شباهت داشت.نظریه پردازان شناختی مانند آرون بک وآلبرت الیس معتقدند نحوه ای که رویدادهای منفی زندگی را تعبیر می کنیم، به اختلال‌های هیجانی مانند افسردگی منجر می شود. برای مثال بک معتقد است افرادی که مستعد افسردگی هستند دنیا را از طریق فیلتر ذهنی تیره می بینند که نحوه ای که آنها تجربیات زندگی را تعبیر می کنند، منحرف می کند. آنها انتظار بدترین اتفاقات دارند وفقط روی جنبه‌های منفی رویدادها تمرکز می کنند. بک این الگوهای تفکر معیوب را « تحریف‌های شناختی » می نامد ومعتقد است که آنها در صورت روبرو شدن با رویدادهای منفی زندگی، زمینه را برای افسردگی آماده می کنند. شواهد موجود به اهمیت نقش عوامل ژنیتیکی در افسردگی اساسی ومخصوصاَ در اختلال دو قطبی اشاره دارند. برای مثال، دوقلوهای یک تخمکی که در 100 درصد هم پوشی ژنتیکی مشترک هستند، بیشتر از دوقلوهای دو تخمکی که در 50 درصد این ژنها مشترک هستند احتمال دارد که هردو به اختلال دو قطبی مبتلا شوند. پژوهش درباره افسردگی، بی نظمی‌هایی را درمصرف انتقال دهنده عصبی سروتونین درمغز مشخص کرده است. این انتقال دهنده عصبی درتنظیم کردن حالت‌های لذت وپردازش کردن محرک‌های هیجانی درگیر است (نوید و راتوس، 1389).

این مطلب را هم بخوانید :  ماهیت مواد مخدر و مفهوم آن

[1]- Seligman

[2] – Aaron Beck

[3] – Albert Ellis